SAL7775, Act: R°195.3-R°196.1 (312 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°195.3-R°196.1  
Act
Date: 1489-12-16

Transcription

2020-12-31 by Karel Embrechts
Condt zij allen lieden dat gheerdt de cock/
sone wilen thomaes in p(rese)ncia heeft genome(n)/
en(de) bekint genome(n) te hebben(e) van hee(re)n en(de)/
meeste(re)n anselmo van welmo(n)t doctoir ind(er)/
heilig(er) godheyt en(de) adriane vand(en) broeke als/
mo(m)boirs en(de) ooms der kinde(re)n wilen (christ)iaens/
van welmo(n)t thoff geheeten te scaetbroeck/
metten lande(n) beemde(n) eeussele(n) en(de) ande(re)n/
zijnen toebehoirte(n) gelegen tov(er)ijssche alsoe jan/
kannarts die hier voirmaels in pechtingen/
gehouden heeft ende vorts meer dbonne/
stijlblock mette(n) bog(ar)de alsoet belege(n) es/
Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van half/
m(er)te naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van xii jai(r)en/
lanck due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel/
vervolgen(de) elcx jairs dae(re)nbynne(n) om ende/
voir lxxx mudden corens cu(m) va(n)no mensu(r)e/
et pactus de ov(er)ijssche alle jai(r)e s(in)[t] andriesmisse/
ap(oste)ls te betalen(e) en(de) tov(er)ijssche te leve(re)n quol(ibe)t ass(ecutu)[m]/
/ It(em) es voirw(er)de al eist soe dat de pechtinge sprect/
en(de) me(n)cie maict van lxxx mudden corens dat/
nochtan de wynne jairlijcx gestaen sal ind(er)/
leveringe(n) met xl mudden corens en(de) xl/
rinsch guld(en) te lx pl(a)c(ken) tstuc It(em) sal de wynne onge/
houden zijn dyerste twee jai(r)en enige(n) pacht te/
geven(e) mair van dan vortaen(e) sal hij geheelen/
pacht gheven It(em) es voirw(er)de dat de wynne/
de voirs(creven) lande sal wel en(de) loflijc wynnen/
werven en(de) mesten gelijc regenoote(n) bove(n) en(de)/
beneden alsoe wel de verste als de naiste slants/
meesten p(ro)ffyte It(em) sal de wynne alle jai(r)e/
inden voirs(creven) hove leve(re)n alsoe vele walms als/
jan kannarts ind(en) voirs(creven) hove voirmaels/
plachte leve(re)n It(em) want de voirs(creven) wynne nu/
tzijne(n) aencomen(en) hebben en(de) aenveerde(n) sal alle/
tgrain ind(er) schue(re)n vand(en) voirs(creven) hove wesen(de) soe/
sal de voirs(creven) wynne tsijnen afsceyden(en) den roggen(en)/
aert wel en(de) loflijc besaeydt laten en(de) de stortte/
en(de) brake om gedaen gelijck regenoote(n) bove(n)/
en(de) beneden It(em) oft gebuerde dat de voirs(creven) wyn/
geprae(m)t oft belast wordde van yeman(de) ov(er)mits/
enigen rinten pachten chijsen oft lasten uten/
voirs(creven) goeden gaen(de) soe hebben geloeft de voirs(creven)/
mo(m)boirs inden name vand(en) kinde(re)n hem d(aer)af/
scadeloes en(de) sond(er) zijne(n) cost tontheffen(e) It(em) sal/
de wynne jairlijcx hebben opt scaetbroeck een/
half boend(er) bosch ter mi(n)ster schaden vand(en) bossche/
en(de) daer hem dat bewesen sal wordde(n) It(em) noch/
sal den voirs(creven) wynne volgen tduyfhuys staen(de) int/
voirs(creven) hof It(em) noch sal de voirs(creven) wynne jairlijcx/
hebben vie(r) ellen lakens mett(er) levereyen It(em)/
es oic voirw(er)de dat gheen castelyn opt ov(er)ste/
hof en sal moegen comen woenen die daer/
enige beesten sal moege(n) houden gelijkerwijs/
vercken(en) coeyen calve(re)n scapen hanen hynne(n)/
/ ganse en(de) d(er)re gelike It(em) sal den wynne noch/
volgen de weye van claes boog(ar)de It(em) oft enich/
vand(en) kinde(re)n voirs(creven) oft enich vand(en) mo(m)boe(re)n opt/
ov(er)ste hoff woenen quame die sullen ald(aer) moege(n)/
houden twee vercken(en) twee coeyen en(de) xii cap(uynen) sond(er)/
swynne(n) cost Inde est fideiussor ta(m)q(uam) pri(n)cipalis/
d(ict)us he(n)ricus de cock p(res)b(yte)r frat(er) d(i)c(t)i gerardi et p(rim)[(us)]/
coram berghe naus(nydere) dece(m)bris xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator