SAL7779, Act: R°7.4-V°7.1 (8 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°7.4-V°7.1  
Act
Date: 1493-06-28

Transcription

2021-11-08 by fernand BERTRAND
It(em) de voirs(creven) p(er)sone(n) hebben geloeft o(n)besundert/
onv(er)scheiden en(de) elc voir al den rintmeeste(re)n
//
vand(er) stadt van loven(e) tot behoef der selv(er) hond(er)t/
en(de) twintich rinschguld(en) ten p(ri)se voirs(creven) en(de) xviii st(uvers)/
de xxx rinschguld(en) xviii st(uvers) i quaert d(air)af ten/
voirs(creven) t(er)mijne van ald(er) heylige(n)messe en(de) nege(n)tich/
rinschguld(en) xviii st(uvers) i quaert te lichtmesse ver/
volgen(de) te betalen(e) quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator