SAL7775, Act: R°244.3-R°245.1 (389 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°244.3-R°245.1  
Act
Date: 1490-01-26

Transcription

2021-01-04 by Karel Embrechts
Vanden gedinge dat geweest es inde banck/
voir meye(r) en(de) s(in)[te] pet(er)sma(n)nen van loven(e)/
tusschen den scoutheit van turnhout als aenlegge(r)/
ter eenre ende goirde ghijbs s(in)te pet(er)sman/
van loven(e) die bijden selven scouth(eit) in hachte(n) gestelt hadde/
geweest en(de) hem met brieve(n) van des(er) stadt uuyt/
gescreve(n) hadde mits zijnd(er) vrijheit ter ande(r) zijden/
Ald(aer) de voirs(creven) scouth(eit) mits div(er)sen reden(en) sustineerde/
dat hem de voirs(creven) s(in)[te] pet(er)sman sculdich soude/
zijn gere(n)voyeert te wordden(e) te turnhout/
ter plaetsen daer de selve s(in)[te] pet(er)sman/
aengetast was deene wa(n)t de voirs(creven) s(in)[te]/
pet(er)sman bij hem aengetast was eer hij de/
vrijheit aengenome(n) oft aenveert hadde Oick/
en hadde de voirs(creven) gordt alsoe men ter wairh(eit)/
bevi(n)den soude den eedt alnoch niet gedaen/
wa(n)tmen bevi(n)den soude ten tijde doen hij/
/ aengetast was jan ghijbs zijn sone de selve/
vrijheit van zijnen wegen gethoe(n)t en(de) aenveerdt/
hadde en(de) den eedt in zijnen name gedaen dwelc/
hij hoepte dat egheenssins gefondeert en was/
in rechte dat de sone voir den vad(er) oft oic yema(n)t/
wie hij wae(r) voir eenen ande(re)n alsulken vrijh(eit)/
soude moegen thoenen oft aenveerde(n) oft oic/
voir hem zwee(re)n Ende al wae(r) oic dat gefondeert/
des hij hoepte neen soe was de voirs(creven) s(in)[te] pet(er)sman/
gevangen en(de) in calangie(n) gesteken voir en(de) eer hij/
de selve vrijh(eit) hadde oft eer die voir hem/
aenveerdt was en(de) nae recht wae(re)n zij sculdich/
alle calangien van voi(r)e af te doen(e) Oic dede/
de voirs(creven) scouth(eit) seggen dat zij tegen malcande(re)n/
in rechte getreden en(de) gehecht wae(re)n en(de) dat/
vo(n)nissen dair over geslagen wae(re)n wa(n)t nae dat/
de voirs(creven) scoutheit hem aengetast hadde dede/
hijten bringhe(n) inde banck van turnhout en(de)/
p(rese)nteerde hem dair aen te spreken(e) ten derden/
dage alsoe men eenen geva(n)gen(en) sculdich es/
aen te spreken(e) D(aer)tegen de voirs(creven) s(in)[te] pet(er)sman/
gesustineert ende v(er)socht hadde te hebben(e) xiiii/
nacht dach om hem te berade(n) D(aer)op seke(r)/
vo(n)nissen geslagen wae(re)n voir en(de) eer de voirs(creven)/
gordt zijn vrijheit allegeerde oft dede allege(re)n/
p(er)siste(re)nde mits dien in zijne voirs(creven) conclusie/
D(aer)tegen de voirs(creven) gordt s(in)[te] pet(er)sman dede segge(n)/
dat hem die aensprake gheenssins en soude/
conne(n) gep(re)judicie(re)n om mits den reden(en) bijden/
scouth(eit) gealleg(er)t van hier gere(n)voyeert te wordden(e)/
gemerct dat de vrijhetyt van s(in)[te] pet(er)sma(n)scape/
dat recht hadde dat niema(n)t de selve vrijh(eit)/
aenveerden en mochte hij en was d(aer)af geboe(re)n/
/ Ende alsoe en dorf gheen s(in)[te] pet(er)sman als hij die/
vrijheit aenveerdt oft doet aenveerden afdoen/
de calangien van vo(r)e alsoe de porte(re)n doen moete(n)/
wa(n)t de vrijheit t(er)stont eene(n) man ae(n)compt/
als hij geboi(r)en wordt hoe wel zij de rechten/
niet en betale(n) voir d(er)re tijt zij des te doen(e)/
hebben en(de) soe wa(n)neer de selve rechte(n) betailt/
wordden es de vrijheit sulc dat zij van allen/
p(er)sonele(n) saken te rechte behoi(r)en voir meye(r) en(de)/
s(in)[te] pet(er)smanne(n) van loven(e) niet tegenstaen(de)/
e(n)nigen calangie(n) van voi(r)e en(de) mach elc geva(n)gen(en)/
oft in calangie gesteken die bij hem selve(n)/
oft bij ande(re)n zijnen magen oft [op] dat hij selve/
niet gecomen en can die aenveerde(n) oft doen/
aenveerden en(de) hem alsdan uutscrive(n) sond(er) selve/
den eedt te dorve(n) doen als ande(r) van zijne(n)/
wegen den eedt gedaen hadden en(de) gehouden/
voir recht dwelc te meer stonden alhier alsoe/
geuseert hadde geweest Des hij hem gedroech/
totten selve(n) ende dat de voirs(creven) scouth(eit) seyde/
dat zij in rechte wae(re)n getreden en(de) dat/
vo(n)nisse d(aer)op wae(r) geslagen dat en was/
int pri(n)cipael niet Oic en hadde de voirs(creven)/
s(in)[te] pet(er)sman noyt geantwoirdt anders dan/
hij beg(er)t hadde dach van berade sustine(re)nde/
mits dien ter contra(r)ien dat de voirs(creven) scouth(eit)/
met zijne(n) re(n)voye verdoilt wae(r) Met/
meer woirden bij p(ar)tijen in wed(er)zijden gealleg(er)t/
es bijde hee(re)n s(in)[te] pet(er)smanne(n) van loven(e)/
ter manissen smeyers gewijst met vo(n)nisse/
dat de scouth(eit) met zijne(n) re(n)voye v(er)doilt es/
p(rese)nt(ibus) opp(endorp) burg(imagistr)[o] abs(oloens) scoonvorst hermeys scab(inis)/
pynnock borch ho(min)ib(us) s(anc)[ti] petri lovan(iensibus) ja(nua)[rii] xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator