SAL7775, Act: V°336.3-R°337.1 (564 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°336.3-R°337.1  
Act
Date: 1490-04-06

Transcription

2021-03-01 by Karel Embrechts
Vanden gedinge dat geweest es inde banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) tusschen reyne(re) wijtvliet/
die alhier beclaicht en(de) gehacht hadde eene(n) geheete(n)/
daneel van wersbeke als aenlegge(r) ter eende(r) en(de)/
den voirs(creven) daneele van wersbeke met zeke(re)n zijne(n)/
medeplege(re)n verweerde(re)n ter ande(r) zijden Ald(aer) de/
voirs(creven) aenlegge(r) yerst dede seggen hoe een geheeten/
peter wilen van wersbeke die onlancx aflivich/
was gewordden tegen hem vortijden genomen/
hadde te pachte zeke(r) lande en(de) beemden gelege(n)/
te roesbeke en(de) d(aer)omtr(in)t nae inhoudt en(de) tenue(r)/
van eenen cyrograve dwelc de voirs(creven) reyne(r) ex/
hibeerde en(de) ald(aer) ope(n)baerlijc dede lesen gelijc/
hier nae volght van woirde te woirde/
/ [vacat]/
/ Ende dae(re)ntynden dede hij seggen wa(n)t de voirs(creven)/
daneel met zijne(n) brueders en(de) zwag(er)s de naiste/
leven(de) wae(re)n des voirs(creven) wilen pet(er)s huers brueders/
en(de) zwag(er)s de leven(de) naiste leven(de) wae(re)n des voirs(creven)/
wilen peters huers brueders en(de) de goede beyde have/
en(de) erve aenveert hadden dat zij sculdich souden/
zijn zijn lant bliven houden(de) den termijn uut/
dat de pechtinge duerde en(de) hem te voldoen(e) van/
twee vorleden pachten d(aer)af hij in gebreke was/
sustine(re)nde dat dat alsoe behoirde en(de) sculdich wae(r)/
te geschien(e) Te voirde(r) want hij zijn vermet soe v(er)re/
hem dat bij zijnd(er) wed(er)p(ar)tien wordde ontkindt/
p(rese)nteerde te thoenen(e) en(de) p(rese)nteerde hen te doen(e) gelijc/
men boven en(de) beneden van geliken doen soude/
D(aer)tegen de voirs(creven) verweerde(re)n hen v(er)antw(er)den(de) deden/
seggen datmen ne(m)mermeer bevi(n)den en soude dat zij/
des voirs(creven) wilen pet(er)s huers brueders have ae(n)geveert/
hadden noch en soude dat de voirs(creven) reyne(r) ne(m)mermeer/
connen gethoenen sustine(re)nde alsoe vand(en) eyssche/
des voirs(creven) reyners ongehouden te zijne D(aer)op de/
voirs(creven) reyne(r) bij vo(n)nisse der scepen(en) ter maniss(en)/
smeyers gewesen wordt tot zijnen thoene en(de) ten/
dage van thoene de voirs(creven) reyne(r) dat de voirs(creven)/
wilen pet(er) de voirs(creven) zijn goede gehouden en(de) in/
pechtingen beseten hadde den termijn van drie/
jai(r)en oft d(aer)omtri(n)t oft e(m)mers tot ten tijden vand(en)/
orlogen en(de) dat hij geva(n)gen wordt en(de) inden/
geva(n)genisse storf Thoende vort dat de voirs(creven)/
daneel en(de) zijn medeplege(re)n nae daflivich(eit) des/
voirs(creven) wilen pet(er)s aengeveert hadden de have die/
den voirs(creven) pete(re)n en(de) zijnen brueders aengestorve(n)/
was mits der aflivich(eit) van zijnd(er) moed(er) sunder/
linge coren dat opt velt lach gepict dwelc/
zij te hen genomen hadden en(de) tot hue(re)n p(ro)ffijte/
getogen ende oic eenen wagen v(er)cocht Ten/
derden thoende de voirs(creven) reyne(r) dat he(n)rick/
vand(er) rijen als borghe des voirs(creven) wilen pet(er)s hem/
hadde doen leyden totten goeden des voirs(creven) wilen/
pet(er)s om gelost te zijne en(de) dat nae dien hij/
met rechte hem de goede hadde doen leve(re)n De/
/ voirs(creven) daneel met zijne(n) swage(re)n wae(re)n gecomen/
en(de) hadden den voirs(creven) henricke gecuelt van zijne(n)/
costen en(de) hem gelost vand(er) borchtocht Welken/
thoen aldus volleydt zijnde de voirs(creven) reyne(r) hoepte/
zijns v(er)meets genoech volcomen te zijne p(er)siste(re)nde/
alsoe vorts in zijne voirs(creven) conclusie De voirs(creven) ver/
weerde(re)n de contra(r)ie sustine(re)nde wa(n)t de voirs(creven) reyne(r)/
niet en hadde gethoe(n)t dat zij enige have hadden/
aenveert dan de ghene die hem v(er)storven was/
d(aer)inne zij soe wel gericht wae(re)n als hij En(de) de/
have die de voirs(creven) pet(er) bynnen zijne(n) leven(en) mett(er)/
hant hadde hadde aenveert zijns wijfs sone/
die zij hadde gehadt van hue(re)n yersten man dien/
zij hadde eer zij pete(re)n getruwet hadde sustine(re)nde/
dat reyne(r) zijn gebreck d(aer)aen sculdich wae(r) te/
v(er)halen Oic seyden zij dat reyne(r) de leste vruchte(n)/
die opt velt stonden selve hadden doen inne/
doen en(de) te hemweerts getogen sustine(re)nde alsoe/
der aenspraken ongehouden te zijne D(aer)tegen de/
voirs(creven) reyne(r) duplice(re)nde dede seggen dat hij de/
voirs(creven) goede hadde [moeten] doen inne doen op dat die/
niet verdorven en souden om deswille dat zij/
de voirs(creven) goede niet en wouden aenveerden wat/
vervolge en(de) p(rese)ntacien hij hen te meer stonden/
gedaen hadde en(de) alsoe en conste hem dat niet/
gep(re)judicie(re)n oic mocht hij al hadde yema(n)t anders/
noch have aenveert volgen dair hem beliefde/
Met meer woirden bij p(ar)tijen gealleg(er)t es bij/
scepen(en) van loven(e) ter maniss(en) smeyers gewesen/
met vo(n)nisse dat de verweerde(re)n reyne(re)n van/
zijnd(er) pechtingen sculdich sullen zijn te voldoen(e)/
in sca(m)pno cor(am) o(mn)ibus de(m)pto scoonvorst ap(ri)lis vi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator