SAL7776, Act: R°149.1-R°150.1 (337 of 893)
Search Act
previous | next
Act R°149.1-R°150.1  
Act
Date: 1490-11-20

Transcription

2020-07-30 by Greet Stevens
Item jan ruellee als man ende mo(m)bour jeha(n)nen du bye/
ende jan lorain man ende mo(m)boir magrieten du bye/
dochte(re)n anthonijs wijlen du bye als naiste erfgename(n)/
h(er) jans wijlen de bye huers brueders prochiaen van/
yncourt doen hij leefde en(de) ond(er)prochiaen van s(in)[t] jacops/
opde biest bynne(n) loeven(en) in p(rese)ntia hebben gekint/
ende gelijdt aenveert ende ontfange(n) te hebben(e) uut/
handen hee(re)n reyn(er)s vander elst prochiaen der voirs(creven)/
kercke(n) van s(in)[t] jacops ja(n)ne fresijn prieste(re)n ende brueder/
andriese stas pater vanden godshuyse vande(n) cellebrued(er)s/
bynne(n) des(er) stadt als execut(eu)rs vanden testamente des/
voirs(creven) wijlen h(er) jans de bye de brieven h(ier) nae/
volgen(de) Te weten(e) inden yersten de voirs(creven) jan/
del ruelle ierst eene(n) scepen(en) brieff van loeven(en) spreken(de)/
van twee rynsguld(en) lijftocht(en) ten live anth(onijs) du bye/
en(de) jeha(n)nen du bye sijnder dochter op huys en(de) hoff/
met sijne(n) toebehoirt(en) geleg(en) inde proefstrate h(er) jans/
flami(n)gi tussche(n) sijn regenoot(en) vander daet xiiii[c] lxxxvii/
p(rim)[a] sept(embris) geteekent aldus ff It(em) noch i scepen(en) brief/
vanden hove shee(re)n van waelhain te tourines les ordons/
met l(ette)ren gechirograffeert spreken(de) van eend(er) vernairderi(n)g(e)/
die anth(onijs) du bye gedaen heeft op i stuck lants houden(de)/
i dach(mael) oft d(aer) omtr(int) dwelck h(er) jan robier prieste(r)/
vercrege(n) hadde teg(en) pirar de fraine vander daet/
xiiii[c] lxx vi julii aldus geteekent gg It(em) noch/
i chirografbrief van tourines les ordons me(n)tie maken(de)/
van i mudde corens erfs pachts dwelck anth(onijs) du bye/
vercreg(en) heeft teg(en) mathieu des schaveye en(de) m(ar)griete(n)/
de bye sijnder huysvr(ouwe) vander daet xiiii[c] lxi iiii oct(obris)/
geteekent aldus buyten hh It(em) noch i chirograf brieff/
der scepen(en) inden hove d(er) hee(re)n mi(n)sters de lerines te/
tourines les ordons mentie maken(de) van i dach(mael) lants/
vernairdert bij anth(onijs) du bye dwelck henry pitsey/
vercreg(en) hadde teg(en) roba de frayne vander daet/
xiiii[c] lxii in junio aldus buyte(n) geteekent jj
//
It(em) noch i chirograff brief d(er) scepen(en) van ons(er) vrouwe(n) van/
wave(r) te tourines les ordons mentie maken(de) van i mudde/
corens vercreg(en) bijd(en) voirs(creven) anth(onijs) teg(en) ja(n)ne du bye/
vander daet xiiii[c] li ii febr(uarii) ald[(us)] geteekent kk/
It(em) noch i chirograf brieff der scepen(en) shee(re)n va(n) wailhain/
te tourines les ordon spreken(de) vande(n) coope die robin/
de bye gedaen heeft teg(en) ja(n)ne du bye van desselfs/
jans kintsgedeelte vander daet xiiii[c] xxi dece(m)br(is)/
aldus geteekent ll It(em) noch i chirograf brieff/
der scepen(en) shee(re)n van p(er)weez torbaix mentie maken(de)/
van sulk(er) nairderscap als anth(onijs) du bye dede op /
seke(re) goede die abelon de fraine vercreg(en) hadde/
teg(en) pirar du fraine vander daet xiiii[c] lxx/
ix augusti aldus geteekent nn It(em) noch i/
chirografbrief mentie maken(de) van i mudde corens/
erfs pachts vercreg(en) bij robijne du bye teg(en) morial/
del sluyse bailli va(n) walhain vander daet xiiii[c]/
xxix des donderdaichs nae s(in)[te] luycxdach aldus/
geteekent oo It(em) noch i chirograf brief d(aer)/
mede robin du bijestre vercreech teg(en) goffinons/
filz jaq(ue)min le febure i mudde corens erfs pachts/
op seke(re) pande inde br(iev)[e] begrepe(n) vander daet/
m iii[c] xcvi xii martii aldus geteekent qq/
It(em) noch i chyrograf briefs d(aer)mede ernal du bye/
vercreg(en) heeft teg(en) hee(re)n robeerde du gardijn prieste(r)/
ii mudde corens die deselve h(er) robbeert hadde op/
seke(re) pande inde br(iev)[e] begrepe(n) vander daet xiiii[c]/
xxv viii decembr(is) aldus geteekent bbb/
Ende de voirs(creven) jan lorain de brieve h(ier) nae volgen(de)/
Ierst twee scepen(en) br(iev)[en] doir een gesteke(n) van/
wave(r) me(n)tie maken(de) van i nairderscap die anth(onijs)/
du bye gedaen heeft op alsulk(er) drie peet(er)s/
als jehan del fosse vercreg(en) hadde teg(en) raesken/
huwelet den jonxste(n) brief vander daet xiiii[c]/
lxxv des palmsondaichs ald[(us)] geteekent pp
//
It(em) noch i scepen(en) brief vander vrijh(eit) va(n) wavre spreken(de)/
van eene(n) huyse en(de) hove vercreg(en) bij yrnaul le charlir/
teg(en) henr(icke) de pressoit en(de) alle(n) sijne(n) kinde(re)n geleg(en)/
inde brugstrate vander daet xiiii[c] lxi in april/
aldus geteekent qq It(em) noch i scepen(en)/
brief vand(er) vrijh(eit) van wave(r) mentie maken(de)/
vande(n) voirs(creven) huyse ende hove inde brugstrate/
geleg(en) vercreg(en) bij anth(onijs) de bye teg(en) yrnal le/
charlir vander daet xiiii[c] lxiii in januario/
ald[(us)] geteekent rr It(em) noch i scepen(en) brief/
der vrijh(eit) van wave(r) spreken(de) van eene(n) stuxken hoefs/
dwelc anth(onijs) du bye vercreg(en) heeft teg(en) colarde/
du pont vander daet xiiii[c] lxviii in april/
aldus geteekent ss It(em) noch i scepen(en)/
brief d(er) vrijh(eit) voirs(creven) mentie maken(de) van i woenstad/
oft huyse geleg(en) inde brugstrate en(de) i hoefken(e)/
dwelc bij raeskine huwelet en(de) jeha(n)nen sijnd(er)/
huysvr(ouwe) ten erfchijse uutgeg(even) es geweest yernal/
le corbisir vander daet xiiii[c] lxxii xvii septe(m)br(is)/
aldus geteekent tt It(em) noch i scepen(en) brief/
d(er) vrijh(eit) voirs(creven) d(aer) mede anth(onijs) le corbisir poirte(r)/
van wave(r) wert vander daet xiiii[c] lxi in febr(uari)[o]/
aldus geteekent vv It(em) een instrument/
van eender huwelijker vorweerden tusschen(e) symoen(e)/
sone colarts le pourceaulx ende yden dochter anth(onijse)/
de bye d(aer) notar(is) over was franscisc[(us)] de rivo/
vander daet m iiii[c] ende lxxvi der x[er] indictien/
xiiii octobr(is) aldus buyte(n) opte(n) rugge geteekent/
gg Promitten(tes) null(atenus) alloqui sed war(andizare)/
erga quoscu(m)q(ue) prout cor(am) lyefk(enrode) vynck nove(m)br(is)/
xx
ContributorsGreet Stevens
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-12 by Jos Jonckheer