SAL7778, Act: R°28.1-V°28.1 (59 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°28.1-V°28.1  
Act
Date: 1492-07-14

Transcription

2020-01-09 by Walter Winnelinckx
Aldair gecompareert sijn voir den raide vander stad/
meest(ere)n gielijs heyme prieste(r) ende berthelmeeus de ruyssche/
ter eender zijden ende claes van wynghe ter ande(r) om/
een dagement dat de voirs(creven) claes inden name va(n) hem/
selven ende inden name van zijne(n) suste(re)n heeft gedaen/
opde helicht van eene(n) wynhove mette(n) huys(en) hove(n) bog(ar)den/
landen ende ande(re)n toebehoirten gelegen te vaelbeke opt/
sandeken toebehoiren(de) eender jonger weesen geheete(n) henneke(n)/
de m(un)te(re) welke goeden de voirs(creven) meeste(re)n hen beduchte(n)/
dat de voirs(creven) claes inden name als voe(r) uutwynnen/
soude ende der jonger weesen alsoe van zijnder/
erflijch(eit) prive(re)n die onder hue(re) dagen is nochtan dat/
de oude moeder des voirs(creven) weesen ende de vader des/
voirs(creven) claes waren brueder ende suster op dat bijden/
voirs(creven) rade dair op niet en wordde versien dwelc/
sij beg(er)den met oic besorge van mo(m)boren der voirs(creven) /
weesen dair toe de voirs(creven) claes ende zijne suste(re)n/
de naeste van bloede sijn Es getermineert ende bijden/
voirs(creven) rade uutgesproken nae vele alt(er)catien bijden/
voirs(creven) p(ar)tien dair op gehadt dat de voirs(creven) claes/
inden name als voe(r) de voirs(creven) goeden met sijnder begonnender/
p(ro)cedue(re)n soude moegen uutwinne(n) Op conditie naevolgen(de)/
dair inne de selve claes consenteerde dat tselve uutwinne(n)/
der voirs(creven) weesen gheen p(re)judijs en soude dragen voe(r)/
den toecomen(de) tijt ende dat den selve(n) uutwinne(n) oft/
uutdagen niet tegenstaen(de) der voirs(creven) weesen hae(re)/
goeden voirs(creven) volgen souden Behalve(n) dat de voirs(creven)/
claes inden name als voe(r) dair aen sal moege(n) verhale(n)/
tgedeelte der selver weesen van pachte coste ende co(m)me(r)/
dat voirts de voirs(creven) weese sal wordden geregeert/
bij mo(m)boe(re)n dair toe den voirs(creven) raidt heeft genoemt/
geordineert ende geco(m)mitteert vande(n) magen den voirs(creven) /
m(eester) bert(elmeeuse) ende clase die van hue(re)n bewinde sulle(n)/
moete(n) doen rekeni(n)ge ende bewijs voir m(eester) reyne(re)n van
//
liefkenrode ende peete(re)n vander hoeven als overmo(m)boe(re)n/
Voir de welke oic men sal moete(n) doen rekeni(n)ge ende/
bewijs vand(en) admi(ni)stratien der voirs(creven) weesen tot des(er)/
dage toe bijden ghenen die die admi(ni)stratie hebben/
gehadt in pleno (con)s(ili)[o] julii xiiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-01 by Jos Jonckheer