SAL7776, Act: R°26.1-V°26.1 (68 of 893)
Search Act
previous | next
Act R°26.1-V°26.1  
Act
Date: 1490-07-17

Transcription

2020-01-10 by Greet Stevens
Cond zij alle(n) liede(n) dat aert vande(n) hove nu t(er)tijt borg(er)meest(er)/
en(de) heylegeestmeest(er) raes van grave(n) [meest(er) reynier va(n) lyefkenrode] en(de) (christ)iaen de nausnyd(ere)/
oic beyde heylegeestmeeste(re)n vande(n) groote(n) heylegeeste van/
sinte pet(er)s bynne(n) des(er) stadt met (con)sente der borg(er)meeste(re)n/
en(de) gemeyne(n) raide der selv(er) stadt als ov(er)ste mo(m)bore(n) desselfs/
heylige(n)geests in p(rese)ncia hebbe(n) gekint en(de) gelijdt inde(n) name/
en(de) va(n) wege(n) desselfs heylige(n)geests dat hen de eerwerdige/
vad(er) in gode h(er) jan vande(n) moere bijde(n) gedoege gods/
abdt ende p(re)laet des godshuys va(n) sinte g(er)trud(en) te loeven(e)/
met ge(re)den pe(n)ni(n)gen d(aer) af zij hen inde(n) name als voe(r) bekynne(n)/
v(er)nueght ende wel betaelt te zijne en(de) die zij inde(n)/
groote(n) nootorboe(r) des voers(creven) heylige(n)geests bekeert hebben/
als zij v(er)cleerde(n) volcomelijc gelost ende afgequete(n) heeft/
alsulke(n) acht ryns guld(en) ende tderdel van eene(n) ryns guld(en)/
erflijc van dien vive(n)twintich rynssche guld(en) erflijcker rinte(n)/
die b(er)telmeeus wijle(n) madea in zijne(n) testame(n)te in aelmoessen/
voirtijden gemaict gelate(n) en(de) geordineert hadde tot cleedingen/
van seke(re)n arme(n) p(er)soene(n) die bij zijne(n) executue(re)n met seke(re)n/
instrume(n)te(n) d(aer) op gemaict bewesen zijn geweest op drie hove(n)/
des voers(creven) wijle(n) b(er)telmeeus gelege(n) inde prochien va(n) haecht/
va(n) bierbeke ende van wiltsele en(de) oic op zijn huys gelege(n)/
te loeven(e) van welke(n) xxv ryns g(ulden) erflijc de voers(creven) acht/
ryns g(ulden) en(de) een derdel namaels bij seke(re)n vorweerde(n) d(aer)op/
gemaict tussche(n) de voers(creven) executeurs en(de) jorijse en(de)/
steven(en) madea gebruede(re)n opt voers(creven) hof van wiltsele/
wijle(n) des voers(creven) b(er)telmeeus d(aer) nae der voers(creven) gebruede(re)n/
en(de) nu des voers(creven) p(re)laets belast zijn gelijc dat blijct/
bij scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(e) d(aer) op gemaict vi[ta] nove(m)br(is)/
a(n)no xiiii[c] lxx Ende hebbe(n) d(aer) om de selve mo(m)boren/
inde(n) name en(de) va(n) wege(n) als voe(r) in tegewoirdicheyd(en)/
des meyers va(n) loeven(e) d(aer) ov(er)staen(de) va(n) heerheyd(en) opgedrage(n)/
de voers(creven) acht ryns g(ulden) en(de) een derdel erflijcker rinte(n) vande(n)/
voers(creven) xxv ryns g(ulden) d(aer) op behoirlijc renu(n)cie(re)nde worpen(de)/
en(de) v(er)thijen(de) En(de) hen d(aer)uut ontgoet en(de) onterft zijnde/
es d(aer) inne gegoet en(de) geerft h(er) wout(er) van vossem/
priest(er) inde(n) name en(de) tot behoef des voers(creven) p(re)laets bij/
orlove en(de) manisse(n) smeyers en(de) wijsdo(m)me der scepen(en)
//
van loeven(e) iu(r)e d(omi)norum fundi et cuiuslibet alt(er)ius in/
p(re)missis semp(er) salvo Geloven(de) de voers(creven) mo(m)bore(n)/
inden name en(de) van wegen als voe(r) den voers(creven) p(re)laet/
noch zijn voers(creven) goede uut saken vande(n) voers(creven)/
vive(n)twintich ryns g(ulden) erflijc ne(m)mermeer aen te/
spreken te vexe(re)n noch te moyen in gheene(n) rechte/
gheestelijc noch weerlijc bij hen selve(n) noch nieman(de)/
and(er)s Mair hem van des voers(creven) es altijt genoech te/
doen(e) oft hem d(aer) inne yet te luttel oft te nauwe/
geschiet wae(re) En(de) d(aer) af tegen eene(n) yegelike(n) inne/
te staen(e) ende warant te zijne p(ro)ut behalve(n) den/
voers(creven) heylige(n)geeste zijne(n) rechte en(de) actien vande(n)/
surplus der voers(creven) vive(n)twintich ryns g(ulden) erflijc die/
zij noch hebbe(n) op dande(r) pande en(de) niet voirde(r)/
cor(am) hoeve(n) vynck julii xvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-08-07 by Inge Moris