SAL7775, Act: R°344.4 (580 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°344.4  
Act
Date: 1490-04-21

Transcription

2021-02-15 by Karel Embrechts
Item d(i)c(t)us fra(n)ciscus p(ro)misit will(elm)o de raveschote/
et joha(n)nis hertsals viii gelijke r(insch)gul(den) te weten(e)/
den voirs(creven) willem(me) ii croone(n) d(aer)af te sinxen(en) naistc(omende)/
en(de) tsurplus janne hertsals deen helicht d(aer)af/
bynnen eend(er) mae(n)t en(de) dand(er) helicht s(in)[t] jans(mis)s[e] naistc(omende)/
te betalen(e) ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator