SAL7778, Act: R°340.2-R°341.1 (670 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°340.2-R°341.1  
Act
Date: 1493-04-03

Transcription

2019-02-14 by Walter Winnelinckx
Compare(re)nde voir den rade vand(er) stadt/
arnt van hove nu t(er)tijt borg(er)meest(er) die voir den/
selve(n) raide hadde ontbode(n) goessen(e) ooghe ende/
zijne huysvrouwe ter eenre zijden ende de selve/
gehuysschen gedaichde ter ande(re) Es van wegen/
des voirs(creven) arnts geseet ende verhaelt hoe dat/
onlanx leden de voirs(creven) gehuysschen oft e(m)mers deen/
te weten(e) dwijf dair af de voirs(creven) goessen man/
en(de) mo(m)boir is oft van hue(re)n wegen seke(re) clachten/
gedaen hadden oft wae(re)n met gescrifte in handen/
m(ijn) hee(re)n des meyers van loeven(en) als officier/
dair af hij exhibeerde copie die grotelijc gedroegen/
in afnemen(e) van sijnre eeren ende en was die/
fame niet alleene uut dien gebreyt acht(er) straten/
in des(er) stad mair oic in div(er)s(e) ande(re)n steden/
hier omtr(int) alsoe dat dair af was groot/
geruchte vanden welken hem niet genoech/
en conde verwonde(re)n bege(re)nde [ov(er)] mits dat hij van/
dien te kynnen geven ende famen onsculdich/
soude wordden bevonden ende dat hij dair af
//
soude moegen come(n) tot rep(ar)acien van zijnre eeren/
dat de voirs(creven) gedaichde gehuysschen souden clee(re)n/
voir al oft sij bij dier clachten bleven oft niet/
hopen(de) voir sijne conclusie dat zij dat sculdich/
souden sijn te doen(e) offe(re)nde ende p(rese)nte(re)nde/
in dien zij dair bij bleven dair af behoirlijc/
rechts te plegen(e) Ende in dien zij dair af schiede(n)/
oft scheyden wouden zijne beternisse in rep(ar)acie(n)/
van zijnder eeren te vervolge(n) alhier ind(er) came(re)n/
oft voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) dair en(de)/
alsoe zijne raet soude gedrage(n) Dair op de/
voirs(creven) gehuysschen bij monde des voirs(creven) goessens/
antwerden dat aengaen(de) der cedulle(n) bijden/
voirs(creven) arnde geruert ende der copien dair af/
geexhibeert hij goessen niet en weet te spreken/
maer geloofde wel dat zijne huysvrouwe/
die hij sculdich wa(r)e te assiste(re)n en(de) bij bliven/
soude tot den uutersten alsoe een goet man/
zijnd(er) goeder getrouder huysvr(ouwe) dair voe(r)/
hij haer hielt sculd(ich) wa(r)e en(de) behoerde te/
doen(e) van des haer bij den voirs(creven) arnde en(de) pete(re)n/
van dalem weder nae(re)n was seke(re) clachten bove(n)/
hadde gedaen van welcker clachten zij alsoe/
niet en mochten scheyden zij hen souden hen/
ald(air) yerst naerde(r) moete(n) berade(n) om te wete(e)/
waer zij hue(r) recht volge(n) woude(n) Het wa(r)e/
bove(n) oft alh(ier) hopen(de) dat tselve beraet/
hen soude gebue(re)n voir en(de) eer zij op de/
peticie des voirs(creven) arnts yet soude(n) antweerde(n)/
Dair op de voirs(creven) arnt replice(re)nde seyde gemerct/
dat zij in allen zijden ingesete(n) poirte(re)n wae(re)n/
en(de) zijn van des(er) stad dat nae de rechten en(de)
//
p(ri)vilegien der selv(er) de decisie van des(er) alh(ier) [inder stad] behoerde/
en(de) nerge(re)ns el p(er)siste(re)nde mits dien in zijne voirs(creven)/
conclusie Es nae dien de p(ri)vilegien zijn gevisiteert/
en(de) den voirs(creven) gehuysschen gelesen geweest uut/
gesproken en(de) get(er)mineert dat de voirs(creven) gehuysschen/
sculdich souden sijn op de peticie en(de) conclusie/
des voirs(creven) arnts te antwerde(n) en(de) dat de decisie/
van desen behoerde te geschien alh(ier) ind(er) came(re)n oft/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en)/
d(air) af de voirs(creven) gehuyssche(n) coese hebben souden/
In pleno (con)s(ili)[o] april(is) iii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-20 by Jos Jonckheer