SAL7775, Act: V°276.1-V°278.1 (449 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°276.1-V°278.1  
Act
Date: 1490-02-16

Transcription

2021-01-29 by Karel Embrechts
Vanden gedinge dat geweest es inde banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) tusschen gielijse van/
ha(m)me als man en(de) mo(m)boir barbelen zijns wijfs/
aenlegge(r) ter eenre zijden ende claese van huelen/
vettewarier verweerde(r) ter ande(re) ald(aer) de voirs(creven)/
ae(n)legge(r) dede seggen dat een geheeten gheert/
wilen vand(er) sluysen nae staet der heylig(er) kercken/
getruwet hadde een vrouwe(n)p(er)soen geheeten lijsbeth/
van hortbeke en(de) dat die tsamen hadden seke(r)/
wettige kinde(re) en(de) ond(er) den ande(re)n barbelen zijnd(er)/
huysvr(ouwe) Ten ande(re)n male seyden de voirs(creven) ae(n)legge(re)n/
dat de selve gehuysschen tsamen besaten als hue(r) p(ro)pe(r)/
erve huys en(de) hof metten toebehoirten gelegen/
inde beghijne(n)strate met eene(n) stucke vand(er) veste(n)/
ald(aer) neven de bynne(n) porte en(de) den goeden m(er)tens/
de bubbele(re) en(de) dat de voirs(creven) g(er)t voir d(aer)uuyt sterf/
als uut zijne(n) p(ro)pe(re)n erve en(de) de voirs(creven) lijsbeth/
d(aer)nae d(aer)inne bleef sitten(e) als eene tocht(er)sse Ten/
derden seyden de voirs(creven) aenlegge(re)n dat langhe/
nae dat de voirs(creven) lijsbeth van hortbeke int voirs(creven)/
huys was bleven sitten(de) als een tocht(er)sse de voirs(creven)/
claes der selv(er) lijsbetten die een oude vrouwe p(er)soen/
was met schoone(n) woirden v(er)leydt hadde dat zij/
hem guedinge dede vand(en) voirs(creven) goeden gelijc oft/
zij erfwijf hadde geweest vanden voirs(creven) goeden/
op hope dat hij hue(r) haer leefdage gehouden/
soude hebben wel en(de) tamelijc van eten(en) drincken(en)/
cleede(re)n en(de) schoen en(de) anders des zij behoefde/
alsoe huer dat de voirs(creven) claes toegeseecht en(de)/
geloeft mocht hebben Ten vierden male deden/
zij seggen dat t(er)stont de voirs(creven) guedinge geschiet/
zijnde de selve lijsbeth ghinc woene(n) bijden voirs(creven)/
claese en(de) nae dat zij eene corrte wijle bij/
hem gewoe(n)t hadde niet langhe als de voirs(creven)/
claes der guedingen en(de) huers goets meynde/
te bynnen te zijne leefde de voirs(creven) claes alsoe/
met haer als vele vanden gebue(re)n wel wisten/
dat zij niet lange(r) bij hem gewoene(n) en co(n)ste/
noch en woude Alsoe dat de selve lijsbeth bekynnen(de)/
dat zij qualijc gedaen hadde quam bijd(er) selv(er)/
hue(re)r docht(er) huer clagen(de) dat huer de voirs(creven) claes/
/ soe v(er)leyt hadde alsoe dat de voirs(creven) berbele der voirs(creven)/
hue(re)r moed(er) alsdoen bij huer nam en(de) (on)tboet alsdoen/
den voirs(creven) claese bijd(er) stadt geven(de) ald(aer) te kynnen/
tgroot bedroch dwelc de voirs(creven) claes aen hue(re)r/
moed(er) gedaen hadde en(de) dat hij huer alsdoen alsoe/
gehouden en(de) gehanteert hadde dat zij niet lange(r)/
bij hem en woude woenen Ald(aer) de selve berbele/
