SAL7776, Act: R°516.1-V°517.1 (877 of 893)
Search Act
previous | next
Act R°516.1-V°517.1  
Act
Date: 1491-06-16

Transcription

2018-06-21 by Greet Stevens
Het zijn comen in rechte inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(en) jan van scoonvorst ende/
meest(er) stas vand(er) hoeve(n) beide als geleydt voir/
hue(r) wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(en) ond(er) den ande(re)n tot alle den goede(n)/
beide have en(de) erve hee(re)n jacops p(ro)thonotar(is) van/
croy aenlegge(re)n ter eenre en(de) jan van berthe(m) sone/
wilen roelofs verweerde(r) ter ande(r) zijden Aldair/
de vors(creven) aenlegge(re)n yerst deden lesen hue(r) voirs(creven)/
beleydt en(de) dae(re)tynden dede(n) zij segge(n) dat zij/
uut crachte vand(en) selve(n) beleide hen hadde(n)/
doen leve(re)n nae des(er) stadt recht alsulken silve(re)n/
juweelen als zij bevonde(n) hadden staen(de) in/
handen joha(n)nis heyms wisselers van des(er) stadt/
den voirs(creven) hee(re)n jacoppe toebehoiren(de) sustine(re)nde/
dat hen en(de) hue(re)n beleide(n) die juweele(n) sculdich/
souden zijn te volgen en(de) hen ae(n)gewesen te/
wordden tot hue(re)n wettige(n) gebreke behoef te/
voirde(r) wa(n)t zij die met rechte hadden gevolght/
en(de) hen die doen leve(re)n Ende al mocht de/
voirs(creven) jan van berthe(m) dair tegen doen segge(n)/
dat de voirs(creven) juweele(n) wa(r)en opde(n) voirs(creven) wissel/
gestelt bijden voirs(creven) jacoppe oft zijne(n) diene(re)n tot/
behoef des voirs(creven) jans om he(m) te lossen(e) van/
alsulker borchtocht en(de) finan(cien) d(air)inne de voirs(creven) jan/
voir he(m) te laste mocht staen soe en soude dat/
den voirs(creven) janne niet conne(n) gediene(n) noch/
den voirs(creven) ae(n)legge(re)n ontdiene(n) te voirde(r)/
wa(n)t men niet bevi(n)den en soude dat de/
settinge met wette oft enige(n) rechte/
was gebuert Oft dat jan van berthe(m)/
oic met rechte en(de) vo(n)nisse totte(n) voirs(creven) pande(n)/
wa(r)e gecomen voir hue(r) voirs(creven) leveri(n)ge/
p(er)siste(re)nde mits dien in hue(r) voirs(creven) co(n)clusie/
dair tege(n) de voirs(creven) jan hem v(er)antw(er)den(de)/
dede segge(n) dat tande(re)n tijden de voirs(creven)/
m(ijn) hee(re) p(ro)thonotar(is) hem bat te blive(n) zijn/
borge met roelande van wesemale/
en(de) ja(n)ne besuts en(de) dat hij jan gheenss(ins)
//
borge blive(n) en woude hem excuse(re)nde dat/
hijt v(er)loest hadde en(de) dat alsdoen m(ijn) hee(re) de/
p(ro)thonotar(is) hem badt te blive(n) zijn borge/
met roelande van wesemale en(de) janne besuts/
en(de) dat hij jan gheenss(ins) borge blive(n) en woude/
hem excuse(re)nde dat hijt v(er)loest hadde en(de)/
dat alsdoen m(ijn) hee(re) de p(ro)thonotar(is) seyde ic/
soude bescae(m)t zijn ic bidde u blijft mijn borge/
ic wille u wel lossen ic sal alsoe vele/
silve(re)n pande(n) in uwe hande(n) oft ter plaetse(n)/
daert u belieft stellen als uwe deel gedrage(n)/
sal d(air)aen ghij u sult moege(n) richten en(de) u/
selve(n) lossen en(de) dat d(air)nae van desselfs/
p(ro)thonotar(is) wege(n) de voirs(creven) juwele(n) gestelt/
wa(r)en opte(n) wissel tot behoef des voirs(creven) jans/
van berthe(m) ende nyemants and(er)s om hem/
vand(er) borchtocht te lossen(e) des hem de selve/
jan gedroech totte(n) wissele(r) en(de) zijne(n) boeke/
Ende op tgene des de ae(n)legge(re)n seyden dat/
die met gheenen rechte en wa(r)en gestelt/
seyde de voirs(creven) jan dat des van gheene(n)/
noode en was wa(n)t een wissele(r) waer/
een openbaer p(er)soen gemeyn p(er)soen die/
eedt gedaen hadde tot behoef van eene(n)/
yegeliken dair gelt oft juweele(n) stellen(de)/
om die te verwaren tot behoef vand(en) ghene(n)/
d(air)toe die gestelt wa(r)en en(de) datmen die/
met gheend(er) wet oft rechte and(er)s en dorste/
stellen Des gedroech hem de voirs(creven) jan/
totte(n) rechte en(de) der oud(er) costume(n) in dien/
ond(er)houden p(er)siste(re)nde mits dien ter co(n)tra(r)ien/
vand(er) conclusien der voirs(creven) ae(n)legge(re)n dat/
de voirs(creven) pande(n) souden blive(n) staen(de) tot behoef/
van hem alsoe die gestelt wa(r)en en(de) dat de/
voirs(creven) ae(n)legge(re)n met hue(re)n vortstelle d(air)aen/
souden zijn v(er)doelt wa(n)t and(er)s soude hij d(air)mede/
qualijck toecome(n) en(de) ja(m)m(er)lijc sijn bedrogen/
gem(er)ct dat hij noyt and(er)s borge gebleve(n)/
en soude hebben en hadden de voirs(creven) juwele(n)
//
alsoe tot zijnen behoef niet geweest gestelt/
Dair tegen de voirs(creven) aenlegge(re)n bekynnen(de)/
genoech dat de voirs(creven) jan wa(r)e borge bleve(n)/
ende dat de juweelen tot zijnen behoef wa(r)en/
gestelt mair en was met gheene(n) rechte/
gebuert en(de) al mocht de voirs(creven) wissele(r)/
zijn een openbair gemeyn p(er)soon eedt gedaen/
hebben(de) dienen(de) voir eenen yegeliken dat/
mocht wel zijn om pe(n)ni(n)gen to(n)tfaen(e) mair/
niet om silve(re) juweelen to(n)tfaen(e) en(de) hadde/
men altijt geplogen nae des(er) stadt recht/
soe wa(n)neer men enige juweelen te pande/
stelde voir enige lijf oft erfrinte oft oic lossinge/
van enig(er) borchtocht die te stellen(e) mette(n)/
hee(re) en(de) der wet des hen oic daenlegge(re)n/
gedroegen totten rechte dair tegen de voirs(creven)/
verweerde(r) duplice(re)nde seyde dat wel/
wair mocht zijn alsmen sulken juweelen/
stelde in handen van enige p(ar)ticulie(re)n p(er)sone(n)/
gheene auctoriteyt hebben(de) mair en was/
dat alsoe niet te v(er)staen(e) van juweele(n)/
oft panden in handen vanden wissele(r) gestelt/
p(er)siste(re)nde mits desen en(de) meer ande(re)n reden(en)/
bij p(ar)tien in wed(er)zijde meer gealleg(eer)t luttel/
oft niet vele ter materien dienen(de) elc/
van hen in zijnd(er) voirs(creven) co(n)clusien Ende nae/
dien de scepen(en) beg(eer)t hebben hier op taenhoire(n)/
den wissele(r) met zijnen boeke aldair/
bevonden is geregistreert staen(de) des hier/
nae volght Ontfaen xx junii lxxxix/
van hee(re)n daneele mertens en(de) meeste(re)n/
diericke brant tot behoef jans van berthe(m)/
roelofssone thien silve(re) lepelen met v(er)guld(en)/
eekelen ende twee lepele(n) sond(er) eekelen/
en(de) niet v(er)gult met twee silve(re)n teelloren/
tsamen wegen(de) xxxvi[o(nce)] It(em) noch eenen
//
ov(er)decten v(er)gulden(en) croes wegen(de) xxiiii[o(nce)] xv[e]/
Ende die sal hier blive(n) staen(de) metten/
voirs(creven) teljore(n) ende lepelen tot behoef jans/
van berthe(m) roelofs sone voirs(creven) om dat/
hem jan van berthe(m) tallen tijden soude/
moege(n) behulpen tott(er) ontlastinge(n) vand(er)/
borchtocht die hij voir m(ijn) hee(re) den p(ro)thono(ta)r(is)/
van croy gedaen heeft xxii dage in junio/
a(n)no lxxxix tott(er) so(m)men van v[c] xvi r(ins)g(ulden)/
d(air)af de pe(n)ni(n)gen som bekeert zijn in lijfrinte(n)/
den d(enier) x en(de) som in erfrinten den d(enier) xviii/
alsoe dat blijct int selve regist(er) vand(er)/
wisselen folio xxxi Dese voirs(creven) pande(n)/
heeft hem doen leve(re)n meest(er) stas vand(er)/
hoeve(n) als geleydt totten goeden m(ijns)/
des voirs(creven) hee(re)n des p(ro)thonotar(is) voirs(creven)/
uut crachte vand(en) selven beleide En(de)/
dat bij janne van oucle geheeten mariss(en)/
vorste(r) opten xxvi[en] dach van m(er)te a(n)no/
xc te thien uren voir der noenen/
jan roelofs hem seggen(de) p(ro)cur(ator) jans van/
berthe(m) heeft de voirs(creven) pande hier doen/
arreste(re)n bij janne lenarts geheeten de/
putte(re) vorste(r) ten voirs(creven) dage en(de) int/
selve jair omtri(n)t drie uren nae der noene(n)/
heeft de selve jan roelofs alsoe voirs(creven) is/
zijn rasteme(n)t oft arrestacie gedaen en(de)/
gecontinueert tot drie reysen toe van xv/
dagen te xv dagen nae der stadt recht/
van loven(en) acht(er)volgen(de) seke(re) uuytspraken/
der selv(er) stadt Es bij scepen(en) van loven(en)/
ter manissen smeyers gewijst met vo(n)nisse/
dat den geleidden de geleverde juweele(n)/
volge(n) sullen tot hue(re)n wettige(n) gebreke/
behoef In sca(m)pno p(rese)nt(ibus) om(n)ibus de(m)pt(is)/
pynnock keersmake(re) junii xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-20 by Jos Jonckheer