SAL7780, Act: V°184.1-R°185.1 (406 of 655)
Search Act
previous | next
Act V°184.1-R°185.1  
Act
Date: 1496-02-08

Transcription

2021-11-06 by Roger Morias
Cont zij allen lieden dat machtelt van hallebeke wed(uw)[e]/
jans wijlen vander lanen in p(rese)ntia heeft genome(n) teg(en)/
ja(n)nese vander gouwen als p(ro)cur(eur) hee(re)n jans va(n) bloys/
ridders thof geheete(n) rogs hof geleg(en) inde prochie/
van holsbeke mette(n) huysing(en) schue(re)n stalle(n) hove bogarde/
wynnen(de) landen houden(de) omtrint vijf ende een half boender/
lants ende oic mette(n) beempden dair toe behoiren(de) houden(de)/
omtrint sesse boender te houden ende te hebbe(n) van half/
merte naistcomen(de) eene(n) termijn van neghen jae(re)n lang/
due(re)nde deen nae dander sonder middel vervolgen(de)/
elcx jairs te weten(e) de wynnen(de) landen om ende voe(r)/
tweelf mudde corens pag(abilis) cu(m) va(n)no mens(ur)[e] lovan(iensis)/
alle jae(re) s(en)t andr(iesmiss)[e] ap(oste)ls te betalen(e) en(de) te loeven(e) te leve(re)n/
ende de voirs(creven) beempde om en(de) voe(r) xxiiii r(ins)g(ulden) te xx/
st(uvers) tstuck alle jae(re) s(en)te mertens(miss)[e] te betalen(e) quol(ibe)t ass(ecutu)[m]/
met cond(ici)[en] dat de voirs(creven) wynnersse de voirs(creven) goede/
wel ende loflijck sal wynne(n) ende werve(n) gelijck/
regenote(n) boven ende beneden ende die laten tsijne(n)/
afscheyden(en) gelijc zij die bevi(n)den sal tot hue(re)n ae(n)comen(en)/
Te weten(e) vi dach(mael) geleg(en) in drie stucken inde/
vernoyen(en) strate met wynt(er) coren(en) besaeyt op sijn vie(r)/
getidege vore(n) ende dande(r) twee aerde soe die sculd(ich)/
sijn te liggen(e) te halfmerte It(em) dat de wy(n)nersse de/
beempden wel en(de) loflijck sal bevreden ende [de] grechte(n)/
ruyme(n) ende slippe(n) en(de) waterloope(n) oic ruymen/
alsoe in tijts dat m(ijn) hee(r) dair af gheene schade en hebbe/
It(em) dat de wynnersse sal houden in goeder rep(ar)atien/
de huysingen vanden voirs(creven) hove vander onderster rijkele(n)/
nederwerts op hue(re)n cost en(de) alsmen dect oft plect/
aende oude huysinge sal de wynnersse den werclude(n)/
den montcost geve(n) en(de) m(ijn) hee(r) sal de dachue(re)n betale(n)/
die de wynnersse sal moete(n) verlegge(n) in afslage/
vande(n) weyghelde en(de) sal de wynnersse moete(n) nairde(r)/
halen de stoffe die men behoeve(n) sal tott(er) rep(ar)atien/
vand(er) ouden huysing(en) It(em) dat de wynnersse alle jae(re)
//
leve(re)n dertich bussele(n) walms om de oude huysing(en)/
d(aer) mede te r(e)pare(re)n en(de) zij en sal gheene(n) walm/
moegen vercoope(n) mair sal tstroo moete(n) etten int hof/
en(de) te meste bekee(re)n ende dat vue(re)n opde lande vand(er)/
voirs(creven) hove slants meeste(n) proffijte It(em) de wy(n)nersse/
sal m(ijn) hee(r) oft sijnder vrouwe(n) moete(n) doen alle jare/
vijf corweyden met hue(re)n wagen(en) ende p(er)den It(em)/
dat mijn hee(r) en(de) de wynnersse sulle(n) hebben tsruyt/
vand(en) boogarde half en(de) half en(de) m(ijn) hee(r) sal eene(n)/
lese(r) moete(n) stelle(n) en(de) sijn helicht gelesen sijnde sal de/
wynnersse die te loeven(e) moete(n) leve(re)n It(em) de wy(n)nersse/
sal alle jae(re) leve(re)n vi ponden bote(re)n en(de) vi hantkeesen/
It(em) m(ijn) hee(r) sal der wynnerssen doen drie p(er)den dair/
af de twee gescat sijn op xx r(ins)g(ulden) en(de) dande(r)/
op v r(ins)g(ulden) die zij een jair lang sal orboe(re)n ende/
ten ynde vanden jae(re) sal de wynnersse m(ijn) hee(r) drie/
peerden weder geven weert sijnde xxv r(ins)g(ulden) te xx/
st(uvers) tstuck En(de) alle dese vorweerden (et)c(etera) ende hier/
voe(r) sijn borghen als pr(in)cipale en(de) eer voir al jan/
en(de) pauwels van hallebeke gebrueders der voirs(creven)/
wynnerssen jan vander lanen wouters sone ende/
andries de mu(n)te(re) et p(ri)ma cor(am) berghe borch febr(uarii) viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator