SAL7775, Act: V°201.3-V°203.1 (321 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°201.3-V°203.1  
Act
Date: 1489-12-21

Transcription

2020-12-30 by Karel Embrechts
Condt zij allen lieden dat ghijsbrecht vand(er) meren/
van voshem in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint/
genomen te hebben(e) tegen adriaen(en) van heyl/
wigen rintm(eeste)r m(ijns) gened(ichs) hee(re)n ind(er) stadt van/
loven(e) thoff desselfs adriaens geheeten thoff/
ter saert mette(n) wynnen(de) land(en) en(de) zijne(n) toe/
behoirten gelijck henrick wilen vanden bossche/
/ dat gehouden heeft Te houden te hebben en(de)/
te besitten van half meye naistcomen(de) eene(n)/
termijn van xii jai(r)en lang due(re)nde deen nae dand(er)/
sond(er) middel vervolgen(de) elcx jairs dae(re)nbynne(n)/
om en(de) voir de helicht vanden vruchte(n) d(aer)op/
wassen(de) It(em) om deswille dat dla(n)t vand(en) voirs(creven)/
hove den meeste(n) deel o(n)gewonne(n) en(de) o(n)besaeydt es/
mits der orloge(n) voirledene(n) soe es voirw(er)de dat/
de voirs(creven) d wynne t(er)stont tvoirs(creven) lant dat onge/
ackert en(de) ongewonne(n) es wel en(de) loflijc sal/
acke(re)n mesten en(de) labore(re)n tot somer aerde ende/
dat besaeyen met somer coren soe dat behoirt/
en(de) dla(n)t behoirlijc sijn sal ten meeste(n) p(ro)ffijte/
d(aer)toe de voirs(creven) adriaen sculdich sal zijn te leve(re)n/
tvoirs(creven) saeytcoren vanden somer aerde voirs(creven) hier/
inne besproken dat de voirs(creven) wynne sal hebbe(n)/
de helicht vanden vruchte(n) d(aer)af comen(de) Te/
weten(e) alsoe wel vand(en) wynt(er)coren(en) dwelc de/
voirs(creven) adriaen heeft doen besaeyen tot omtri(n)t/
de ix oft x boend(er) d(aer)inne begrepe(n) i(½) boend(er)/
toebehoiren(de) s(in)[t] joes outaer te ned(er)ijssche als vand(en)/
voirs(creven) somer arnde Voir welken loon ende/
arbeyt en(de) ten behulpe vand(en) voirs(creven) wynne/
de voirs(creven) adriaen hem te goede doen sal en(de)/
gheve(n) de so(m)me van veertich rinschguld(en) eens/
te xx st(uvers) tstuc vie(r) mudde(n) rogs en(de) vie(r) m(ud)[d(en)]/
even(en) eens ten ond(er)houden(en) van zijne(n) huysge/
synne en(de) p(er)den It(em) sal oic de voirs(creven) adriaen/
sculdich zijn te leve(re)n de helicht vanden/
saeytcoren vand(en) toecomen(de) wynt(er) aerde te weten(e)/
te bamisse a(n)nno xc en(de) van dan vortaen sal niet meer It(em) sal/
de wynne jairlijcx als de vruchte(n) tijtveerdich/
zijn inne [te] doen dat zijne(n) meest(er) late(n) weten/
om liede van zijne(n) wegen d(aer)bij te seynde(n)/
en(de) d(aer)toe te hulpen dien de voirs(creven) wynne/
/ den mo(n)tcost gheven sal Ende als de vruchte(n)/
gebonden zijn salmen die deylen opt velt/
ende de wynne sal zijns meest(er)s helicht vue(re)n/
alleen(e) in zijn schue(r) en(de) hij sal altoes van/
elken stucke dyerste voed(er) voir zijne(n) meest(er)/
inne vue(re)n en(de) dand(er) voir he(m) selve(n) ende/
dat alsoe vort vervolge(n) tot dat alle de/
vruchten inne zijn sullen Ende soe wa(n)neer/
de meest(er) zijn vruchten sal hebbe(n) doen derssche(n)/
en(de) die beg(er)t te hebben(e) sal de wynne he(m)/
die te loven moete(n) leve(re)n en(de) sal de meest(er)/
hem den mo(n)tcost gheve(n) oft oic vie(r) oft v/
voed(er) te mechelen vue(re)n soe v(er)re dat ad(ri)ane/
belieft It(em) de wynne sal tzijne(n) afsceyden(en)/
den wynt(er) aert besaeydt laten van alle den/
lande toebehoiren(de) den voirs(creven) hove wel en(de)/
loflijc met zijne(n) vie(r) getidege voe(re)n en(de) den/
somer aert wel en(de) loflijc met zijne(n) tijdige(n)/
voe(re)n oft hijt al besaeydt vonden hadde en(de)/
gheene orloge geweest en wae(r) en(de) dit al/
soemen dat gewoenlijc es van doen(e) It(em) sal/
de wynne alle tstroo vand(en) voirs(creven) goede comen(de)/
hebben en(de) dat int hof slijten en(de) te meste/
