SAL7780, Act: R°188.4-V°188.1 (413 of 655)
Search Act
previous | next
Act R°188.4-V°188.1  
Act
Date: 1496-02-17

Transcription

2021-11-03 by Roger Morias
It(em) jouffr(ouw)[e] magriet moyalen wettige huysvrouwe/
goirts van coni(n)xloe met wille meten(e) consente en(de)/
bijwesen(en) desselfs goirts huers mans in p(rese)ntia heeft/
voir hue(r) ende hue(r) naecomelingen geratificeert gelaudeert/
en(de) geapprobeert alsulken submissie als deselve/
goirt hue(r) man en(de) mo(m)boir onlanx aengegaen is van/
alsulken geschille als tusschen hue(r) en(de) jouffr(ouwe) lijsbette(n)/
sleeuws wed(uw)[e] henricx wijlen moeyalen huer(er) moed(er)/
uutstaen(de) was aengaen(de) tweelf ryns guld(en) lijftocht(en)/
van xii jae(re)n verloope(n) en(de) des dien ae(n) cleeft en(de)/
oic alsulken ae(n) uuytsprake als bij goede ma(n)ne(n) arbiters
//
dair toe genome(n) onlanx leden voir scepen(en) van lye(r) uutgesproken/
is Geloven(de) tegen deselve uuytsprake ne(m)mermeer te comen(e)/
oft te doene noch der selver huer(er) moeder oft hue(re)n naecomeli(n)g(en)/
buyten ende contrarie der selver uuytsraken ne(m)mermeer/
te moyen aen te spreken(e) oft te moleste(re)n in gheender/
manie(re)n bij huer selve(n) noch nieman(de) anders van hue(re)n wege(n)/
in gheene(n) rechte gheestelijck oft weerlijck mair deselve/
uutsprake voir goet vast gestentich en(de) van weerde(n) te/
houden tot eeuwigen dagen huer dair mede houden(de)/
content en(de) wel te vreden cor(am) blanck(art) naen febr(uarii) xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator