SAL7778, Act: V°380.2 (736 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°380.2  
Act
Date: 1493-05-07

Transcription

2019-03-10 by Walter Winnelinckx
Allen (et)c(etera) dat de meesterssen en(de) mo(m)boe(re)n vand(en) grooten/
gasthuyse hebben geconst(itueer)[t] guilla(m)me passaige ende/
cornelijse cordier aut om inden name desselfs gasthuys/
uut te geven(e) en(de) te verpachten alsulcke(n) goede huysen/
landen en(de) bosschen als tselve gasthuys liggen(de) heeft/
omtrint en(de) buyte(n) der stad van byns ter plaetsen/
geh(eeten) haultmonsay dwelc den selven gasthuyse/
bij m(ijn) gened(iche) vrouwe(n) h(er)togyn(n)en van bourg(oign)en van/
brabant (et)c(etera) geont en(de) in aelmoessen(en) gegeven zijn den/
coope(re)n die die terfpachte genomen hebben oft nemen/
sulle(n) te goeden(e) en(de) terven(e) inde selve goede en(de) gronde/
alsulken erfchijs en(de) pacht als zij des met hen sulle(n)/
ov(er)come(n) en(de) hen dair af goede guedinge en(de) vestich(eit)/
te doen(e) voir de hee(re)n en(de) hoven dair af men die/
houden(de) es en(de) hen dair af altijt genoech doen/
en(de) wairscap te doen(e) soe dat behoirt Ende dair/
inne en(de) des dien e(n)nichssins aencleeft te doen(e) en(de)/
te vorde(re)n alle tghene dat de voirs(creven) meesterssen en(de) mo(m)boe(re)n selve souden moege(n) doen oft zij in p(er)soene/
telker plaetsen p(rese)nt tegewoirdich en(de) voir oogen/
wae(re) p(ro)mitt(entes) rat(um) irrevocabilit(er) et sat(is) prout cor(am) Eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-11-03 by Jos Jonckheer