bekee(re)n en(de) alle dmest jairlijcx vue(re)n op de/
voirs(creven) lande alsoe wel opde verste als op /
de naiste slants meesten p(ro)ffijte It(em) sulle(n)/
beyde p(ar)tijen moegen scheyden van malcande(re)n/
bynne(n) vi jai(r)en op dat hen gelieft behalve(n)/
dat de ghene die scheiden wilt dat een half/
jair te voi(r)en den ande(re)n sal moeten cundige(n)/
It(em) sal de wynne sculdich zijn de aerde vand(en)/
voirs(creven) lande op hue(r) oude tijdeghe gewoente(n)/
en(de) soe eer soe bat die mids der orloge(n) onlanx/
leden d(aer)af tacht(er) hebben geweest It(em) de wynne/
sal zijne(n) meest(er) houden alle jai(r)e twee vercken(en)/
/ mette(n) zijne(n) van omtri(n)t den meye tot bamisse/
It(em) de wynne sal te hemweerts hebben tdach(mael)/
lants liggen(de) neven thof om rapen oft vlas/
d(aer)op te wynnen(e) behoudelijc dat hij tsjaers eens/
vand(er) rapen sculdich sal zijn eenen sack rape(n)/
en(de) vand(en) vlasse soe verre hij dat wint twee/
steene(n) vlas It(em) de wynne sal hebbe(n) zijn/
berri(n)ge gelijck henrick wilen vand(en) bossche/
die van zijnen meest(er)s gehadt heeft te weten(e)/
struncken en(de) houwen zijn berringe opde voirs(creven)/
goede alsoe verre die zijne(n) meest(er) toebehoi(r)en/
ter mi(n)ster schaden alsoe verre als thafteel/
gewoenlijck es geweest te gaen(e) ende niet/
voirde(r) en(de) ten gewoenliken tijde en(de) aen/
dopgaen(de) hout en(de) oeftboome en sal hij niet/
moegen houwen Ende oft enige tru(n)cboome(n)/
oft oeftboome(n) v(er)droochden die sal de wynne/
hebben en(de) vanden selve(n) aerde oft sape stelle(n)/
d(aer) voi(r)e twee leven(de) poten wel v(er)dorent It(em)/
de wynne sal alleen(e) te hemweerts hebbe(n)/
de weye en(de) thoy comen(de) vand(en) beemdeken(en)/
en(de) bog(ar)de acht(er) thuys mair sulle(n) de meest(er)/
ende de wyn dooft half en(de) half deylen en(de) zijne(n)/
meest(er) zijn deel te loven leve(re)n en(de) oic die ten/
geliken coste ter eerden doen It(em) sal de wynne/
sculdich zijn de weghe grechten ende wat(er)/
leyden aen de voirs(creven) goede jairlijcx te make(n)/
en(de) ruyme(n) op zijne(n) cost en(de) dat goets tijts als/
dat d(aer)af egheene [scade] en come het wae(re) van/
beleyden(en) oft and(er)ssins en(de) die alsoe laten/
tzijnen afsceyden(en) It(em) de wynne sal zijn beeste(n)/
moegen laten weyen opt bosch uutgenome(n)/
dat die niet gaen en sullen opde spruyte(n)/
en(de) hout het en zij vie(r) jai(r)en oudt oft meer/
It(em) sal de meest(er) alle twee jai(r)en gheve(n)/
den voirs(creven) wynne eene(n) tabbart van zijnd(er)/
levereyen des sal hij beghi(n)nen int yerste jair/
/ It(em) sal de wynne jairlijcx leve(re)n vijftich bussele(n)/
walms om de huyse mede te decken(e) ende/
de huysinge(n) van alle den hove houden vand(er)/
onderst(er) rijkele(n) ned(er)weert op zijnen cost en(de)/
alsmen dect oft plect metst oft r(e)pareert aen/
de oude huysinge sal de wyn den wercliede(n)/
den mo(n)tcost gheve(n) en(de) hij sal aenhalen walm/
leem en(de) and(er)s des men [de meest(er)] d(aer)toe [coopen] behoeve(n) sal en(de)/
de meest(er) sal de dachue(re)n betalen It(em) en sal/
de wynne gheen ande(r) lande moegen ae(n)/
veerden den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde noch ande(re)n/
p(er)sone(n) moegen uutgeve(n) ten zij bij zijns meest(er)s/
consente It(em) sal de wynne zijne(n) meest(er) jairlijcx/
doen drie corweyen met zijne(n) wagen(en) en(de)/
p(er)den It(em) sal de meest(er) uuthebbe(n) de huysi(n)ge/
came(r) en(de) kueken(en) gelijker wijs gordt roelofs/
die hier voirmaels te hemweeerts gehadt/
heeft ende de came(r) bove(n) de porte insgelijcx/
sond(er) wed(er)seggen vand(en) wynne Ende alle/
dese voirw(er)den (et)c(etera) cora(m) hermeys naus(nydere) dece(m)br(is)/
xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator