SAL7775, Act: V°247.2-V°249.1 (392 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°247.2-V°249.1  
Act
Date: 1490-01-26

Transcription

2021-01-27 by Karel Embrechts
Condt zij allen lieden dat robbeert van zurple/
in p(rese)ncia heeft genome(n) ende bekint genomen/
te hebben(e) van jouffr(ouwe) katline(n) pynnocx wed(uw)[e]/
jonch(e)r lyebrechts wilen hee(re) tot meld(er)t dwinhoff/
der selv(er) jouffr(ouwe) gelegen te meldert mette(n)/
landen bogaerden en(de) beemde(n) d(aer)toe behoiren(de)/
soe verre wille(m) vand(er) spect en(de) zijn voirsate(n)/
die in pechtinge(n) gehouden hebben ende d(aer)toe/
metten twee bog(ar)den die de castelain en(de)/
m(ijn) jouffr(ouwe) te henweert gehoude(n) hebbe(n) ende/
oic metten beemde gelege(n) acht(er) thoff bijd(en)/
grooten boog(ar)de Te houden te hebben ende/
te wynnen van half m(er)te naistcomen(de) eene(n)/
t(er)mijn van negen jai(r)en lang due(re)nde deen/
nae dand(er) sond(er) middel v(er)volgen(de) elcx jairs/
dae(re)nbynne(n) om en(de) voir hond(er)t sacke(n) core(n)s/
der mate(n) van thiene(n) en(de) pacht van meld(er)t/
en(de) met wanne en(de) vede(re)n wel bereydt/
d(aer)af de thien sacken sulle(n) t(ar)we zijn alle/
jai(r)e s(in)[t] andriesmisse ap(oste)ls te betalen(e) en(de)/
te loven(e) ten huyse van m(ijn) jouffr(ouwe) oft/
te thiene(n) dairt m(ijn) jouffr(ouwe) believe(n) sal te/
leve(re)n ende de voirs(creven) beemde om en(de) voir/
xxiiii hollan(sche) guld(en) te xvi st(uvers) tstuc drie pl(a)c(ken) den st(uver)/
/ alle jai(r)e s(in)[te] m(er)tensmisse te betalen(e) It(em) es/
voirw(er)de dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande/
sal wynnen werven meste(n) en(de) mergelen wel/
en(de) loflijc gelijc regenoote(n) bove(n) en(de) benede(n)/
ende die tzijnen afsceyden laten gelijc hij/
die vynden sal tzijnen aencomen(en) te weten(e)/
den wynt(er)aert wel ende loflijc besaeyt met/
wynt(er)coren(en) d(aer)af de vii(½) boend(er) sullen zijn met/
t(ar)wen besaeyt den someraert met eend(er) voren/
en(de) de brake oic eens o(m)megedaen It(em) sulle(n)/
de voirs(creven) jouffr(ouwe) en(de) wyn alle dooft jairlijcx/
opde voirs(creven) goede wassen(de) deylen half/
en(de) half en(de) sal de selve wynne jairlijcx/
m(ijn) jouffr(ouwe) helicht te loven leve(re)n It(em) voir/
voir de pastu(r)e die de voirs(creven) wynne hebbe(n)/
sal te hemweert sond(er) yet d(aer)af te geven(e)/
sal de voirs(creven) wynne m(ijn) jouffr(ouwe) meye(r) hue(re)n/
rintm(eeste)r ende diene(re)n soe dijcwijle als zij/
die dair seynden sal oft doirlijden sulle(n) sculdich/
zijn te geven(e) den cost en(de) hue(re)n p(er)den hoy/
It(em) sal de wynne jairlijcx sculdich zijn/
te leve(re)n v[c] walms om de huysinge/
d(aer)mede te decken(e) en(de) alsmen dair yet/
van ouden wercke repareert oft maict sal/
de wynne sculdich zijn den wercliede(n) den/
mo(n)tcost te geven(e) en(de) m(ijn) jouffr(ouwe) de dachue(re)n/
betale(n) en(de) d(aer)toe sal de wynne sculdich zijn/
alle gereetscap d(aer)toe behoeven(de) nairde(r) te/
halen(e) It(em) sal de voirs(creven) wynne alle dmest/
int voirs(creven) hoff comen(de) moete(n) vue(re)n opde/
voirs(creven) lande slants meesten p(ro)ffijte alsoe/
/ wel opde verste als opde naiste en(de) alle/
jai(r)e twelf voed(er) mest vue(re)n op m(ijn) jouffr(ouwen)/
wijng(ar)t te meld(er)t It(em) sal de wynne jairlijcx/
met zijnen wagen(en) ende p(er)den moeten/
halen m(ijn) jouffr(ouwe) staken totten wijng(ar)de van/
meld(er)t behoiren(de) en(de) den wijn vand(en) wyng(ar)de/
inde p(er)sse te hoxhem vue(re)n en(de) van daer/
opt huys van meld(er)t bringen alsoe men/
gewoenlijc heeft geweest It(em) als m(ijn) jouffr(ouwe)/
hue(re)n wijn te loven(e) doet halen sal hij/
een voed(er) mede moete(n) vue(re)n It(em) sal de/
voirs(creven) wynne jairlijcx moete(n) houden een paer/
verken(en) loopen(de) metten zijnen soe v(er)re m(ijn)/
jouffr(ouwe) hem die coopt It(em) sal de voirs(creven)/
wynne jairlijcx soe v(er)re m(ijn) jouffr(ouwe) dat ver/
suect eens moete(n) vue(re)n tantw(er)pe(n) te bruessele/
oft te bombroeck int lant van luydick/
dairt m(ijn) jouffr(ouwe) best gelieve(n) sal It(em) sal/
de voirs(creven) wynne jairlijcx eens alst m(ijn) jouffr(ouwe)/
gelieve(n) sal sculdich zijn m(ijn) jouffr(ouwe) te geven(e)/
eene(n) vetten hamel ende soe verre zij/
scape(n) tsamen ter helicht houde(n) sal zij eene(n)/
hebben van wynne(n) deele voir uuyt It(em)/
sal de voirs(creven) wynne jairlijcx m(ijn) jouffr(ouwe) moete(n)/
saeyen vi mol(evaten) lisaets opde voirs(creven) goede soe/
verre m(ijn) jouffr(ouwe) den saet seyndt It(em) sal de/
voirs(creven) wynne jairlijcx m(ijn) jouffr(ouwe) gheve(n) eene(n)/
goeden sack rapen sond(er) afslach It(em) en sal de/
voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande te drie(n) leste(n)/
jai(r)en niet moege(n) hoirvruchte(n) It(em) sal de/
wynne jairlijcx m(ijn) jouffr(ouwe) moete(n) vissche(n)/
/ te loven bringhe(n) It(em) sal de wynne de bee(m)de/
ende boog(ar)de jairlijcx moete(n) vegen ende/
de grechten ruymen ryolen ende wel en(de)/
loflijc bevreden soe dat behoirt en(de) die/
tzijnen afscheiden bevreedt laten It(em) sal de/
voirs(creven) wynne jairlijcx moegen truncken alle/
trunchout om den vrede d(aer)mede te v(er)maken(e)/
It(em) sal de voirs(creven) wynne jairlijcx moeten/
setten vijftich poten en(de) die wel en(de) loflijc/
verdoirne(n) It(em) sal hij alle v(er)droochde boome(n)/
moegen afhouwen behalven dat hij voir elke/
sal moeten setten twee leven(de) poten vand(en)/
selven aerde ende die wel en(de) loflijc ver/
doirne(n) als voi(r)e Item wa(n)t de huysen/
vand(en) wynhove verbernt zijn soe sal de voirs(creven)/
wynne moeten woene(n) int hoff dair m(ijn) jouffr(ouwe)/
hem dat bewijsen sal en(de) alle de stallinge/
te hemweerts hebben Item sal de voirs(creven) wynne/
de huysinge vanden wynhove stallen ende/
schue(re)n moete(n) houden vand(er) ond(er)ster rykele(n)/
ned(er)weert tzijnen coste It(em) es voirw(er)de dat/
de voirs(creven) wynne en(de) m(ijn) jouffr(ouwe) dit yerste jair/
sullen half en(de) half deylen alle de vruchte(n)/
opde voirs(creven) goede wassen(de) en(de) d(aer)mede sal de/
wynne vand(en) yerste(n) pachte ongehouden/
zijn Item wa(n)t de lande bijden voirwynne/
al niet en zijn gewonne(n) geworve(n) ende/
besaeyt soe dat behoirt besund(er) van drie/
boend(er) die behoi(r)en besaeyt te zijne en(de)/
/ niet besaeyt en zijn ende den wynt(er)aert oic/
mair drie voe(re)n en heeft en(de) enige vand(en)/
goeden oic niet bevreedt en zijn soet behoirt/
Soe es voirw(er)de dat in alsoe v(er)re de voirs(creven)/
wynne(n) dat niet en voldoen oft d(aer)af en/
ov(er)comen mette(n) voirs(creven) robbeerde en(de) de voirs(creven)/
robbeert alsdan meer dair toe doet tot/
zijnen afsceyden(en) dan hijt beva(n)t dat m(ijn)/
jouffr(ouwe) oft hue(r) naecomelingen d(aer)af hebbe(n)/
sullen des wynnen moet It(em) es voirw(er)de/
dat de wynne jairlijcx m(ijn) jouffr(ouwe) leve(re)n sal/
een half mudde erweten lovens voir een/
half mudde rogs soe v(er)re m(ijn) jouffr(ouwe) dat/
versuect ende alle dese voirw(er)den (et)c(etera)/
coram hove donck januarii xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator