SAL7783, Act: R°191.1-V°193.3 (385 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°191.1-V°193.3  
Act
Date: 1498--
LanguageNederlands

Transcription

2019-02-04 by Willy Stevens
H(ier) nae volgen seke(re) articlen ende pointen dair op/
goyart goutsmeets als mo(m)boir lucie(n) goutsmets pauwels/
docht(er) sijnre nichten den naebescreven(en) p(er)soenen/
in meerder cleerniss(en) ende sterkeniss(en) van sijne(n) reden(en)/
in sijne(n) gescriften van sijne(n) verantwerden(e) ende/
duplijken begheert gemaent te hebben(e) ende/
hue(r) beste kynlijcheyt verclaert te hebben(e) Ten ynde/
oft u hee(re)n dochte dat inde(n) getuygenisse dwelc/
hij in zijne(n) gescrifte(n) ruert e(n)nige pointe(n) van/
dien niet claer genoech gethoent oft verclaert/
en wae(re)n te voirde(r) want jan lauwers dier/
vele ontkint en(de) soude hem selve(n) d(air) af purge(re)n/
willen met sijne(n) eede op dat hem gebue(re)n mochte/
soe ghij hee(re)n dat uuyt sijne(n) gescrifte(n) bevint/
Inden yersten beg(er)t de voirs(creven) goyart inde(n) name en(de)/
van wegen der voirs(creven) lucien gemaent te hebben(e)/
arnde de mesmake(re) ende aelbrechte gheerts oft/
hen niet kynlijck en es dat jan lauwers van/
yerst dat de voirs(creven) pauwels wijle(n) goutsmeets/
aflivich wordde(n) is tselve sterfhuys ae(n)veert en(de)/
dair af de hantteri(n)ge en(de) bewint af genomen/
heeft de goede(n) dair inne wesen(de) doen uuyt/
dragen dairt hem belieft heeft en(de) dat uuyt sijns/
selfs auctoriteyt sonder bevel oft toesien van hee(re) oft wette/
It(em) den selve(n) aelbrechte gheerts oft hem niet kynlijc/
en is dat hij selve als dair toe gehuert oft ten/
bevele van ja(n)ne lauwers voirs(creven) en(de) va(n) nyeman(de)/
anders int voirs(creven) sterfhuys gegaen is mits dat/
jan lauwers selve niet wel doen en dorste ov(er)mits/
dat pauwels soe corts te vore(n) gestorve(n) was ende haelde/
d(air) alrehande goet uuyt tot opter strate(n) dairt/
jan lauwers aenveerde ende gaf hem voir sijne(n) loon/
eene(n) hantboge die desselfs pauwels was ende beg(er)t/
voirt gevisiteert te hebben(e) eene c(er)tificatie d(er) stad vanden bossche (et)c(etera)
//
It(em) want hem goyart in zijne(n) gescriften en(de) sund(er)linge/
int ierste point van zijne(n) duplike int ynde/
gedraicht totte(n) laet (et)c(etera) Soe beg(er)t deselve goyart/
datme(n) visite(re) txvi[e] [en(de) xvii[e]] pointe(n) vand(en) getuygenisse/
inde(n) selve(n) gescriften geruert Ende om tselve te/
justifice(re)n beg(er)t deselve goyart gemaent te/
hebben(e) woute(re)n ansem mijs ja(n)ne meeus en(de) arnde/
de mesmake(re) oft hen niet kynlijck en is dat/
zij dair bij ende aen geweest hebben dair de/
voirs(creven) jan lauwers hem vernuecht en(de) betaelt kinde/
van peete(re)n vyngerhoets laet vand(er) kinde(re)n voirs(creven)/
goeden vand(en) sesse jae(re)n elcx jairs vii peet(er)s/
en(de) vand(en) ii ryns guld(en) vand(en) hoeywasse met/
oic vand(en) xxx st(uvers) die zij hem afseyden ind(er)/
manie(re)n tvoirs(creven) xvi[e] point vand(en) voirs(creven) getuygenisse/
dat begrijpt/
It(em) beg(er)t voirt gemaent te hebben(e) den voirs(creven) peete(re)n/
vyng(er)hoets oft hij de voirs(creven) betalinge van jae(r) te/
jae(r) niet gedaen en heeft met loopen(de) mu(n)ten en(de)/
niet in lichten ghelde dan alleene dleste jair/
dwelc gemiddelt wert met eene(n) swae(re)n leeuw/
dien hij d(air) op toeleyt Ende dat hij tselve goet opde(n)/
dach van heden noch hielt jairl(ijx) om vi(½) peet(er)s loopen(de) mu(n)te(n)/
soe jan lauwers hem dat verhuert heeft/
It(em) beg(er)t goyart voirt gemaent te hebben(e) ja(n)ne/
vanden hove [en(de) willem(me) sijne(n) sone] oft hen niet kynlijck en is dat zij/
van sijnder [mag jans] dochter wegen te weten(e) magrieten/
wed(uw)[e] henr(icx) boerts sijn geweest een middelers vand(en)/
twee jae(re)n hue(re)n vand(en) voirs(creven) goede(n) ende dat zij/
ja(n)ne lauwers vand(en) twee jae(re)n hue(re)n vand(en) selven/
goede(n) die peet(er) vyng(er)hoets d(air) na hadde om vii peet(er)s tsjaers/
vernuecht en(de) betaelt heeft
//
/
It(em) om te justifice(re)n iiii[e] point vande(n) verantw(er)den(e)/
en(de) duplijken des voirs(creven) goyarts beg(er)t goyart/
gevisiteert te hebben(e) tvoirs(creven) getuygenisse/
en(de) besundert xxxi[e] xxix[e] xxxii[e] en(de) xxxv[e]/
pointe(n) vande(n) selven ende beg(er)t voirt gemaent/
te hebben(e) diericke heesmans oft hem niet kynlijc/
en is dat hij tot roesel ten huyse jans lauwers/
voirs(creven) als schatte(r) geweest heeft en(de) d(er) voirs(creven)/
kinde(re)n goede(n) geschat heeft en(de) dat jan lauwers selve/
ghijsbrechte scosters den coop inde(n) voirs(creven) pointe(n)/
geruert vercocht en(de) niemant anders/
It(em) om tvi[e] point vand(en) selve(n) verantw(er)den(e) ende/
duplijken te justifice(re)n beg(er)t goyart oversien te/
hebben(e) inden voirs(creven) getuygenisse tvi[e] vii[e] viii[e]/
xiii[e] en(de) xliiii[e] pointe(n) vande(n) selve(n) Ende beg(er)t/
voirts gemaent te hebben(e) ja(n)ne meeus [goirde woyten] en(de) woute(re)n/
ansem mijs oft hen niet kenlijck en is dat zij/
tande(re)n tijden dair bij en(de) aen gestaen hebben dair/
de voirs(creven) jan lauwers int recht bekinde en(de) lijde/
dat tvillige(n) schot vand(er) voirs(creven) kinde(re) weg(en) vercocht/
was ja(n)ne vander voirt om xxv peet(er)s oft/
x loope(n) erfsrochs tsjaers tott(er) tijt toe de pe(n)ni(n)g(en)/
gegeve(n) wae(re)n/
It(em) den selve(n) dat jan lauwers int recht gestaen heeft/
als mo(m)boir vand(er) voirs(creven) kinde(re)n en(de) gaf de mo(m)borie/
alsdoen eene(n) ande(re)n over ov(er)mits dien dat hij selve/
alsdoen swoer ten heylige(n) [met sijnen brueders] dat tselve willige(n) schot/
den voirs(creven) kinde(re)n toebehoirde en den eedt gedaen/
sijnde dat hij dmo(m)boerscap wed(er)om ae(n)nam
//
It(em) den selve(n) p(er)soene(n) en(de) voirts alle den ande(re)n p(er)soene(n)/
oft hen niet kynlijck en is dat de voirs(creven) jan lauwers/
tselve erve wed(er)om naemaels ae(n)veert heeft en(de)/
dat gegeve(n) sijne(n) behoude(n) sone met sijnder dochter/
en(de) hebben dat alsoe yesedert beseten en(de) o(n)tvroemt/
des omtr(ent) xii jae(re)n mach geleden sijn/
It(em) om tvii[e] point vande(n) selve(n) te verclee(re)n beg(er)t/
goyart gevisiteert te hebben(e) txxii[e] xxiii[e]/
xxv[e] en(de) xxvi[e] pointe(n) vande(n) voirs(creven) getuygenisse/
Ende beg(er)t voirts gemaent te hebben(e) alle den/
voirs(creven) p(er)soene(n) oft hen niet kynlijck en is dat de/
voirs(creven) jan lauwers met sijne(n) brueders ae(n)veert en(de)/
gedeylt hebben alle de goede(n) have en(de) erve van/
laureyse brueders/
It(em) opt viii[e] point vande(n) selve(n) beg(er)t goyart/
gevisiteert te hebben(e) xxi[e] point vand(en) selve(n)/
getuygenisse Ende beg(er)t voirt datmen mane/
den coope(r) vande(n) selve(n) te weten(e) ja(n)ne ooms/
en(de) dat hij verclare hoe vele hij tselve cochte ende/
wat hij dair voe(r) betaelt heeft/
It(em) opt ix[e] beg(er)t hij gemaent te hebben(e) laureyse/
lauwers bij sijne(n) eede hoe vele hij oft hij niet teg(en)/
ja(n)ne lauwers sijnen brueder gecocht en heeft/
vande(n) kinde(re)n pauwels goutsmets goede(n) twee cope(re)n/
potten [en(de) eene(n) kandele(re) met twee pijpen] en(de) dat hij verclae(re) hoe vele hij die cochte oft in/
wat manie(re)n hij dair aen come(n) is
//
It(em) om te justifice(re)n txiii[e] point vand(en) selve(n) beg(er)t/
goyart gevisiteert te hebben(e) txx[e] point vand(en)/
voirs(creven) ov(er)geg(even) getuygenisse beg(er)t voirt gemaent/
te hebben(e) [willem(me) ende] ja(n)ne baten slepp(er)s sonen oft hen niet/
kynlijck en is dat de voirs(creven) jan lauwers selve/
de maende(r) van jae(r) te jae(r) geweest heeft vand(en)/
vijf loope(n) erfrogge(n) vand(en) voirs(creven) kinde(re)n wegen/
en(de) dat sijn moeder en(de) hij dat selve hem betaelt/
hebben oft den ghenen dient hij hen belaste te/
geven(e) en(de) dat totter tijt toe de kinde(re) dat/
selve gehave(n) hebben/
It(em) beg(er)t deselve goyart gemaent te hebben(e)/
wout(er) a(n)ssem mijs en(de) goirde woyten [en(de) al den ande(re)n p(er)soene(n) voirs(creven)] oft hen niet/
kynlijck en es dat sij den voirs(creven) ja(n)ne lauwers/
hebbe(n) hoire(n) segge(n) en(de) bekynne(n) voir scouth(eit) en(de)/
scepen(en) van mierde dat hij vande(n) huysrade der/
kinde(re)n pauwels goutsmets voirs(creven) noch wel/
onder hadde tot lxxx oft xc stucken toe soe/
datter eene(n) goeden wagen genoech te vueren/
hadde/
It(em) beg(er)t noch gemaent te hebben(e) moers peet(er) gheenkens/
en(de) arnde smesmakers oft hen niet kynlijck en is/
dat jan lauwers voirs(creven) vand(en) goeden d(er) voirs(creven)/
kinde(re)n goutsmeets coopdage gehoude(n) heeft en(de)/
den huysraet uuyte(n) selve(n) sterfhuyse gevuert in/
ande(re)n plecken en(de) plaetsen dairt hem belieft/
heeft als oft sijn p(ro)per eygen goet geweest wae(re)
//
It(em) noch salme(n) manen alle den voirs(creven) p(er)soenen/
oft hen niet kynlijck en is dat de voirs(creven) wijlen/
pauwels goutsmeets in zijne(n) leven(de) tijde en(de) ten/
tijde van sijnd(er) aflivicheyt was een tamelijc/
wel gestaedt eerbaer man wel gestoffeert va(n) i silve(re)n capruyne/
van goe alrehande goeden huysrade cleede(re)n/
habijten ende ty(m)mer getouwe gelijck u mijne/
hee(re)n oic uuyt vele div(er)sen pointe(n) inde(n) voirs(creven)/
getuygenisse geruert blijken sal wair o(m)me/
de selve goyart bidt dat die wel en(de) rijpelijc/
wordden oversien/
It(em) alle den selve(n) p(er)soene(n) oft hen niet kynlijck/
en is dat de voirs(creven) jan lauwers van yerst tot/
lest zedert d(er) aflivicheyt van wijle(n) pauwels/
de goutsmet tregime(n)t ende dbewi(n)t van alle/
den goede(n) acht(er) hem bliven(de) gehadt heeft sonder/
dat hem yema(n)t anders dies onderwonden heeft/
het en wae(re) geweest ten beheete vande(n) selve(n)/
ja(n)ne lauwers/
It(em) den selve goyart beg(er)t voirts en(de) bidt u hee(re)n/
dat alle dande(re) pointe(n) vand(en) voirs(creven) getuygenisse/
boven niet geruert insgelijcx oversien wordden/
dair uuyt men merckelijck oic bevi(n)den sal vele/
stucken bij hem te kynne(n) gegeve(n) ende de/
onwairheyt die jan lauwers voirtkeert
ContributorsJos Jonckheer , The Administrator
Moderated byThe Administrator
Add. 1 [links inde marge]
, bij verschillende onderdelen van deze akte staan toevoegingen links in de marge
Date: 1498--
LanguageNederlands

Transcription

2019-02-04 by Willy Stevens
Jan meeus cleert dat hem voe(r) steet dat tgelt onder scepen(en) gestelt was mair hoe vele en weet/
hij niet en(de) dat gelt haelde jan lauwers oft henr(ick) zij(n) zwager in zijne(n) name anders en staet he(m) niet/
vele/
Wouter cleert dat he(m) kinlijc/
es dat pet(er) vyng(er)hoets onder/
scepen(en) stelde des hij vand(en)/
vi jae(re)n tachter was en(de) dat/
dae(re)nbove(n) de scepen(en) pete(re)n/
afseyde(n) i zwae(re)n leeu/
... hij ja(n)ne betaelde en(de) jan tooch oic tgelt onder scepen(en) staen(de)/
en(de) d(air)mede maecte(n) zijse/
eens mair he(m) en staet/
niet voe(r) hoe vele dat/
pet(er) betaelt hadde oft hoe lange dat hij d(air)op gewoent hadde en(de) dit was doen tgelt afghinc om dat deen/
hij tgelt geve(n) woude en(de) dand(er) woude zwaer gelt hebben/
arnt cleert als wouter en(de) dat hem jan lauwers v(er)nuecht kinde mits den gelde dat onder scepen(en)/
stont en(de) den goude(n) leeu die jan beyde tooch/
aff(irm)[at] dat hij he(m) va(n)/
jae(r) te jae(r) te weten va(n) vi/
jae(re)n en(de) den leeu betaelt/
heeft residuu(m) aff(irm)[at]/
jan [en(de) zijn sone] cleere(n) dat m(ar)griete/
he(n) betaelt heeft va(n) ii/
jae(re)n metter scare(n) die/
opt velt stont/
d(air) af jan lauwers willem(me)/
den sone last core(n) te/
betalen(e) den heylige(n) gheest/
en(de) tsurplus haelde jan/
lauwers selve m(aer) hoe vele en wete(n) zij niet want wel xv jair leden es
//
diericke cleert dat hij d(air)toe/
gehaelt was om te scatten(e)/
m(er) hij en scattes niet m(er)/
he(m) es wel kinlijc dat/
ghijsbrechts de goede cocht/
m(er) hoe vele en weet hij/
niet/
go(devar)[d(us)] woyten [et walt(erus)] es wel kinlijc/
dat he(m) ghijsbrecht scosters/
huysvr(ouw)[e] gedingt heeft/
tege(n) ja(n)ne lauwers en(de)/
dat jan lauwers segge(n)/
woude dat derve den/
o(n)mu(n)dige(n) kinde(re)n toebeh(oirde)/
en(de) ghijsbrechte woude segge(n)/
dat laureyse brued(er)s toe/
hoirde en(de) dat zijnder huysvr(ouw)[en]/
v(er)storve(n) was mair hij/
woude wel altijt den/
kinde(re)n late(n) volge(n) hue(re)/
ae(n)gedeelte vand(en) xxv pet(er)s/
jan meeus d...? sek(er) m(aer) aengaen(de) den beky(n)ne en steet hen niet voe(r)
//
jan meeus es wel kinlijc dat de behoude sone [dat alsoe] besete(n) heeft m(aer) hoe hij d(aer)aen come(n) is en weet hij niet/
goyart woyts seet dat bedingt was en(de) vervo(n)nist en(de) dat een olc geheete(n) jan lauwers gecocht heeft en(de) gaeft den/
behoude(n) sone over wouter mijs seet dat een h(eer) geheete(n) jan [henr(ick)] maes dat opgedingt heeft va(n) zijns ooms wege(n)/
en(de) dat doen d(air) men d(air) op sat een ander geheete(n) j oic jan lauwers dat te coope nam en(de) gaeft en(de) dat d(air) nae/
jan lauwers die hier/
nu dingt wed(e)r aen derve/
come(n) es en(de) dat hij derve/
altijt gehoude(n) heeft en(de)/
noch doet oft zijn dochter/
hezeman d...? sek(er)/
mesmake(r) cleert dat he(m) kinlijc es dat zij derve altijt zeder gebruyct en(de) gebesicht hebben en(de) noch doen/
pet(er) vyng(er)hoet es oic kinlijc dat de behoude sone en(de) docht(er) derve noch bruyken en(de) besige(n)/
moers pet(er) ghe...? d...? sek(er) en(de) dat zijt altijt besete(n) hebben laureys lauwers cleert als wout(er) mijs/
meeus aff(irm)[at] dat hijt/
mette(n) ande(re)n erfg(enamen) ae(n)veert/
hebbe(n) et o(mn)es alii in p(re)ceden(ti)/
ar(tic)[lo] no(m)i(n)ati/
joh(an)es ooms no(n) int(er)fuerit
//
gort en(de) wout(er) hebbe(n) gehoirt/
dat gort goutsmeets/
ja(n)ne lauwers vraechde/
wairo(m)me hij he(m) niet/
uut en sette en(de) dat jan/
doen seyde ghij en hadt/
gheene(n) wage(n) mair co(m)pt/
m(er)gen oft overm(er)gen weder/
met eene(n) wagen(e) ic sal/
u alsdan uutsetten mair/
en hoirde(n) hem niet groetze(n) o(mn)es alii ...?/
Hen es kinlijc dat/
hij des huysraet opt/
state ae(n)veerde en(de) v(er)cocht/
wien hij woude en(de) dat/
hij niet v(er)coope(n) en conste/
vuerde hij wech dair/
hij woude m(air) zij en/
wete(n) niet wair
//
Wout(er) mijs blijft d(air) af bij zij(n) voir getuychnisse en(de) dat hij heyligeestmeest(er) was/
dierick cl O(mn)es alii q(u)od noveru(n)t/
aff(irm)[at] nae zijne(n) staet/
en(de) dat hij i silve(re)n/
capruyn droecht/
Mesmak(er) aff(irm)[at] /
theo...? aff(irm)[at]/
meeus aff(irm)[at]/
wout(er) blijft bij de leste(n)/
getuychenisse/
vyng(er)hoets aff(irm)[at] laur(eys) lauwers [seet] dat/
he(m) pauwels zijne(n) brued(er)/
bat dat hij de kinde(re) rege(re)n woude en(de) dat hijt alsoe gedaen heeft/
moers aff(irm)[at]/
ael gheerts aff(irm)[at]
//
ContributorsJos Jonckheer , The Administrator
Moderated byThe Administrator
Last update: 2014-08-12 by Jos Jonckheer