SAL7779, Act: R°161.1-V°161.1 (304 of 809)
Search Act
previous | next
Act R°161.1-V°161.1  
Act
Date: 1493-11-18

Transcription

2022-11-16 by fernand BERTRAND
Allen den ghenen die dese l(etter)en sullen/
sien oft hoiren lesen borg(er)meeste(re)n scepen(en)/
ende raide der stadt van loven(e) saluyt/
doen condt en(de) weten(e) dat opden dach/
datu(m) van desen voir ons co(m)me(n) is in prope(re)n p(er)sone/
brueder severijn mathijs prieste(r) profes/
inden godsh(uyse) van bethleen bij loeven(e) hebben i(n) zijne(n)/
ha(n)den zeke(re) p(ro)cu(r)acie desselfs godsh(uys) d(air)af de tenue(r) h(ier)nae volght/
It(em)? bij prior en(de) gemeyn conve(n)t sgodshuys/
van bethleem bij loeven(e) canonicken r(e)gulieren/
der ordene sinte augustijns inden crisdo(m)me/
van ludicke doen condt eene(n) yegelijken die dese/
l(ette)ren selen sien oft hoi(r)en lesen dat wij tsamen/
eendrachtelijc gemaect geordineert en(de) gecon/
stitueert hebben en(de) met deser l(ette)ren maken/
ordine(re)n en(de) constitue(re)n in allen formen en(de) manie(re)n/
datmen dat best doen mach en(de) sculdich es/
van [te] doen(e) onsen getrouwen en(de) geminden bruede(re)n/
in gode brueder severijn mathijs prieste(r) profess/
ende brueder en(de) broeder moyses van erpe/
donaet prieste(r) profess beyde ons goidsh(uys) voirg(eruert)/
onse gewareghe procureerders en(de) wettige voirganders/
en(de) sunderlinge bode Ende een yegelijcken/
van hen beyden besundert soe wat die eene/
van hen beghint dander van hen beyden dat/
vervolgen en(de) ynden mach om te vervolgen(e) en(de) te/
verantwerden(e) alle zaken en(de) opvallen die ons en(de)/
onsen goidshuyse voirs(creven) tangeren en(de) aengaen mach/
het zij in gheestelijcken oft weerlijken rechten/
dair des te doene sal sijn gheeven(de) en(de) verleenen(de)/
onsen voirs(creven) procureurders en(de) een yegelijcken/
besundert volco(m)men macht en(de) sunderlinge/
beveel onsen sculde(re)n te manen te arreste(re)n schout/
te eysschen(e) en(de) op te heffen(e) en(de) dair af te quijterene/
ende quijt te scheldene panden en(de) bijpanden te/
beclagen(e) en(de) die voir onse schout te beco(m)mere(n)ne/
en(de) metten rechte te vervolgen(e) en(de) te onrasterene/
ons en(de) ons(en) goidshuyse goeden inden rechte te/
bescuddene en(de) te verantwerden(e) allen jureme(n)ten
//
ende gelooften diemen van rechts wegen/
sculdich is te doen(e) en(de) gheorloft zijn van onsen/
wege(n) te doen(e) Ende ander procureerders te/
substituere(n)ne alst te doene sal sijn ende gemeynlijc/
allet te doen(e) inden voirg(eruerde) saken dat wij prior/
en(de) convent voirs(creven) in onsen properen p(er)sonen/
souden moegen doen oft wij present en(de) tegenwoirdich/
wa(re)n geloven(de) vast en(de) van weerden te houden(e) en(de)/
te hebben(e) tot eewegen dagen soe wat inden voirs(creven)/
zaken bij onsen voirs(creven) procureerders en(de) bij een/
yegelijcken van hen besundert oft bijden gheene(n)/
die zij substituere(n) selen gedaen oft geprocureert/
sal werden sonder dair tegen te comen(e) oft te doene/
dair ons oft yemande anders in eenegher wijs/
in kennissen der wairheit soe hebben wij prioer/
en(de) conve(n)t voirs(creven) onsen gemeyne(n) zegele desen/
l(ette)ren aengehanghen int jair ons hee(re)n duysent/
vierhondert eene(n)neghentich eene(n)twintich dage in april/
Heeft uut crachte der selv(er) gesubstitueert/
ja(n)ne de witte te he(re)nt alle des goids(huys)/
saken in forma Promitt(ens) rat(um) ex p(ar)te/
monasterii salvo iusto calculo cor(am) vynck/
zande nove(m)br(is) xxviii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator