SAL7775, Act: R°213.3-R°215.1 (336 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°213.3-R°215.1  
Act
Date: 1490-01-02

Transcription

2021-01-02 by Karel Embrechts
[Condt zij allen lieden dat] Item [lie] lodewijck van maerbeke en(de) jouffr(ouwe)/
machtelt vand(er) calste(re)n wed(uw)[e] eemonts/
wilen roelants nu zijne huysvr(ouwe) ter eenre/
ende g golijn vand(er) to(m)men en(de) jouffr(ouwe) ma(r)ie/
roelants zijne huysvr(ouwe) docht(er) des voirs(creven) wile(n)/
eemonts en(de) jouffr(ouwe) machteld(en) ter ande(r)/
zijden die ov(er)lang tegen malcande(re)n in/
rechte gestaen hebben voir den raide van/
braba(n)t aengaen(de) den sculden gebleve(n) acht(er)/
en(de) na de doot des voirs(creven) wilen eemo(n)ts/
en(de) oic der duwarien die de selve jouffr(ouwe)/
machtelt eysschen(de) was opde goede gecome(n)/
en(de) gebleven acht(er) en(de) nae de doot des/
voirs(creven) wilen eemonts
en(de) aflivich(eit)/
lodewijcx wilen roelants en(de) jouffr(ouwe)/
marien wilen roelofs vad(er) en(de) moed(er)/
des voirs(creven) wilen eemonts d(aer)op seke(r)/
vo(n)nissen geslagen zijn als p(ar)tijen bekinde(n)/
/ in p(rese)ncia hebben gekint en(de) geleden dat aengaen(de)/
dien questien en(de) allen ande(re)n questien en(de) gedinge(n)/
die daer voirde(r) nu oft in toecomen(de) tijden tusschen/
hen rijsen en(de) opv(er)staen souden moegen met mal/
cande(re)n bij ond(er)wijse van hue(re)n magen ende/
vrienden ov(er)comen en(de) v(er)accordeert zijn ind(er) manie(re)n/
hier na v(er)clairt Yerst dat der voirs(creven) jouffr(ouwe) machteld(en)/
t(er)stont o(n)belet vand(en) voirs(creven) golijne oft zijnd(er) huysvr(ouwe)/
volgen sullen alle de goede het zij leen chijs/
oft eygen goede(n) hoedanich die zijn waer die/
belegen zijn oft bevonde(n) sullen wordde(n) soe v(er)re/
die van hue(re)r zijden gecome(n) zijn om die bij/
hue(r) als een(der) tocht(er)sse hue(r) leefdage lang beseten/
en(de) gehoude(n) te wordden(e) en(de) dat die nae huer/
doot sculdich sullen zijn te gaen(e) soe dat nae/
den lantrechte en(de) der natue(re)n vand(en) goeden behoirt/
Des sullen ter ande(r) zijden den voirs(creven) golijne/
en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe) ombelet vand(en) voirs(creven) lod(ewijcke) en(de)/
zijnd(er) huysvr(ouwe) volgen alle de goede het zij leen/
chijs oft eygen goede hoedanich die zijn waer/
die belegen zijn oft bevonde(n) sulle(n) moegen/
wordden soe verre die gecome(n) zijn vand(er)/
zijden des voirs(creven) wilen eemonts Behalve(n)/
dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) machtelt de moed(er) opde/
selve goede sal hebben en(de) behouden alse/
voir hue(r) duwarie vive(n)vijftich rinschguld(en) te/
lx pl(a)c(ken) brabants paymi(n)ts tstuc jairlijker lijfrinte(n)/
ten live der voirs(creven) jouff(rouwe) machteld(en) alle/
jai(r)e opden xv[en] dach van janua(r)io te betalen(e)/
en(de) te loven inden wissel te leve(re)n soe lange/
de voirs(creven) jouffr(ouwe) machtelt leven sal ende/
niet lange(r) Behoudelijc in des(er) dat de voirs(creven)/
golijn en(de) zijne huysvr(ouwe) de voirs(creven) lv r(insch)guld(en)/
tallen tijden alst hen belieft sulle(n) moege(n)/
bewijsen op enige p(ar)ceelen d(er) selv(er) goede d(aer) voi(r)e/
/
goetgenoech zijnde nae trecht der stadt van/
loven(e) en(de) d(aer)mede dande(r) goede ontlaste(n) ende/
hue(re)n wille d(aer)mede doen It(em) sullen de voirs(creven) p(ar)tijen/
te gelike dragen en(de) betalen alle sculden van/
erf en(de) lijfrinten het zij dat die op enige/
goede v(er)pant zijn oft onverpa(n)t op borgen oft/
anderssins en(de) alle ande(r) sculden hoedanich die/
zijn soe verre die bijden selve(n) eemo(n)de gemaict/
zijn oft van zijnen wegen gecome(n) v(er)schene(n) voir/
desen dach ende die naemaels vallen ende/
v(er)schijne(n) sullen in wat manie(re)n dat zij ende/
sal elc van hen zijn p(ar)t van dien dragen en(de)/
jairlijcx betalen alsoe dat dande(r) d(aer)bij niet/
beschadicht oft geprae(m)t en wordde ende soe v(er)re/
e(n)nich van hen bij gebreke des anders beschadicht/
oft geprae(m)t wordde dat dat sal zijn ten coste/
des gebreckeliken ende oft enige lijfrinte(n) v(er)storve(n)/
dat hen dat te gelike te baten comen sal niet/
tegenstaen(de) dat deen van hen alleen(e) alsulke(n)/
lijfrinte voir zijn p(ar)t jairlijcx betailt hadde/
It(em) soe verre de voirs(creven) jouffr(ouwe) machtelt en(de)/
hue(r) naekint dat zij nu heeft aflivich wordde(n)/
voir den voirs(creven) lodewijcke alsoe dat de voirs(creven)/
lodewijck de lanxtleven(de) bleve sond(er) oir van/
huer te behouden(e) dat in dien gevalle de/
voirs(creven) lodewijck vand(er) scult die nae hue(r)/
aflivich(eit) vallen en(de) v(er)schijnen sal ongehoude(n)/
sal zijn en(de) bliven en(de) dat de ghene die hue(r)/
erfgoede alsdan aenveerden sal sculdich sal zijn/
die vortaen(e) tzijnen laste te dragen(e) Oft oic/
de voirs(creven) jouffr(ouwe) marie voir den voirs(creven) golijne/
hue(re)n man aflivich wordde sond(er) wettige gebuerte/
van hem acht(er) te laten(e) dat in dien gevalle/
de voirs(creven) golijn en(de) zijn naecomelinge(n) vand(er)/
selv(er) scult oic ongehoude(n) sullen zijn van hue(re)n/
/
goeden te moete(n) betale(n) en(de) dat de voirs(creven) scult/
alleen(e) slaen sal opde goede der selv(er) jouffr(ouwe) marie(n)/
It(em) oft oic alsoe gebuerde dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) machtelt/
vand(en) voirs(creven) lod(ewijcke) hue(re)n man oft bij aflivich(eit) desselfs/
lodewijcx van enige(n) ande(re)n ma(n)ne d(aer)mede zij/
naemaels te huwelike trecken mochte enich/
oir nae hue(r) doot acht(er) liete dat tegen der selv(er)/
jouffr(ouwe) marien namaels inde goede vand(er) moed(er)/
wegen gecomen deylde dat tselve oir oft oiren/
van hue(re)n gedeelte van dien de voirs(creven) helicht/
des voirs(creven) wilen eemo(n)ts scult die de voirs(creven) lod(ewijck)/
en(de) zijne huysvr(ouwe) mits des(en) tractate te he(n)weerts/
genome(n) hebben sculdich sal zijn alleen(e) te/
dragen(e) sond(er) tpart der selv(er) jouffr(ouwe) marien/
d(aer)inne gelast te zijne in enig(er) manie(re)n Ende oft/
oic gebuerde dat de selve naekinde(re) niet en/
deylden in huers moed(er)s goede soe sal de selve lode(wijck)/
en(de) sijn kinde(re) ongelast blive(n) vand(er) scult des/
voirs(creven) wilen eemonts niet tegenstaen(de) daenveerde(n)/
van enig(er) haven datmen ter contra(r)ien van dien/
allege(re)n mochte mair sal de selve scult slaen/
opden ghenen die de goede der selv(er) jouffr(ouwe)/
machteld(en) als bove(n) aenveerden sal (et)c(etera) It(em) en(de)/
oft de crediteurs des voirs(creven) wilen eemonts/
niet te vreden en zijn en wouden sond(er) te/
zijne v(er)pant oft afgeleegt alsoe datmen enige/
goede d(aer)voi(r)e moeste v(er)coopen dat elc van/
hen des v(er)socht den ande(re)n dat v(er)sueken(de) hant/
en(de) mo(n)t leenen sal soe verre dat behoeft ten/
coste des gheens dats versueken(de) Ende oft enige/
goede vand(er) zijden der voirs(creven) jouffr(ouwe) machteld(en)/
vand(er) calste(re)n d(aer) voi(r)e v(er)cocht wordden soe es/
voirw(er)de dat nae de doot der voirs(creven) jouffr(ouwe)/
machteld(en) soe verre zij enich wettich kint/
oft kinde(re)n van hue(re)n live acht(er) liete tselve/
/
goet in deylingen inne bracht sal wordden/
en(de) sal tselve vercocht goet alsoe verre als de/
voirs(creven) naekinde(re) inde voirs(creven) goede bevonden/
wordden gericht te zijne geheel cortten en(de)/
afgaen den gedeelte dat den selve(n) naekinde(re)n/
tegen der voirs(creven) jouffr(ouwe) marien te deele soude/
moegen comen en(de) dat de selve jouff(rouwe) ma(r)ie/
soe vele goets als tselve v(er)cocht goet gedraicht/
tyerst voir uuyt sal moeten hebben eer tvoirs(creven)/
naekint oft naekinde(re) tegen hue(r) ter deylinge(n)/
sullen moegen comen Ende hier mede sal/
versmelten alsulken vo(n)nisse als inden raide/
van braba(n)t onlanx leden tusschen de voirs(creven)/
p(ar)tijen gegeven es geloven(de) elker der voirs(creven)/
p(ar)tijen renu(n)c(ierende)
It(em) sal de voirs(creven) golijn in/
gevalle als bove(n) kuese hebbe(n) de voirs(creven)/
crediteurs tevreden te stelle(n) met ond(er)pant/
oft and(er)ssins borchtocht te setten(e) oft te consente(re)n/
int v(er)coopen der voirs(creven) goeden ten coste/
altoes des voirs(creven) lod(ewijcx) alsoe verre hij dat/
versuect dair af hij altoes o(n)theffen sal den/
voirs(creven) golijn Geloven(de) elc der voirs(creven) p(ar)tijen ren/
renu(n)c(ierende) [in desen van allen p(ri)vilegien en(de) vrijheyden (et)c(etera)] dinhouden van des(en) tractate tonderhouden(e)/
en(de) te voldoen(e) ende contra(r)ie van des(er) ne(m)/
mermeer te comen te doen(e) oft malcande(re)n/
aen te spreken te vexe(re)n noch te moeyen in/
gheene(n) rechte geestelijc noch weerlijc bij/
hem selve(n) noch nyeman(de) and(er)s in gheend(er)/
manie(re)n cor(am) b(er)ghe donck januar(ii) s(e)c(un)da
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator