SAL7775, Act: R°287.1-V°291.1 (466 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°287.1-V°291.1  
Act
Date: 1490-02-26

Transcription

2021-02-02 by Karel Embrechts
Nae dien jan pynnock die ov(er)lanck rintmeest(er)/
en(de) clerck vanden grooten heilige(n)geeste bynne(n)/
des(er) stadt heeft geweest zijn leste rekeni(n)ge/
van zijne(n) lesten jai(r)e ov(er)gegeven heeft ende/
die bijden mo(m)boirs en(de) seke(re)n gedeputeerden vand(er)/
stadt d(aer)toe gevuecht int lange heeft ov(er)sien/
en(de) gevisiteert geweest en(de) d(aer)nae aelbrecht/
tants die nae den selven jannese inde officie/
qua(m) oic twee rekeni(n)gen van zijnen twee yerste/
jae(re)n ov(er)gegeven heeft die bijden selve(n) mo(m)boi(r)en/
en(de) gedeputeerden oic deen tegen dande(r) ov(er)sien/
zijn geweest d(aer)inne seke(r) duyst(er)nissen in enige(n)/
pointen gevallen sijn die tusschen den selve(n)/
jannese en(de) aelbrechte behoirden gecleert te/
zijne Welken pointen p(ar)tien in wed(er)zijde/
ov(er)gegeven zijn d(aer)op elc van hen oic seke(r)/
gescriften ov(er)gegeven heeft gelijc die hier nae/
volgen van woirde te woirde naevolgen(de)/
de faulten die tusschen janne pynnock ende/
aelbrechte te clee(re)n staen Yerst vanden boesschout/
eeussel d(aer)op de heiligegeest jairlijcx heeft/
lxviii hollan(sche) gul(den) erflic die aelbrecht niet/
in rekeni(n)ge en bringt mair siet dat jan/
pynnock die van zijnen yersten jai(r)e te he(m)weerts/
genomen heeft Item seeght jan pynnock in/
zijne leste rekeni(n)ge aelbrechte gelev(er)t te hebben(e)/
in t(ar)wen de so(m)me van xxix mudden ii halst(er) t(ar)wen/
ende aelbrecht en bekint in zijne yerste rekeni(n)ge/
mair o(n)tfangen te hebben(e) xiiii mudden i halst(er)/
t(ar)wen aldus soude dat den heylige(n)geest liege(n)/
xv mudden i halst(er) t(ar)wen It(em) heeft de stadt/
bij cleernissen hee(re)n en(de) meest(er) pet(er)s de rivo/
bevonden dat jan pynnock van hem o(n)tfange(n)/
soude hebben te twee maelen van eend(er)/
jouffr(ouwe) wegen de pe(n)ni(n)gen van vi rinschguld(en)/
erflic alst blijct bij cedullen desselfs joh(ann)es/
en(de) joh(ann)es en bringt in zijne leste rekeni(n)ge/
van hem mair o(n)tfangen te hebben(e) de pe(n)ni(n)ge/
van vijf rinschguld(en) erflic aldus soude(n) hier/
comen den heylige(n)geeste xviii rinschguld(en)/
/ Item laet jan pynnock in zijne yerste rek(ening)[e] be/
rusten lx rinschguld(en) eens die hij van voir/
leden(en) jai(r)en tacht(er) was bleven tegen de costen/
vanden gedinge die hij v(er)leet hadde ind(en)/
hove van aersschot en(de) van bierbeke en(de) in zijne/
leste rek(ening)[e] bringt hij alle costen die hij v(er)leet/
heeft en(de) niet wed(er) gehadt int uuytgeve(n) ald(us)/
souden hier den heilige(n)geest comen lx rinschguld(en)/
Item seeght aelbrecht dat jan pynnock seke(r)/
so(m)men van pe(n)ni(n)gen in eene van zijne rek(ening)[en]/
laet berusten tegen seke(r) backen die voir den/
heylige(n)geest gecocht zijn die noch alle niet/
comen en zijn noch oic betailt ende soe [seet] aelbrecht/
dat hij de pe(n)ni(n)ge oplegghe oft d(aer) voi(r)e inne stae/
dat hij die betalen sal als de selve backen comen/
sullen Item rekent aelbrecht ond(er) de rinten/
die te quiten(e) staen vand(er) wed(uw)en baets o(n)tfangen/
te hebben(e) xxii st(uvers) dwelc pynnock n(er)ge(re)ns in/
rekeni(n)gen en bringt Item hie(re)nboven rest de/
voirs(creven) jan pynnock noch alst blijct bij zijnd(er) lest(er)/
rekeni(n)gen de so(m)me van i[c] xli mudden xiiii(½) mol(evaten)/
rogs ende in gelde xlvii rinschguld(en) xi st(uvers) ii pl(a)c(ken) iii s(cellinngen) p(ayments)/
V(er)andweerden jans pynnock opde cedulle hem/
ov(er)gegeven vanden faulte(n) vand(er) rekeni(n)gen desselfs/
jans pynnock d(aer)inne hem aelbrecht gearresteert/
heeft Inden yersten opt artikel vand(er) boesschout/
eeussele (et)c(etera) seeght jan pynnock dat de heylige/
geest heeft op tselve eeussel eene rinte van/
lx swaer guld(en) van floren(cien) jairlijcx vallen(de) half/
te kersmisse en(de) half ts(in)[te] jans(mis)s[e] voir welke rinte/
tselve eeussele in handen es bleven vanden ghene(n)/
die de rinte d(aer)op hadde te weten(e) jans van/
maerlemo(n)t voi(r)e en(de) nu inde handen vanden/
heylige(n)geeste nae Item seeght vort want de/
heyl(ige)geest inde voirs(creven) rinte gegoet es en(de) niet/
inden gront dat hij voir die lx swaer guld(en)/
ge(re)kent heeft int ontfanck vanden erfrinte(n)/
des heil(ig)geests de so(m)me van lxviii hollan(sche) guld(en)/
ts(jae)[rs] alsoe dat eeussel ter hue(re)n gegouden heeft/
It(em) seeght vort wa(n)t hij o(n)tfanck gemaict heeft/
vand(en) lxviii hollan(sche) guld(en) ond(er) de erfrinten alsoe/
/ alsoe voirs(creven) es soe rekent hij die o(n)tfaen als oft/
zij gevallen geweest hadden te kers(mis)s[e] lxxxiiii/
en(de) ts(in)[t] jansmisse lxxxv d(aer)naist volgen(de) nochtan/
dat die rinte vanden voirs(creven) t(er)mijnen yerst betailt/
wordde vand(er) weyhue(re)n v(er)schenen vanden selve(n) eeussele/
s(in)[te] m(er)tens(mis)s[e] lxxxv nae den uuytscheiden(en) jans/
pynnock voirs(creven) Ende alsoe was hem de weyhue(r)/
sculdich te volgen(e) oft hij soude hebben moeten/
gescreven hebben inden o(n)tfanck vand(er) erfrinten/
wa(n)tmen die betalen sal s(in)[te] m(er)tens(mis)s[e] naistcomen(de)/
nae tijden des(er) rekeni(n)gen q(u)[o] hic met dwelc/
hij niet gedaen en heeft mair heeft geheel/
o(n)tfanck ge(re)kent En(de) alsoe es hem sculdich geweest/
de voirs(creven) weyhue(r) te volgen(e) wair bij blijct dat/
jan pynnock die weyhue(r) niet gehaven en heeft/
vanden tijde dat aelbrecht gedient heeft mair/
vanden tijde dat jan pynnock voirs(creven) gedient heeft/
ende alsoe soude aelbrecht sculdich zijn in zijne/
rekeni(n)ge o(n)tfanck te maken(e) ond(er) de erfrinte(n)/
alsoe jan pynnock gedaen heeft oft inde weyhue(r)/
van zijnd(er) tweest(er) rekeni(n)gen te scriven(e) vand(en)/
lxviii hollan(sche) guld(en) welke lxviii guld(en) o(n)tfaen/
zijn vand(er) rinten van lx zwaer guld(en) v(er)schene(n)/
te kers(mis)s[e] en(de) s(in)[t] jans(mis)s[e] in tijden der voirgaend(er)/
rekeni(n)gen Ende alsoe salmen ind(er) wairheit bevi(n)den/
dat rechtv(er)dichlijke jan pynnock de weyhue(r)/
voirs(creven) o(n)tfangen heeft en(de) dat aelbrecht in zijne/
yerste rekeni(n)ge wel soude hebben gecoucheert/
en(de) d(ae)rom hier niet behoudelic dat die rekeni(n)ge/
vortaen gescreven wordde alsoe vors(creven) es Item/
op tweeste artikel aengaen(de) den xxix mudden/
iii halst(er) t(ar)wen seeght jan pynnock dat hij aelbrechte/
tzijnen aencomen(en) gelev(er)t heeft in greyne de/
so(m)me van viii mudden i halst(er) t(ar)wen It(em) in/
t(ar)wen mele voir de spinde van andriese thomaes/
dwelc t(er)stont v(er)backen wordde vi halst(er) t(ar)wen/
It(em) heeft aelbrecht noch o(n)tfaen van t(ar)wen die/
janne pynnock was bleven uutstaen(de) aen/
div(er)se p(er)sone(n) Te weten(e) inden yersten vand(er)/
weduwen van longpreit ii mudden t(ar)wen It(em) van/
/ It(em) van (christ)ia(n)ne van aersschot vii mol(evaten) It(em) vand(er) jouffr(ouwe)/
int guld(en) hoot d(aer)af de t(ar)we tot h(er) jans maratons/
gehaelt was vi mudde t(ar)wen It(em) van henricke/
storms heeft hij oic o(n)tfaen ii mudde iii mol(evaten) t(ar)wen/
It(em) van jaq(ue)mar ydole oic xi mol(evaten) t(ar)wen It(em) van/
janne robbeert tot denecheal vi halst(er) t(ar)wen It(em)/
vand(er) weduwen jans vreke i mudde i mol(evat) t(ar)wen/
It(em) vand(er) wed(uw)en van longpreit noch ii mudde/
t(ar)wen Welke p(ar)ceelen al tsamen comen op xxix/
mudden ii halst(er) t(ar)wen wair bij wel blijct dat jan/
pynnock wel en(de) duechdelijc ge(re)kent heeft aelbrechte/
gelev(er)t te hebben(e) de voirs(creven) xxix mudd(en) ii halst(er) t(ar)wen/
wa(n)t bij wel blijct w men dat alsoe bevi(n)den/
sal bij p(ar)ticulierd(er) rekeni(n)gen tusschen aelbrechte/
en(de) janne pynnock gehouden It(em) op tderde artikel/
vand(en) vi rinschguld(en) erflic (et)c(etera) d(aer)af mair xc/
rinschguld(en) ge(re)kent en zijn seeght jan py(n)nock/
datmen bevi(n)den sal in zijne rekeni(n)ge ald(aer) hij/
o(n)tfanck ge(re)kent heeft vand(en) xc rinschguld(en) van/
meest(er) pete(re)n de rivo (et)c(etera) dat hij t(er) stont int/
naevolgen(de) artikel noch o(n)tfanck maict van/
xviii rinschguld(en) eens die mette(n) voirs(creven) xc/
rinschguld(en) en(de) meer ande(r) pe(n)ni(n)gen ae(n)geleet/
zijn ende alsoe es men zee(r) lichtelijc en(de) onacht/
samelijck d(aer)af gescheiden om tvoirs(creven) arrest gestelt/
te hebben(e) Item opt vierde artikel seeght jan/
pynnock dat alle zijne rekeni(n)gen tott(er) lest(er)/
toe gepass(er)t zijn en(de) dat hij d(aer)af zijne behoirlijke/
quitan(cie) heeft die hij van weerden houdt mair/
weet wel dat hij alle die costen van hoofcosten/
en(de) ande(r) v(er)leet en(de) betailt heeft nae inhouden/
der rekeni(n)gen bij jannese heyms d(aer)af gehoude(n)/
D(aer)af de costen vanden hove van laethem gedrage(n)/
lx rinschguld(en) iii st(uvers) die den heil(igen)geest comen/
moeten vanden p(ar)tien die thof sullen moegen/
lossen vanden uuytdagen(en) ende desgelijcx oic/
de costen vanden uuytdagen(en) hove van aersschot/
welke gedragen t(er) so(m)men van c lxi rinschguld(en)/
xi st(uvers) i pl(a)c gelijc dat blijct bij zijnd(er) lest(er)/
rekeni(n)gen en(de) alsoe en heeft hij te desen male/
niet voirde(r) d(aer)op te antw(er)den dan dat hij heeft/
/ blijft bijd(er) gepasseerd(er) rekeni(n)gen en(de) zijnen acquite/
dat hij daer af es Item op v[e] artikel vanden/
pe(n)ni(n)gen die berusten tegen seke(re)n backen (et)c(etera) seegt/
