SAL7783, Act: R°153.3-V°153.1 (323 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°153.3-V°153.1  
Act
Date: 1498-11-17

Transcription

2020-04-23 by Willy Stevens
Allen (et)c(etera) dat hee(r) ende meest(er) jacop boogart doctor in/
medicine(n) uuyt crachte vand(er) p(ro)cu(r)acien d(air)af de/
tenue(re) hier nae volght De hee(r) van egmonde/
tot baer (et)c(etera) stedehoude(r) generael en(de) anders die/
raide ons [mijns] genad(ichs) hee(re)n tshertogen van oistrijcke van/
bourg(oigni)[en] (et)c(etera) geco(m)mitteert ten saken tzijnre landen van/
hollant zeela(n)t ende vrieslant doen condt ende certifice(re)n
//
hoe dat uyten dach van huyden voir ons geco(m)men sijn/
in hue(re)n p(ro)pe(re)n p(er)sonen onse gemi(n)de medegeselle in/
raide meest(er) cornelijs de jonghe als man ende voecht/
van jouffr(ouw)[en] machtelden vand(er) merwede zijne huysvr(ouw)[e]/
ende oic de voirs(creven) jouffr(ouw)[e] machtelt beyde gesont ende/
in leven(de) lijve wesen(de) Ende constitueerden en(de) maicten/
machtich meeste(re)n jacop boogart doctoir in medicine(n)/
hue(re)n neve om te ontfangen ende opte bue(re)n alsulke/
lijfrinten en(de) ande(re) rinten als hunluyden v(er)schenen en(de)/
gevallen sijn en(de) noch v(er)schijnen en(de) vallen sullen bynne(n)/
ende omtrint die stede van loven(en) en(de) and(er)sswaert in/
braba(n)t quitan(cien) d(air)af te geven rechts d(air)o(m)me te plegen/
soe wel in eysschen als in verwee(re)n ende vort al d(air) inne/
te doen(e) dat de voirs(creven) meest(er) cornel(ijs) en(de) jouffr(ouw)[e] machtelt/
selver souden moegen doen in dien zij aldair in p(er)sone(n)/
p(rese)nt ende voir oogen wae(re)n Ende gave(n) den voirs(creven)/
meeste(re)n jacoppe macht een of twee vort in sijne/
stede te moegen substitue(re)n in dient noode zij gelijke/
macht hebben(de) Ende beloefden goet vast en(de) van weerden/
te houden alle tghuene dat bijden voirs(creven) meest(er) jacop/
oft zijne substituyt oft substituyten in deser sake gedaen/
sal wordden tot ewigen dagen In orconden van des/
soe hebben wij dat signet ons voirs(creven) genad(igen) hee(re)n/
dat wij in desen landen gebruyken hier aen doen/
hanghen opten anderden dach in april int jair/
ons hee(re)n duyse(n)t vie(r) hondert vijf ende tachtentich/
voir paesschen heeft gesubstitueert en(de) in zijne/
stede gestelt h(er) woute(re)n renardi priest(er) reyne(re)n de/
jonghe m(eester) b(ar)thel(meeuse) ruyssche gheerde de gruyte(re) henr(icke)/
va(n) raveschote willem(me) van lele en(de) jacoppe witteman/
aut Qui (et)c(etera) promitt(entes) rat(um) ex p(ar)te (con)stituen(tium) renu(n)c(iantes)/
salvo iusto calculo cor(am) borch crol nove(m)br(is) xvii
ContributorsWilly Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2014-08-05 by Jos Jonckheer