SAL7783, Act: R°292.2-V°292.1 (575 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°292.2-V°292.1  
Act
Date: 1499-04-17

Transcription

2020-05-03 by Willy Stevens
It(em) peeter smet in p(rese)ntia heeft genome(n) tegen m(ijn)/
hee(re) van vlierbeke thien vierdele lants geleg(en) tusschen/
de hergrechstrate de goeden der erfgename(n) henricx/
brugmans ter ande(re) derfg(enamen) lijsbett(en) riex ter derder/
gelijkerwijs peet(er) peet(er)s dat gehouden heeft Met oick/
thien vier(dele) lants die de vrouwe tshanen tot noch/
toe gehouden heeft geleg(en) aenden hergrechtwech/
tusschen de goede des voirs(creven) godshuys ende der/
wed(uw)[en] riecx It(em) noch thien vier(dele) lants geleg(en)/
oick opden h(er)grechtwech reg(enoten) gorijs vrancx svoirs(creven)/
godsh(uysen) lant dat de vrouwe shanen gehouden/
heeft ter ande(r) zijd(en) It(em) noch een dach(mael) bove(n) de/
thien vier(dele) geleg(en) reg(enoten) gorijs vranx ter eenre/
henr(icx) brugman goede ter ande(re) gelijkerwijs hij die/
selve tot noch toe gehouden heeft te houden en(de)
//
te hebben van half merte naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn/
van neghen ja(r)en Elcx jairs om ende voe(r) vijf mudd(en)/
rogs pag(abilis) cu(m) va(n)no te loeven(e) oft te vlierbeke/
te leve(re)n alle ja(r)e s(in)t andr(iesmiss)[e] ap(oste)ls met cond(iti)[en] dat/
de voirs(creven) peet(er) dierste jair vand(en) voirs(creven) vijf m(ud)[d(en)]/
corens mair geven en sal die twee ende dat want/
die voirs(creven) thien vier(dele) die jan de hane te houden/
plach nu besaeyt liggen met rogge die m(ijn) hee(re)/
toeghst naistc(omende) selve inne doen sal It(em) es vorweerde/
ende conditie dat hij die thien vier(dele) voirs(creven) die de/
vrouwe shanen gehouden heeft en(de) die thien vier(dele)/
die peet(er) peet(er)s gehouden heeft sal laten tsijnen/
afscheyden(e) o(m)me gedaen It(em) es voirts vorweerde/
dat hij alle dese voirs(creven) landen jairlijcx wel ende/
loflijck wynnen werven ende mesten sal op sijn vie(r)/
getidige voren gelijck regenote(n) bove(n) en(de) beneden/
Ende en sal hij oick dese voirs(creven) landen niet voirts/
moegen uutgeve(n) yeman(ne) anders sonder consent/
van m(ijn) hee(re) ende alle straten wegen grechte(n) gaende/
aen ende o(m)me de voirs(creven) goeden sal hij jairl(ijcx) wel/
ende loflijck moete(n) houden ende maken op sijne(n) cost/
Ende alle vorweerd(en) (et)c(etera) Cor(am) boech(out) crol ap(ri)lis xvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-28 by Jos Jonckheer