sustineerde dat de voirs(creven) claes de guedinge bij/
hem gedaen sculdich soude zijn te nyeute te doen(e)/
en(de) dat de voirs(creven) hue(r) moed(er) gemerct dat zij bij hem/
niet lange(r) gewoene(n) en conste noch en woude hue(r)/
bijlevi(n)ge en(de) tocht int voirs(creven) huys soude behouden/
en(de) dat nae huer doot derflich(eit) d(er) voirs(creven) barbelen/
soude volgen D(aer)inne soe verre alsdoen bij p(ar)tijen/
wordde gep(ro)cedeert dat bijd(er) selv(er) stadt alsdoen was/
get(er)mineert en(de) uutgesproken voir recht dat de/
voirs(creven) lijsbeth niet tegenstaen(de) der voirs(creven) guedinge(n)/
behouden soude hue(r) tocht int voirs(creven) huys en(de) nae/
huer doot soude elc der voirs(creven) p(ar)tien staen op zijn/
beloop van rechte Ende al mocht de voirs(creven) claes/
in zijnen v(er)antw(er)den(en) seggen dat de voirs(creven) berbele/
soude zijn natuerlijc en(de) dat daer e(n)nige fame af/
mochte gaen van hoiren seggen wae(r) dat niet/
te thoenen noch en soude men dat ne(m)mermeer/
ter wairheit bevi(n)den Mair ter contra(r)ien was/
warachtich dat de voirs(creven) lijsbeth de moed(er) bij huer/
wijf wairheid(en) onlancx niet lange voir hue(r)/
aflivich(eit) voir scepen(en) van loven(e) gecleert hadde dat/
zij was wettich ende hadde huer bekint eene groote/
so(m)me van pe(n)ni(n)gen ter maniss(en) te betalen(e) te dier/
meyni(n)gen dat zij d(aer)mede nae huer doot alle/
de have en(de) erve soude moegen v(er)halen Seyde/
vorts dat tande(re)n tijden de voirs(creven) hue(r) moed(er) in/
noode van pe(n)ni(n)gen wesen(de) v(er)cocht hadde eene/
seke(r) erfrinte opt voirs(creven) huys en(de) hof dien van/
s(in)[te] pet(er)s te loven(e) en(de) dat de hee(re)n gheene/
guedinge van huer nemen en wouden wa(n)t/
zij wel wisten datse dat eene docht(er) hadde/
/ hue(r) docht(er) en soude d(aer)bij wesen en(de) dat alsoe/
de voirs(creven) moed(er) als tocht(er)sse ende de voirs(creven) barbele/
de docht(er) als erfwijf metten voirs(creven) hue(re)n man/
de guedinge d(aer)af gedoen hadden bijden welken/
m(er)ckelijc bleeck dat de voirs(creven) lijsbeth der voirs(creven)/
berbelen hue(re)r docht(er) voir wettich hielt Ten/
vijfsten male deden de voirs(creven) ae(n)legge(re)n seggen al/
mocht de voirs(creven) claes enige brieve(n) hebben/
d(aer)mede hij inde voirs(creven) goede bij bauduine van/
ghynd(er)doire ende katline(n) van raveschote zijnd(er)/
huysvr(ouwe) die huer enige erfgename mocht hebben/
geseet te zijne vanden voirs(creven) goeden gegoet en(de)/
geerft zijn en conste dat der voirs(creven) berbelen niet/
ontdienen noch den voirs(creven) claese gedienen wa(n)t/
ten tijde van dier guedingen lijsbeth de moed(er)/
noch leefde en(de) en was in dien tocht noch erve/
v(er)gadert Sustine(re)nde mits des(er) en(de) ande(re)n reden(en)/
bij hen gealleg(er)t dat de voirs(creven) claes sculdich soude/
zijn te lichten(e) zijn hande vanden voirs(creven) huyse en(de)/
hove en(de) dat hen die als erfgenamen behoirden/
en(de) sculdich wae(re)n te volgen(e) te voirde(r) want/
zij alle pointen voirs(creven) soe v(er)re die in feyte gelegen/
wae(re)n p(rese)nteerden te thoen(en) D(aer)op de voirs(creven) claes/
hem v(er)antw(er)den(de) dede segghen ende yerst op/
dyerste en(de) tweeste pointen genoech bekynnen(de)/
dat de voirs(creven) gheert wilen vand(er) sluysen nae/
staet der heilig(er) kercken getruwet hadde een/
vrouwep(er)soen geheeten lijsbeth van hortbeke en(de)/
dat zij te gade(r) besaten tvoirs(creven) huys en(de) hof/
als hue(r) p(ro)pe(r) erve en(de) dat zij tsamen hadden/
twee wettige kinde(re) mair men en soude/
niet bevi(n)den dat de voirs(creven) gehuysschen tsamen/
meer wettige kinde(re) hadden dan twee d(aer)af/
deen geheeten was katline en(de) dand(er) lijsbeth/
Ende was waer dat nae dat de voirs(creven) lijsbeth/
eene wilen tijts bij hue(re)n man geseten hadde/
van hem ghinck buyten lants met eene(n) qui(n)ten(en)/
maes die naemaels prieste(r) wert metten/
/ welken zij wel vie(r) oft v jair uuyt was en(de) dat zij/
bynnen dien tijde hadde twee kinde(re) d(aer)af deen/
geheeten was coenrardt en(de) dande(r) de voirs(creven) berbele/
aenlegg(er)sse Ende dat d(aer)nae de voirs(creven) lijsbeth wed(er)/
qua(m) den peys met hue(re)n man gecreech en(de) alsoe/
bij hue(re)n man wed(er) quam woene(n) mair de voirs(creven)/
twee kinde(re) coenrardt en(de) berbele en mochten bynne(n)/
zijnen huyse niet comen woenen voir de voirs(creven) g(er)t/
die d(aer)nae te roomen weert toech en(de) opden wech/
aflivich wert quame(n) de selve twee kinde(re) yerst/
bynnen den huyse der voirs(creven) moed(er) woenen bijden/
welken m(er)ckelijc bleeck dat de voirs(creven) berbele/
natuerlijc was Oic hadde de voirs(creven) lijsbeth de moed(er)/
voir prieste(re)n en(de) goede manne(n) te meer stonde(n) geseet/
en(de) bekint dat berbele hue(r) docht(er) was bastart/
en(de) dat zij haer hadde van h(er) qui(n)ten(en) maes en(de)/
dat die in huer goet niet deylen en mochte en(de)/
dat zij huer d(aer)af tande(re)n tijden oic beraden hadde/
met hee(re)n verenacke(r) die huer geseet hadde soe/
v(er)re zij anders cleerde dan dat zij bastart wae(r) en(de)/
dat zij d(aer)mede dande(r) kinde(re) onterfde dat zij hue(r)/
ziele(n) d(aer)aen v(er)duemen soude Seyde vort de voirs(creven)/
claes dat de voirs(creven) berbele hee(re)n qui(n)ten(en) maes ten/
tijde als hij leefde altijt hiel voir hue(re)n vad(er)/
Opt derde en(de) vierde pointen dede de voirs(creven) claes segge(n)/
dat de voirs(creven) lijsbeth de moed(er) alsoe men ter waerh(eit)/
bevi(n)den soude wel seven jai(r)en mette(n) voirs(creven) claese/
en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe) daer de selve lijsbeth moeye af/
was gewoent heeft en(de) dat d(aer)nae de voirs(creven) lijsbeth/
bijd(er) voirs(creven) berbelen hue(re)r docht(er) wordde betogen soe/
dat zij d(aer)nae met barbelen woude woenen en(de) dat/
alsoe bijd(er) stadt de voirs(creven) lijsbeth uut informacien/
vand(er) voirs(creven) berbelen te kynnen gaf dat zij niet/
lange(r) bij hem woenen en woude en(de) claechde over/
hem en(de) dat alsoe get(er)mineert [was] dat de voirs(creven) lijsbeth/
hue(r) tocht behouden soude inde voirs(creven) goede soe la(n)ge/
zij leefde en(de) vanden voirs(creven) claese woende behoudelic/
nae huer doot elker p(ar)tien zijne(n) rechte Met/
/ welker t(er)mi(n)acien hij uut zijnd(er) guedinge(n) vand(er) tocht [erffelich(eit)] niet/
gestooten en co(n)ste gesijn om hem d(aer)mede nae de doot/
met te moegen behulpen Ende al mocht de voirs(creven)/
moed(er) naemaels gecleert hebben voir scepen(en) bij hue(re)r/
wijf wairheid(en) dat zij wettich was en conste dat den/
voirs(creven) claese niet ontdiene(n) wa(n)t dat lange gebuert/
was nae des voirs(creven) claes guedinge en(de) oic om den/
voirs(creven) claese te fraude(re)n die derffelich(eit) tegen derfwijf/
v(er)cregen hadde te weten(e) tegen bauduine van ghind(er)/
boven en(de) katline(n) van raveschote geheeten van bette(n)rode/
zijnen wive docht(er) lijsbetten vand(er) sluysen die wettige/
docht(er) was des voirs(creven) gheerts en(de) lijsbetten van hortbeke/
Welc v(er)crijch de voirs(creven) claes met eene(n) scepen(en) brieve/
dede blijken en(de) al mocht de voirs(creven) berbele sustine(re)n/
dat d(aer)inne tocht en(de) erve niet v(er)gadert en wae(re)n/
en was des gheen noot wa(n)t de voirs(creven) lijsbeth te/
voe(re)n den voirs(creven) claese inde tocht gegoet hadde Oic/
hadde de selve lijsbeth tott(er) voirs(creven) katline(n) hue(re)r nichten/
geseet doet metten goeden dat ghij wilt ic houdt/
gestentich ende al mochten de voirs(creven) lijsbeth de/
moed(er) en(de) berbele tsamen den hee(re)n van s(in)[te] pet(er)s enige/
guedinge gedaen hebben en bleec d(aer)o(m)me niet/
dat zij was wettich P(rese)nte(re)nde de voirs(creven) claes alle/
pointen bij hem in feyte geleet te thoene(n) sustine(re)nde/
voir zijne co(n)clusie die bij hem gethoe(n)t oft bij zijnd(er)/
wed(er)p(ar)tien bekint dat de voirs(creven) ae(n)legge(re)n met hue(re)r/
ae(n)spraken v(er)doelt wae(re)n en(de) dat hij bliven soude inde/
goede dair questie om es Den voirs(creven) aenlegge(r) sustine(re)nde/
datmen huer met gheenen thoenisse bastart en/
soude connen gemaken het en wae(r) dat de moed(er)/
dat hadde gecleert in hue(re)n dootbedde en(de) d(aer)op alsoe/
gestorve(n) D(aer)op nae dien de voirs(creven) p(ar)tien in wed(er)/
zijde tot hue(re)n thoene gewijst wae(re)n die zij in beide(n)/
zijden genoech volquamen behalven dat nyema(n)t/
berbelen en gesto(n)t dat zij wettich was and(er)s dan dat/
zij dat dede blijken met narracien in scepen(en) brieve(n)/
alsoe gestelt te zijne en(de) de voirs(creven) claes thoende geheel/
en(de) al des hij hem v(er)meten hadde behalve(n) dat/
so(m)mige vanden getuygen niet ten nausten en/
wisten de namen vanden twee wettige dochte(re)n es/
ter manissen smeyers gewesen met vo(n)nisse dat de/
aenleggers met hue(re)n vortstelle v(er)doilt zijn in/
sca(m)pno cor(am) om(n)ibus febr(uarii) xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator