SAL7778, Act: V°399.2-V°400.1 (781 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°399.2-V°400.1  
Act
Date: 1493-06-07

Transcription

 by 
Item henri parijs dit cathon woenen(de) ter plaetsen/
geheete(n) honquida inde p(ro)chie van roulxmiroir en(de)/
m(ar)griete dit ruwelle en(de) zijn huysvrouwe in p(rese)ncia/
heeft genomen en(de) bekint genomen te hebben(e) tegen hee(re)n/
ja(n)ne pyeders voir hem selve(n) en(de) als procur(ator) jouffr(ouw)[en]/
katlijnen vand(en) berghe wed(uwe) lod(ewijcx) wijlen van schoe(re)/
alle alsulke wy(n)nen(de) lande en(de) bosschen als zij liggen(de)/
hebben inde prochie van roux miroir dongelberghe/
en(de) dair omtrint soe verre henrick vand(er) dijlen voe(r)/
ernoul de nont en(de) lambeert de desain die gehouden/
hebben Te houden(e) te hebben(e) en(de) te wy(n)nen van uut/
ganck meye naistcomen(de) eenen t(er)mijn van tweelf/
jae(re)n lang due(re)nde deen nae dande(r) sonder middel/
vervolgen(de) Elcx jairs dae(re)nbynne(n) om en(de) voe(r) tweelf/
mudden rox goet en(de) payabel cu(m) va(n)no mens(ur)e lovan(iensis)/
alle jae(r) s(in)[t] andries(mis)s[e] ap(oste)ls te betalen(e) en(de) te loeven(en) te/
leve(re)n den voirs(creven) hee(re)n ja(n)ne en(de) lod(ewijcke) quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Met/
condicien en(de) voirweerden h(ier) inne ondersproken dat/
de voirs(creven) wynne alle den hee(re)n chijs en(de) pacht uute(n)/
voirs(creven) goede(n) gaen(de) jairlijcs soe in tijts betalen sal/
dat dair bij gheen scade en come en(de) dien salmen/
den selven wynne cortten aen sijnen pacht Item/
sal de voirs(creven) wynne alle de lande totte(n) selven/
goeden behoiren(de) jairlijcx zijne(n) t(er)mijn due(re)nde/
wy(n)nen werven wel en(de) loflijck asoet behoirt
//
en(de) nae zijn uuterste macht meste(n) en(de) mergele(n) ten/
meeste(n) proffijte vand(en) lande Ende ten lesten jae(r) vand(en)/
selve(n) t(er)mijne sal hij vand(en) selve(n) lande late(n) [vacat]/
vand(en) som(er)arde wel en(de) loflijc gewo(n)nen en(de) besayt/
met even(en) en(de) [vacat] braken o(m)me gedaen/
Item de vruchte(n) vand(en) wint(er)coren(en) die lambeert alsnu/
dair op besayt heeft gelate(n) sulle(n) de voirs(creven) h(er) jan/
en(de) de wed(uw)[e] ter eenre en(de) de wynne half en(de) half/
deylen en(de) inne doen en(de) soe wes des wy(n)nen deel vand(en)/
selve(n) vruchte(n) gedragen sal dat sal de selve wynne/
den voirs(creven) h(er) janne en(de) der wed(uw)[en] oprichte(n) en(de) betale(n)/
alle jae(r) een mudde dair af oft ten uutgane van/
zijnen t(er)mijne geheel des en sal de wy(n)ne dair af/
s(in)[t] andriesmisse naistcomen(de) gheene(n) pacht gheve(n) Item/
want de voirs(creven) h(er) jan en(de) wed(uw)[e] den voirs(creven) wynne/
noch geleent hebben tzijnen aencomen(e) sesthien rinsguld(en)/
te xx stuv(er)s tstuck soe es voirweerde dat de wy(n)ne/
dair af oic alle jae(r) ii rinsgulden(en) in afcorttingen betale(n)/
sal oft ten lesten jae(r) geheel dair af de wynne den kuse/
kuese hebben sal behalve(n) oft de voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven)/
lande in al oft in deele liet liggen ongewo(n)nen dat dan/
de voirs(creven) h(er) jan en(de) de wed(uw)[e] hue(r) voirs(creven) lande t(er)stont sulle(n)/
moege(n) aenveerde(n) en(de) hue(r) proffijt dair mede doen den t(er)mijne/
des(er) pechtinge(n) niet tegenstaen(de) en(de) dat alsdan tgeheel prest/
gevalle(n) sal sijn en(de) dair toe soude de wy(n)ne moeten/
betalen allet des hij dat jair incluys sculd(ich) en(de) tacht(er)/
soude sijn Item sal de voirs(creven) wynne de bossche(n) moege(n) houwen/
behalve(n) oft hij de lande niet liet by(n)nen eenen jae(r)/
oft twee nae dat hij eene(n) houw gehouwen hadde dat/
hij alsdan sculdich soude sijn de rechte weerde van/
dien te restitue(re)n en(de) anders niet Item sal de voirs(creven)/
wynne jairlijcx den voirs(creven) h(er) ja(n)ne en(de) wed(uwe) doen/
een corweye met zijne(n) wagen(en) en(de) p(er)den van/
eene(n) dage om lod(ewijck) ii twee mudde(n) core(n)s die hij heeft/
opde goede mycharis oft ande(re) greyn van longeville/
te loeven(en) te leve(re)n Item sal de voirs(creven) wynne ten/
leste(n) jae(r) alsoe vele stroos op de goede moeten/
late(n) als de voirs(creven) h(er) jan en(de) lod(ewijck) hem tzijnen
//
aencomen(e) leve(re)n sulle(n) Ende alle dese voirweerde(n) (et)c(etera)/
Hier voe(r) is borghe als principael ernoul parijs/
geh(eeten) catton brued(er) des voirs(creven) wy(n)nen Et p(ri)mi/
duo Cor(am) boech(out) naen junii vii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-11-03 by Jos Jonckheer