SAL7778, Act: R°350.4-R°352.1 (687 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°350.4-R°352.1  
Act
Date: 1493-04-14

Transcription

2019-01-29 by Walter Winnelinckx
Cond zij allen lieden dat jan van blocke(n) en(de) jouffr(ouw)[e]/
magriete sijne huysvrouwe hebbe(n) genomen en(de) bekinne(n)/
genomen te hebben(e) tegen arnde hanckart thoff geh(eeten)/
ten bossche mette(n) huyse(n) schue(re)n stalle(n) xiii boende(r) lants
//
paulo zess boende(re)n beempts luttel min oft meer en(de)/
allen ande(re)n zijne(n) toebehoirte(n) gelegen te bynckem Te/
houden te hebben ende te wynnen van halfmerte lestleden/
eene(n) t(er)mijn van sess jae(re)n lang due(re)nde deen nae/
dande(r) sonder middel vervolgen(de) oft eene(n) t(er)mijn van drie/
jae(re)n behalve(n) dat de ghene die dan scheyden wilt dat/
een half jair te voe(re)n sal moeten cundigen Elcx jairs/
de voirs(creven) wynnen(de) landen om en(de) voe(r) xxiiii sacken/
corens pag(abilis) cu(m) va(n)no mensu(r)e lovanien(sis) alle jae(re)/
s(in)[t] andriesmisse ap(oste)ls te betalen(e) ende te loeven(en) te leve(re)n/
den t(er)mijn due(re)nde vanden welken es te weten(e)/
dat elke lande besundert zijn geestimeert Te weten(e)/
want sij som driesch ten aencomen(e) bevonden zijn de/
sesse dach(mael) opt lauwe lauwe(n)rot voir v sacke(n) dblock/
aent cruce voir v sacken den roe den hagendelle/
en(de) henrick le(m)mens block ts(amen) voir vi sacken ende/
de landen den voirs(creven) hove toebehoiren(de) want die driesch/
wae(re)n voir viii sacken ende de landen v(½) tsamen/
xxiiii sacken ende de beempden te weten(e) de/
clauwartshage de berghen en(de) tsijpken jans van/
nivel voir viii rinsgulden(en) te xx stuv(er)s tstuck/
en(de) dande(r) beempden totten voirs(creven) hove behoiren(de)/
tsamen om en(de) voir v gelijke rinsgulden(en) v(½)/
tsamen xiii r(ins) gulden(en) alle jae(r) s(in)t m(er)tens(mis)s[e]/
te betalen(e) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde telken t(er)mijne/
als vervolghde schult met condicien en(de) voirweerden/
dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) landen wel ende/
loflijck wynne(n) werve(n) en(de) meste(n) sal gelijc de wynne(n)/
shee(re)n van vlierbeke en(de) sco(m)mandeurs van bynckem/
aldair Te weten(e) dwint(er)coren op iiii getige voren de/
ghersten en(de) haverneel op drie getidige voren Item de/
voirs(creven) wyn sal tsijne(n) afscheyden(e) de voirs(creven) landen laten/
soe hij die aenveerst heeft Te weten(e) jans van nivel/
block dblock aen thoff de hage(n)delle en(de) de twee boend(er)/
int vlecot en(de) een dachmael op dassenvelt wel en(de)/
loflijck gemest en(de) besayt met rogge ende alle dand(er)/
lande o(m)megedaen uuytgescheyden een boende(r) op grue/
ni(n)gen velt en(de) een dach(mael) en(de) de drie dach(mael) inde/
daelstrate een dach(mael) acht(er) de daelstrate een dach(mael)/
bij jans bij van isenrode opden sondenberch en(de)/
een [half] dach(mael) opt dbosch veldeke(n) die niet o(m)mgedaen en/
wae(re)n Item de wyn sal jairlijx moeten coepen coopen
//
ii[c] walme(n) gelijck men te bynckem maict om de voirs(creven)/
huysing(en) soe wel vand(en) borch als ande(re) en(de) die te kind(er)rode/
staen mede tonderhouden(e) en(de) alsmen dien verdect oft and(er)s/
werct van ouden wercke soe sal de wyn gehouden sijn/
alle gereetscap nairder te halen en(de) de wyn sal den werc/
luden den montcost geven en(de) arnt sal de dachue(re)n betale(n)/
Item de wyn sal de huysing(en) gehouden sijn te houden(e)/
in rep(ar)acie(n) vand(er) ond(er)ster rijkelen nederwerts Item alle/
tstroo vand(en) voirs(creven) goeden comen(de) sal de wynne/
jairlijx int voirs(creven) hoff met sijne(n) beeste(n) moeten etten/
en(de) te meste beke(re)n en(de) dat vue(re)n opte voirs(creven) lande/
soe wel opde verste als opde naiste slants meesten/
profijte Item arnt sal voir uuyt hebbe(n) en(de) geheelijc/
te hemwerts behouden thuysken opden wouwer staen(de) [mette(n) selve(n) wouwer]/
[den bog(ar)t acht(er) d(en) wouw(er)] ende doest wassende te kind(er)rode dwelc hem/
de wyn op sijns selfs last sal moete(n) te loeven(en)/
bringen mair arnt en(de) de wynne sulle(n) half/
en(de) half hebbe(n) doost jarl(ijx) wassen(de) aen half boend(er)/
aen tgelege acht(er) de schue(r) aen de beempde(n) en(de) aen/
dbachuys en(de) op jans van nyvel block ende/
sulle(n)t te gelijken coste ter eerden doen mair de wyn/
sal insgelijx sculd(ich) sijn arnts helicht te loeven(en)/
te leve(re)n op sijnen cost als voirs(creven) is Item arnt en(de)/
de wyn sulle(n) half en(de) half hebben alle tijtverdich/
tru(n)chout dat te gelijke doen maken en(de) art arnt allet/
maecgelt betalen en(de) de wyn sal arnts helicht moete(n) sette(n)/
omtrint den hove tot dat hij dat arnde thuys bringen/
sal en(de) de wyn sal alleene hebbe(n) allet tijtverdich/
gevan dat jairlijx valle(n) sal en(de) anders niet/
mair de wyn en sal nerge(re)ns moege(n) houde(n) noch/
tru(n)cken dan dairt hem arnt segge(n) en(de) wijsen sal/
Item de wyn sal jairlijx gehouden sijn alle de wegen/
aen de voirs(creven) goeden te houden(e) en(de) te maken(e)/
de leyden grechten en(de) wat(er)leyden te ruymen en(de)/
de goede op sijnen cost van alle schaden te/
verhueden(e) Item de wyn sal insgelijx jairlijx/
alle de etbeempden en(de) ande(re) sculdich sijn te reyni(n)gen/
van uutgeslagen(en) houte en(de) trucke(n) de oreten/
vand(en) beesten sijn beempden en(de) bossche(n) in tijts
//
wel en(de) loflijc te vermaken(e) en(de) van schaden/
te hueden(e) en(de) de selve goede tsijnen afscheyden(e)/
wel beheymt late(n) en(de) dit sal de wynne al moete(n)/
doen soe verre het doenlijc es met grichten sonder/
vele houts d(air) toe te doene ten meesten p(ro)ffijte en(de) mi(n)ster/
schaden Item de wyn sal sculdich sijn allen den vare/
alo(m)me aen de beempden vorlen landen en(de) bosschen/
wassen(de) af te doen(e) en(de) inde messie te vue(re)n en(de)/
dien tot meste te bekee(re)n ende te strauwen(e) Item de/
wyn sal arnde jairlijx sculdich [sijn] te houden(e) twee/
stucke(n) hore(n)veets gelijc den sijnen Item oft de hee(re)/
aldair op e(n)nige der voirs(creven) goeden dagen oft scade/
doen woude dat sal de wyn sculdich sijn t(er) stont/
arnde te cundigen Item arnt sal den wynne/
sculd(ich) sijn te leve(re)n xii halst(er) rox voir sijn brootcoren/
die hij wederom doen sal toighst naistcomen(de)/
Item arnt sal den wynne noch doen bynnen den/
yersten jae(r) vijf sacke saetcorens totten somercoren(en)/
soe boone(n) erwete(n) en(de) vetsen tsamen vi halst(er) en(de)/
iiii sacken have(re)n die hij arnde weder leve(re)n/
sal ter yerster vrucht die wassen sal Item de/
voirs(creven) arnt heeft den voirs(creven) wyn gelevert/
een(en) wage(n) mette(n) getouwe en(de) toebehoirte(n) een/
ploech mett(er) toebehoirten een eecht een eechtwisse/
een welle tsamen om viii rinsgulden(en) Item/
noch een p(er)t een coye een verse tsamen om xiii/
rinsgulden(en) dair af de wyn jairlijx sculdich/
sal sijn arnde weder te geve(n) vie(r) rinsgulden(en)/
en(de) ten lesten jae(r) sal hij tgeheel rest dair af/
moete(n) betale(n) als hij scheyt Item arnt sal den/
wyn ten naisten jae(r) sculd(ich) zijn te doen(e) twee/
oft drie vierdel scapen ter helicht te twee jae(re)n/
te deylen behalven dat arnt jairlijx uut hebbe(n)/
sal eenen hamel en(de) de wyn sal die op sijnen cost/
met eenen scepe(r) soe dat behoirt doen hueden ende/
verwae(re)n en(de) allet mest dair af comen(de) sal de
//
wynne sculd(ich) sijn opde voirs(creven) lande te vue(re)n/
slants meeste(n) p(ro)ffijte Item es condicie hoe wel/
de mate vand(en) voirs(creven) lande es gestelt en(de) genoemt/
op xiii boend(er) luttel myn oft meer dat al bevonde/
men een half dach(mael) myn lants meer d(air) af en sal/
de wynne niet meer gheven desgelijcx oic al/
bevonde men een [half] dach(mael) myn dat en sal hem niet/
cortten aen den voirs(creven) pacht mair waer des meer oft/
myn bove(n) een half dach(mael) dair af soude hij cortsel/
hebben oft pacht gheven nae avenant vand(en)/
voirs(creven) pachte Ende alle dese voirweerden (et)c(etera) Ende/
hier voe(r) is borghe des voirs(creven) wynnen als principale/
sculde(re) jan vrints sone wijlen jans woenen(de) te/
bynckem jan hongereels woenen(de) te thienen inden/
helm en(de) gielijs hongereels woenen(de) s(in)[te] g(er)truyden/
landene(n) Et duo p(ri)mi Cor(am) buetsele naen april(is) xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-27 by Jos Jonckheer