jan pynnock dat die come(n)scap vanden backen/
in p(rese)ncien van vele goed(er) manne(n) geschiet es ende/
es waer dat zedert der come(n)scap gelevert zijn/
bynnen den tijde van aelbrechts twee backen d(aer)af/
den eenen houdt xxii amen en(de) den ande(re)n xii amen/
ende de coopman es noch sculdich te leve(re)n twee/
backen d(aer)af hij de mate genomen heeft bynnen/
aelbrechts tijde Op welke backen jan pynnock/
betailt heeft de so(m)me van c x rinschguld(en) x stu(vers)/
ende de lxi(½) rinschguld(en) die berustende zijn bleve(n)/
inde rekeni(n)ge jans pynnock voirs(creven) die staen/
noch opde leveri(n)ge vanden ii backen die de/
coopman noch sculdich es d(aer)voi(r)e jan pynnock/
den selven v(er)antweerdt heeft Behoudelijc oft de/
come(n)scap meer gedraicht dat de heiligegeest/
dat betalen moet ende oft myn gedraicht/
dat sal jan pynnock den heylige(n)geeste restitue(re)n/
van welken lxi(½) rinschguld(en) jan pynnock den/
heylige(n)geeste en(de) der stadt p(rese)nteert borghen te stellen(e)/
ter manissen It(em) op vi[e] artikel vand(er) rinten/
der wed(uw)[en] lodewijcx baets (et)c(etera) seeght jan py(n)nock/
dat pet(er) vand(er) hoeven den heilige(n)geeste tot/
eend(er) spynden gelaten heeft en(de) gegeve(n) x rinschguld(en)/
erflic en(de) voir den sack t(ar)wen die d(aer)toe behoirt/
die pet(er) van zijne(n) solde(r) pleech te betalen(e) heeft/
hij int leste jair jans pynnock den heyl(igen)geeste/
bewesen en(de) overgegoet alsulken xxvii st(uvers) erflic/
als hij hadde opde goede der weduwen baets/
voirs(creven) bynnen loven(e) die bij janne pynnock noyt/
gevallen en zijn mair comen yerst bij aelbrechte/
heffen(de) en(de) alsoe en soude aelbrecht niet alleen(e)/
gerekent hebben o(n)tfaen xxii st(uvers) maer es sculdich/
te reken(en) xxvii st(uvers) oft and(e)rssins soude den heil(igen)geest/
v st(uvers) elcx jairs verliesen It(em) op dleste artikel/
aengaen(de) den reste van xlvii rinschguld(en) xi st(uvers) (et)c(etera)/
seeght jan pynnock dat hij aelbrechte d(aer)af/
/ sulken bewijssenisse gedaen heeft en(de) alsoe ond(er)wesen/
dat hij d(aer)af te vreden es en(de) sculdich es den heil(igen)geest/
d(aer)af te v(er)antw(er)den(e) in zijne(n) o(n)tfanghe en(de) ja(n)ne/
pynnock d(aer)af to(n)tlasten(e) En(de) alsoe hoept jan pynnock/
co(n)clude(re)nde dat hij mits den reden(en) en(de) bewijssenisse/
voirs(creven) vanden voirs(creven) artikelen den heylige(n)geeste genoech/
gedaen heeft Bidden(de) u hee(re)n dat uwen eerw(er)dich(eit)/
believe(n) wille dit v(er)antw(er)den jans pynnock voirs(creven) bat/
te v(er)staen(e) dan hij den selve(n) uwen eerw(er)dich(eit) heeft/
connen gescrive(n) It(em) opt leste artikel aengaen(de) den/
reste vand(er) c xli mudden xiiii(½) mol(evaten) rogs (et)c(etera)/
seeght jan pynnock datmen enige(n) pechtene(re)n/
vand(er) ii leste jai(r)en afslach doen moet nae ordinan(cien)/
vanden lande oft vand(er) steden dair ond(er) de goede/
r(e)sorte(re)n nae gelegenth(eit) vand(er) saken Ende wa(n)t/
alsoe es dat jan pynnock des heil(ich)geests landen/
die te bierbeke uutgewonne(n) zijn met rechte/
alle driesch lagen en(de) ongewonne(n) en(de) es bevorw(er)t/
datmen elken vanden pechtene(re)n die de goede/
houden zijne mate leve(re)n sal en(de) oprichten zijne(n)/
arbeyt van dat hij de lande sal moeten laten/
gelijck reengenooten die hij geheel vonden heeft/
tzijne(n) aencomen(en) en(de) dat geschiet zijnde bijden/
mo(m)boi(r)en soe beg(er)t jan pynnock dat zijn voirs(creven)/
reste gesloten zij om alsdan mi(n)lijck en(de) in/
redelich(eit) te doen(e) des d(aer)inne behoirt gedaen/
te wordden(e) Memorie tegen janne py(n)nock/
Yerst datmen den mo(m)boren en(de) vorts den hee(re)n/
en(de) der stadt te kynnen sal gheven oft gebuerde dat/
derfgenamen hee(re)n joes van cruyni(n)gen quame(n) en(de)/
beg(er)den rekeni(n)gen oft de heil(ige)geest sal dan moege(n)/
passee(re)n met niet meer te rekenen dan jan pynnock/
en(de) wij in onse rekeni(n)ge ge(re)kent hebben ende/
derfgenamen dan v(er)nemen dat tgoet van laethe(m)/
jairlijcx de pechtinge van ix jai(r)en lanck due(re)nde/
o(m)trint vii oft viii mudden rogs ende insgelijcx/
vii oft viii rinschguld(en) oft d(aer)omtri(n)t meer gegoude(n)/
heeft dan in jans pynnock rekenin(ge) oft in donse/
staet die selve pri(n)cipael pacht(er) es En(de) derfg(enamen)/
allegeerden dat hij pynnock selv(er) egheen pechti(n)ge/
doen noch aenveerden en mochte gemerct dat/
hij van des heil(ich)geests wegen jairlijcx zijne(n) vollen/
/ loen heeft gehadt om alle des heil(ich)geests goeden/
ten ut(er)sten te bringen(e) v(er)cleren(de) dat hij egheene bate/
van des heil(ich)geest pechtinge trecken en soude mair/
soude met rechte die bate den heylige(n)geest selve/
laten trecken en(de) volgen Ende wa(n)t die so(m)me van/
des(er) ov(er)baten dwelc in rekeni(n)gen niet comen en es die/
zee(r) hooge gedragen soude bynnen den voirs(creven) ix jai(r)en beide/
van corne en(de) van greyne gelde dwelc derfgenamen van/
cruyni(n)gen alle wel v(er)nemen sullen te weten(e) soude/
de heyl(igen)geest in dese swae(r) so(m)me van corne en(de) gelde alsdan/
met aechte geco(n)de(m)pneert wordden de voirs(creven) so(m)me den/
erfgenamen van cruyni(n)gen die moeten afreken(en) ende/
betalen nochtans dat de heil(igen)geest hier af egheene(n)/
o(n)tfanck en hadde gehadt en(de) dat de heilige geest dat/
v(er)liesen soude ende dat jan pynnock die den o(n)tfanck/
hier af den t(er)mijn lang due(re)nde gehadt heeft te/
hemweerts behouden soude als pacht(er) Dit en soude ons/
niet redelijc duncken mair soude ons du(n)cken mijn/
lieve hee(re)n eermen jans pynnock rekeni(n)ge passeerde/
oft teekende datmen hem dat dade restitue(re)n ende/
wed(er)geven alsoe v(er)re ali als de heil(ige)geest soude moete(n)/
betalen wa(n)t hij selve in alle zijne rekeni(n)ge scrijft/
datmen die van cruyni(n)gen altijt tot hue(re)r beg(er)ten goede/
en(de) rechtv(er)dige rekeni(n)ge doet moet oft ten mi(n)sten/
dat hij den heil(igen)geest alsnu alsulken goeden seke(re)n en(de)/
vestich(eit) stelde bij alsoe dat in naecome(n)den tijden/
de heil(ige)geest dov(er)bate vand(en) voirs(creven) corne ende gelde/
waert luttel oft vele den erfg(enamen) van cruyni(n)gen betale(n)/
moeste datmen dat altijt op janne pynnock en(de)/
zijn m goede v(er)halen en(de) v(er)reycken mochte wa(n)t/
hijer de bate selve afgetogen heeft Desgelijcx/
dat de huysingen alle te nyeute gegaen zijn en(de)/
v(er)vae(re)n mits oic der capellen en(de) ande(re)n hue(re)n toe/
behoirten en(de) desgelijcx de rollen vanden leene(n) ofte/
chijsgoeden dat die oic v(er)donckert oft v(er)loren blive(n)/
en(de) d(aer)af egheene rek(eninge)[e] oft bewijs en wordt gedaen/
dwelc bij neglige(n)cie oft v(er)sueme(n) mach gebuert/
zijn van janne pynnock alsoe in naecomen(de) tijde de/
hei(lige)geest d(aer)af schaeyachtich wae(r) datmen dat dan oic/
v(er)halen mochte opde ghene daer tgebreck inne vonde(n)/
wae(r) soe dat behoi(r)en soude Bege(re)nde oic van ja(n)ne/
/ pynnock te hebben(e) de pechtinge van woute(re)n vanden/
dale mitsgad(er)s alle ande(r) pechtinge(n) boexkens rollen/
oft cleernissen den heylige(n)geeste dienen(de) dwelc/
ond(er) ja(n)ne pynnock oft ja(n)nese heyms berusten moege(n)/
Vorts bege(re)nde van janne pynnock in gescrifte in/
een boexken appart alleenlijc van jai(r)e te jai(r)e zijne(n)/
t(er)mijn due(re)nde wat dat tcoren van laethe(m) alle s(in)[t]/
andriesmisse gegouden heeft om ons dat alle jai(r)e/
te v(er)volgen ende alsoe moegen wij altijt gereet/
zijn als die van cruyni(n)gten comen hen bescheit en(de)/
t(er)stont rekeni(n)ge te doen(e) Gheeft jan pynnock/
u hee(re)n te kynnen want bevonden es bij rekeni(n)ge(n)/
a(n)no lxxxix den xvii[en] dach octobris dat jan py(n)nock/
tacht(er) es in rogge i[c] en(de) xli mudden rogs des/
co(m)pt hem eene(n) sack t(ar)wen en(de) dien geslagen voir/
een mudde rogs co(m)pt cleer op i[c] xl mudden rogs/
It(em) hier op bewijst jan pynnock aen willem(me)/
ph(ilip)s vand(en) hove van boeslynthe(r) gelijck men dat/
bevi(n)den sal int recht staen(de) lvi mudden iii mol(evaten)/
rogs Item noch bewijst jan aen woute(re)n vanden/
dale tot ov(er)loo van erfpachte en(de) van wynnen(de) lande/
hem bijden mo(m)boren uuytgegeve(n) gelijc dat blijct/
bij den uutgeven(en) en(de) beworpe dat alnoch in ja(n)nes/
handen es xlviii mudden rogs It(em) wa(n)t ic/
altijt geheelen pacht betailt hebbe vand(en) hove van/
laethem als v(er)pacht nae inhoud(en) van sheyl(ige)geests/
brieven en(de) men cleerlijc bevi(n)t datt(er) seke(r) chijsgoed(en)/
uutgedaicht zijn bij m(ijnen) hee(re) van chantr(ain) alst blijct/
bijden lantmete(r) en(de) bij jannese heyms vand(en) mo(m)/
boren ald(aer) ov(er)meten alst blijct bijd(er) v(er)pechtinge(n) en(de)/
sal wel v(er)dragen meer oft myn ts(jae)rs ii mudde/
rogs ts(jae)rs vi xviii mudden It(em) bidt u jan py(n)nock/
in alsoe v(er)re als de heil(ige)geest afslach doet d(aer)om/
goetswille dese pechteners oic gelijken afslach/
hebben om te willig(er) de pechtinge wed(er) aen te veerden(e)/
en(de) die sal comen op It(em) es voirw(er)de in alsoe v(er)re/
als nu tot hue(re)n afscheiden(en) die landen wynnen/
oft besaeyen dat zij daer hue(re)n sunderlingen loon/
af hebben sullen en(de) hue(r) saeytcoren oic dewelc ic/
hope dat zij doen dat tot grooten p(ro)ffijte vande(n)/
heil(igen)geeste zijn sal en(de) dat sal oic coren betelinge/
zijn ende dus hopic dat ic niet vele corens/
/ sculdich bliven en sal oft niet It(em) hue(re)n loon vand(er)/
voren sal vele dragen It(em) me(m)orie dat tot mijne(n)/
afsceyden(en) de i[c] xl mudden rogs niet bet(er) en/
wae(re)n dan i[c] en(de) xl croone(n) te xxiiii st(uvers) tstuc/
wordden nu dat zij moegen Ende de voirs(creven)/
gescriften bijden raide vand(er) stadt ov(er)bracht ov(er)sien/
geivisiteert gevisiteert en(de) d(aer)op rijpelijc gelet zijnde/
soe es bijden selve(n) raide d(aer)op tusschen de selve/
p(ar)tijen die d(aer)om in questien stonden voir den selve(n)/
raide yerst d(aer)op gehoirt ja(n)nese heyms die/
bijden selven twee p(er)soene(n) als hue(r) clerck vand(en)/
tijde rekeni(n)ge gedient hadde get(er)mineert en(de)/
uutgesproken voir recht tghene des hier nae/
volght Ende yerst op dyerste point aengaen(de)/
den boesschout eeussele wa(n)t jan pynnock den/
heylige(n)geeste vele duechden gedaen heeft en(de) de/
heyligegeestmeest(er)s janne betrouwen dat hij sijns/
wetens den heyligengeeste niet g(er)ne o(n)trecken/
en soude Soe es d(aer)op mynlijc geappointeert/
want vele duyst(er)nissen in dat point gevallen/
es datmen dat bevelen sal ja(n)nes conscie(n)cie op/
dat hij hem d(aer)op naemaels nairde(r) sal moege(n)/
bedincken en(de) soe v(er)re hij hem d(aer)inne e(n)nichssins/
culpapel bevi(n)t dat hij den heylige(n)geest dat tot/
zijnd(er) consciencie(n) sal moege(n) v(er)guetsen behalve(n)/
datmen vortaen(e) in alle rekeni(n)gen die geheel/
reken(en) sal sond(er) die in fauten meer te bringen(e)/
in enigen rekeni(n)gen toecomen(de) Opt ii[e] point/
aengaen(de) der t(ar)wen d is get(er)mineert dat jan/
pynnock den heil(igen)geeste inne staen sal van vi/
mudde t(ar)wen en(de) aelbrecht vand(en) surplus te/
weten(e) ix mudden i halst(er) Opt derde point/
aengaen(de) den xviii rinschguld(en) (et)c(etera) heeft jan/
pynnock d(aer)af bewijssenisse genoech gedaen/
Opt vierde point es geappointeert wa(n)t jan/
pynnock gecleert heeft dat de lx rinschguld(en)/
den heil(igen)geest comen aen de costen van laethe(m)/
en(de) d(aer)af rekeni(n)ge aelbrechte ov(er)gegeve(n) dat/
hij d(aer)mede gestaen sal Opt vijfte point sal/
jan pynnock met zijnd(er) p(rese)ntacien gestaen/
d(aer)voi(r)e inne te staen(e) als de backen comen alsoe/
/ tpoint van zijnen v(er)antw(er)den(en) begrijpt Tseve(n)ste/
point es genoech gecleert en(de) gedecideert bij/
beide de p(ar)tijen It(em) opt leste point want aelbrecht/
bekint heeft aengaen(de) den reste vanden penn(ingen)/
dat hij d(aer)af v(er)nuecht es van janne pynnock soe/
sal aelbrecht dat bringen in toecomen(de) rekeni(n)ge(n)/
ontfangen It(em) opde faulten vanden coerne es/
duytsprake dat jan pynnock met gheene(n) faulte(n)/
reken(en) en sal Ende aengaen(de) den hove van laethe(m)/
daer jannes pynnock cortsel af begheert dat jan/
pynnock dat cortten sal aen tghene des hij meer/
van pachte jairlijcx gehaven heeft dan hij vanden/
goeden in rekeni(n)ge bracht heeft En(de) oft den/
heilige(n)geest in toecomen(de) tijden vanden goeden/
van laethem meer moeste reken(en) dan jan/
pynnock in rekeni(n)gen bracht heeft oft in ge/
scrifte over gegeven heeft dat hij en(de) zijn goede/
d(aer)voi(r)e sculdich sullen zijn inne te staen(e) Actu(m)/
in (con)s(ili)[o] opidi febr(uarii) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator