SAL7775, Act: V°257.3-V°258.1 (406 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°257.3-V°258.1  
Act
Date: 1490-02-08

Transcription

2021-01-07 by Karel Embrechts
Cond zij allen lieden dat wout(er) vyncke sone wijlen/
pet(er)s p(ri)us a pane kath(er)ine de holsbeke sue m(at)ris ema(n)cip(ata)/
ac cu(m) (con)s(ens)[u] eiusd(em) sue m(at)ris in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de)/
bekint genome(n) te hebben(e) tege(n) de voers(creven) aerde vande(n)/
broeke en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe) thoff der selv(er) zijnd(er) huysvr(ouwe)/
gelege(n) bij laethem inde prochie van bierbeke metten/
/ huysen hoven wynnen(de) landen boeg(ar)den bloken beempden/
eeuselen en(de) allen zijne(n) toebehoirte(n) Te houden en(de) te hebben/
van half m(er)te naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van tweelf jae(re)n/
lang due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel v(er)volgen(de)/
te weten(e) de voers(creven) wynnen(de) land(en) elcx jairs om ende/
voe(r) vive(n)dertich mudden rogs ende vijf mudden t(ar)wen/
elcx grains goet en(de) payabels cu(m) va(n)no et pe(n)na pacht en(de)/
mate van loeven(e) alle jae(re) sinte andr(iesmess)[e] ap(oste)ls te betalen(e)/
en(de) te loeven(e) d(aer) dat zijne(n) meest(er)s gelieve(n) sal te leve(re)n/
mair dies en sal de wyn s(in)[te] andr(iesmess)[e] naestcomen(de) niet meer/
betalen dan xxvii mudden rogs en(de) drie mudde(n) t(ar)wen/
ende de voirs(creven) beempde(n) ende weyen elcx jairs om en(de) voe(r)/
veerthien andries guld(en) te xx st(uvers) vand(er) nieuwer mu(n)ten/
eertshertoge(n) ph(ilip)s den andr(ies) g(ulden) ge(re)kent alle jae(re) sinte/
m(er)tensmesse te betalen(e) den voers(creven) zijne(n) meest(er)s den voers(creven)/
t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] It(em) sullen de voers(creven) meest(er)s en(de)/
wyn doeft half en(de) half deylen en(de) alsme(n) tselve lesen/
sal dan moete(n) de meest(er)s d(aer) eene(n) leser sette(n) en(de) de wyn/
sal hem den montcost geve(n) en(de) de meest(er)s sulle(n) alleene/
hebben den pontp(er)re ende den ronde(n) perre inden wermoes/
hoff en(de) de wyn sal alle smeeste(re)n oeft te loeven(e) thue(re)n/
huyse leve(re)n En(de) de wyn sal de huysing(en) houde(n) vand(er)/
underst(er) rijkele(n) nederweerts tzijne(n) coste soe verre hij die/
besidt en(de) zijne(n) meest(er)s jairlijcx den t(er)mijn due(ren)de leve(re)n/
hondert bussele(n) spande groote walme(n) cuysbarer(en) lev(er) walme(n)/
om de huysinge vand(en) voers(creven) hove mede te ond(er)houden(e)/
en(de) alsmen dien v(er)dect dan sal de wyn den deckers den montcost/
geve(n) en(de) alsme(n) and(er)s aende oude huysing(en) vand(en) voers(creven) hove/
dect oft plect dan sal de wyn naerd(er) halen de vitselroeyen in/
smeest(er)s bossche(n) en(de) den leem It(em) de meest(er)s sullen voir uut/
hebben thue(re)n verdoene dnieuwe huys int geheele met alle/
der toebehoirte(n) tduyfhuys mette(n) duyve(n) ende de savoire(n)/
en(de) gelievet den meest(er)s e(n)nich duyve(n)mest op hue(r) wyng(ar)d(en)/
te vue(re)n dat sulle(n) zij moege(n) doen It(em) de wyn sall de/
zijne(n) meest(er)s sayen alle jae(re) twee moelevate(n) lijsaets/
dies sulle(n) de meest(er)s den wyn altijt den saet leve(re)n en(de)/
de bollen hebben mair den meest(er)s sulle(n) den wyn dierste jair/
leve(re)n vier moelevate(n) lijsaets en(de) die sal de wyn dat jair/
/ ter helicht sayen It(em) de wyn sal alle jae(re) sayen zijne(n) meest(er)s op/
hue(re)n wijng(ar)t aende(n) crayenberch vue(re)n drie voede(re)n mests/
en(de) hue(r) wijng(ar)tstake(n) opde(n) selve(n) hue(re)n wijng(ar)t en(de) op hue(re)n/
wijng(ar)t opde to(m)me vue(re)n en(de) den wijn vande(n) selve(n) twee/
wijng(ar)den inde persse en(de) voirt int voers(creven) hoff vue(re)n en(de)/
d(aer) voe(r) sal de voe(r) sal de voers(creven) wyn hebben de oude wijng(ar)tstake(n)/
reene(n) en(de) corttelinge(n) vande(n) selve(n) wijng(ar)d(en) comen(de) It(em) de/
voers(creven) wyn sal zijnen meest(er)s alle jae(re) djair doe(n) houden/
twee verken(en) gelijc den zijne(n) It(em) de wyn en(de) meest(er)s sulle(n)/
van malcande(re)n moege(n) sceyden ten iersten zesse jae(re)n behalve(n)/
dat de ghene die sceyde(n) wilt dat den ande(re)n een half/
jair te voren cu(n)dige(n) sal en(de) de lande(n) laten tzijne(n) afsceyde(n)/
ind(er) manie(re)n hier nae volgen(de) te weten(e) dwynt(er)coren besayet/
op vier getidige vore(n) de brake en(de) stortte al o(m)me gedaen/
Ende de meest(er)s sulle(n) den raepsaet die nu besayet es/
int bloc inde boeye half hebben Ende de wyn sal moege(n)/
tru(n)cken alsoe v(er)re alst thafsteel gegaen heeft en(de) de hage(n)/
hebbe(n) om gevoude te maken(e) d(aer) voe(r) sal hij moeten/
grichte(n) v(er)maken wege(n) en(de) wat(er)leyen houde(n) tzijne(n) coste/
Ende alle dese vorweerd(en) (et)c(etera) Et inde su(n)t fid(eiussore)[s] p(re)d kath(er)ina/
de holsbeke mat(er) p(re)d(i)c(t)i walteri henric[(us)] vynck f(ilius) eiusd(em) ka(theri)[ne]/
ac f(rate)r p(re)d(i)c(t)i walteri p(ri)us ema(n)cip(atus) et joh(ann)es de gobbelsrode/
sororius p(re)d(i)c(t)or(um) fr(atru)m et p(ri)mus eor(um) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator