SAL7778, Act: R°105.3-V°105.1 (220 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°105.3-V°105.1  
Act
Date: 1492-09-26
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2020-10-12 by Walter Winnelinckx
Item d(omi)n(us) nicholaus abbas et martinus va(n) capen/
berghe religiosus professus ac procur(ator) mo(na)sterii de/
nizeele ordinis cistercien(sis) sit(i) in galica p(at)ria brab(antie)/
prope nivella(m) quo ad infrascripta faciend(um) spe(ci)alit(er)/
constituti prout de eoru(m) (con)st(itutio)[nis] et proc(uratio)[nis] ma(n)dato/
quibusd(am) l(itte)ris sigill(atis) dictor(um) d(omi)ni nicholai abbat(is)/
oblongo et conve(n)tus rotu(n)do caudis duplicibus p(er)ga/
menealibus expenden(tis) sigillatis apparebat quaru(m)/
tenor sequitur in hec verba Wij brueder claes en(de) alle/
tgemeyn conve(n)t des cloisters van nizeele der orden(en)/
van cistiaux int bisdom van camerijke gelegen int
//
walsbrabant bij nijvele hebben gestelt en(de) ghemaecht/
en(de) bij dese p(rese)nte l(ette)ren stellen en(de) maken onse pro/
keruers bruede(re)n claes abt des voirs(creven) cloisters en(de)/
bruer merten van cape(n)berghe muenich profes/
priester des goidshuys en(de) cloisters ende den eerbae(re)n/
en(de) wijsen meester ja(n)ne vand(er) brugghen canonick/
te sinte peters te lueven(e) om bij faulte va(n) betalinge/
aen te slaene de erve en(de) goedinge toebehoerende der/
wedien en(de) hoyre van gillise rox salig(er) gedachten/
nae den rechte der goed(er) stad van lueven(e) op welcke/
erve en(de) goedinge het voerghenomde cloister va(n) nizeele/
jairlijcx heeft drie rinschegulden(en) alsoe blijct/
metten brief die daer af te vollen mencie maecht/
vallen(de) opden xxii[en] dach in april alle jaren/
en(de) es men ons daer af tachters van achterstelle/
neghen rinsguld(en) xii st(uvers) min die ons jan brue(r)/
jan co(n)veers ontfinc inde loeymant lestleden/
opt voirs(creven) achterstel En(de) voirt soe gheven wij/
onsen voerghenoemden prokeruers volmaechte/
macht dese voirgescreve(n) rente van drije rijnschguld(en)/
erfelijc oft den pant daer sij op beset zijn te vercoopene/
oft te vercheysen nae der stad recht van luevene en(de)/
daer af te doene den coope(r) goet en(de) wettich co(n)vent/
nae der stad recht En(de) geloven te houdene voer goet/
vaste en(de) gestadich al dat de voergenomde prokeruers/
daer af doen sullen teeuweghen daghe(n) en(de) te laten den/
coope(r) paisinclijc gebruyken en(de) possesseren den voirs(creven)/
pant oft renten in ald(er) maniere(n) alsoet de selven/
prokeruers voers(creven) sullen hebben gedaen en(de) geordineert/
En(de) om meerder sekerheyt dat [te] blijven vaste en(de)/
ghestadich teeuweghen daghe soe hebben wij abt/
en(de) conve(n)t des voirgenoemts cloiste(r) van nizeele/
onse zeghelen hier aene doen hangen int jaer ons/
hee(re)n duysent vierhondert en(de) tweenegentich opden/
xxv[en] dach in meye Support(averun)[t] cu(m) debita eff(estucatione) ut/
unu(m) flor(enum) renen(sem) hered(itarii) redd(i)t[(us)] [de illis trib(us) flor(enis) renen(sibus) (con)s(imilibus) he(re)d(ita)[rii] r(e)ddit(us)] s(ingu)lis? ad xxii april(is)/
p(er)solven(dum) que(m) habeba(n)t ad et sup(ra) d(i)c(t)am [unam] pecia(m) que tam t(er)re q(uam)/
vinee [continen(tem) unu(m) iurnale vel c(ir)cit(er) prout sit(um) est infra loevan(ium) iuxta fistas ibidem in viculo quo tenden(tur) de vico d(i)c(t)o calfhove straet vers(us) dict(as) fistas int(er) bona arnoldi de kets et d(omi)ni lud(ovici) roekeloes p(res)b(ite)ri] (et)c(etera) (et)c(etera) ut(supra) Exp(ositis) imp(ositus) d(i)c(t)us egidius crol p(er)/
mo(nicionem) Et sat(isfacere) renu(n)c(ians) p(ro)ut cor(am) borch buetsele septe(m)br(is) xxvi
ContributorsJos Jonckheer , Inge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-05-19 by Jos Jonckheer