SAL7778, Act: R°52.2-R°53.1 (112 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°52.2-R°53.1  
Act
Date: 1492-08-11

Transcription

2020-03-24 by Walter Winnelinckx
Het zijn comen inde rechte inde banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) stas rabs/
als procur(eur) jans jacops aenlegge(r) ter eender/
zijden en(de) jacoppe (christ)iaens als borge wouters/
(christ)iaens zijns brueders verweerde(r) ter andere/
zijden aldair de voirs(creven) aenlegge(re)n ierst deden lesen/
een pechtinge voir scepen(en) van loven(e) gepas/
seert d(aer)mede de voirs(creven) wouter tege(n) frederike/
wijlen baers te pachte genomen hadde thoff/
geheeten ter hoelst gelegen inde prochie van neder/
ijssche elx jairs om en(de) voe(r) hondert rijnsguld(en)/
te sestich pl(a)c(ken) tstuc dair voe(r) de selve jacop/
zijn brueder borge stont Ende dae(re)ntynden dede/
de selve procur(eur) seggen hoe de voirs(creven) jan jacops/
zijn meest(er) tegen den voirs(creven) fredericke hadde
//
vercrege(n) tvoirs(creven) hoof metten toebehoirte(n) alsoe/
hij dat met brieve(n) dair af zijnde en(de) die/
hij ald(air) in rechte exhibeerde dede blijken en(de)/
hadde alsoe uut saken van den voir tvoldoen/
vanden selver pechtinge(n) dair af hij van v/
jai(r)en tacht(er) was behalve(n) l rijnsschegulden(en)/
lichts gelts die hij d(air) op bekinde ontfange(n) te/
hebbe(n) oft voir he(m) bet(aelt) te zijne den voirs(creven)/
jacoppe als borge doen hachte(n) sustine(re)nde voir/
zijn conclusie dat de voirs(creven) jacop he(m) sculdich/
soude zijn tgebreeck van den te voldoen(e) Dair/
tege(n) de voirs(creven) jacop hem verantweerden(de) alligeerde/
div(er)se grote lasten en(de) scaden die de selve zijn/
brueder opt selve hooff hadde gehadt soe inde(n)/
orloge lestleden soe oic vand(en) volke van/
wapen(en) dat dicke en(de) menichwerve(n) te div(er)sen/
stonden opt tselve hooff hadde(n) gelogiert en(de) grote/
ov(er)tuldige scaden en(de) lasten d(air) op gedaen die hij/
al p(rese)nteerde te thoen(en) et bewijsen(e) dat zijn/
brued(er) oic te meerstonden den voirs(creven) ja(n)ne /
jacops de voirs(creven) scaden hadden te ky(n)ne(n) gegeve(n)/
en(de) hem versocht om bijstant en(de) behulp van/
p(er)den en(de) ande(re)n gereetscapen te doen(e) om thooff/
wederom opte hulpen en(de) dat te wy(n)nen(e) soe/
dat behoirde dwelc hem de voirs(creven) jan jacops hadde/
geweygert dat oic als de wy(n)ne hem selven/
hadde gestelt in debvoire om de voirs(creven) goede te/
wy(n)nen en(de) te werve(n) zijn p(er)den hem afgepant/
hadden geweest voir verloepe(n) pachten uute(n)/
hove gaen(de) die jan jacops sculdich hadde/
geweest te betalen(e) en(de) niet betaelt en wae(re)n/
mits den welken hem niet moegelijc en was/
thoff te behouden(e) en(de) was alsoe de selve/
zijn brueder uut pur(en) armoede en(de) bij faulte(n)
//
dat hen de voirs(creven) jan jacops gheen behulp oft/
bijstant doen en woude getogen vand(en) selve(n) sus/
tine(re)nde mits dien voir zijn conclusie te voirde(r)/
want trecht nyeman(de) in bedwingt tot v(er)moege/
like(n) dinge(n) dat vand(en) tijde dat zijn brueder/
opt hoff hadde geseten hij sculdich wae(re) te heb/
ben(e) afslach alsoemen boven en(de) beneden dede/
oft alsoe he(m) dat met rechte nae gelegenth(eit) vand(en)/
scade(n) aengewesen soude wordden en(de) dat hij vand(en)/
tijde dat zijn brueder d(air) af was getoge(n) mits/
den reden(en) voirs(creven) ongehoude(n) soude zijn den voirs(creven)/
procur(eur) ter contrarie(n) sustine(re)nde met meer woirde(n)/
bij p(ar)tien in wederzijden gealligiert Dair op de/
scepen(en) van loeven(e) ter maniss(en) smeyers hebben/
de sake en(de) p(ar)tien gesedt en(de) geremitteert in in/
handen vand(er) stadt en(de) totter stadt terminacie(n)/
in scampno p(rese)ntib[(us)] o(mn)ibus dempt(is) lyefk(enrode) borch/
aug(usti) xi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-01-28 by Inge Moris