SAL7783, Act: R°325.2-V°326.1 (630 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°325.2-V°326.1  
Act
Date: 1499-05-24

Transcription

2020-06-02 by Willy Stevens
Cont zij eene(n) yegelijken dat henrick de cock/
gheertssone van huldenberghe in p(rese)ntia heeft genome(n)/
en(de) bekint genome(n) te hebben(e) tegen thomase de/
buekele(re) een hof geleg(en) ten rieu bynne(n) d(er) prochien/
van wave(r) geheete(n) thof bijseet metten(e) wynnen(de)/
landen beempden ende pasturaigen alsoe de voirs(creven)/
thomas en(de) gielijs sijn vader dat gehoude(n) hebben/
uuytgescheyden die hooge came(re) die welke die/
voirs(creven) thomaes uuythouden willen Te houde(n) te/
hebben ende te wynnen van half mey lestleden/
a(nn)[o] achtendeneghentich eene(n) termijn van tweelf/
ja(r)en lang due(re)nde deen nae dander sonder/
middel vervolgende en(de) met sesse ja(r)en te scheyden/
opdat den voirs(creven) gielijs oft zijne(n) sone gelieft/
oft oic den wynne ende een jair te vore(n) deen/
den ande(re)n opte seggen elcx jairs om ende voe(r)
//
veertich mudden rogs ende twee mudd(en) t(ar)wen/
waversche mate pag(abilis) cu(m) va(n)no te leve(re)n die xv/
mudd(en) rocx te loeven(e) metter voirs(creven) maten ende/
die xxv mudd(en) opt voirs(creven) hof te leve(re)n met twee/
mudd(en) tarwen quol(ibe)t ass(ecutu)[m] It(em) es vorweerde dat/
de voirs(creven) wyn noch alle jae(re) geven sal in ghelde/
vijfthien rinssche guld(en) elken guld(en) te xx st(uvers) drie/
pl(a)c(ken) voir den stuver ge(re)kent verschenen(de) jairlijcx/
te kers(miss)[e] en(de) te mey ombegrepen betaelt te hebben(e)/
sonder argelist It(em) noch es vorweerde dat die/
voirs(creven) wynne die landen laten sal ten ynde vand(en)/
voirs(creven) termijne alsoe hij die vint in zijne(n) incomen(e)/
Te weten(e) den roggen(en) art besaeyt op vie(r) getidige/
voren dair inne es sesse boende(re)n met t(ar)wen besaeyt/
die hij oick laten sal in zijne(n) afscheyden(e) den even(en)/
art besaeyt op twee getidige vore(n) dair inne/
besaeyt onderhalf mudde arweten ende twee m(ud)[d(en)]/
ghersten op drie voren die welke die voirs(creven)/
wynne oick alsoe laten sal in zijnen afscheyden/
ende die brake op een vore It(em) es onderproken/
dat die voirs(creven) wynne gheen lant en sal moegen/
hoorvruchten die leste drie ja(r)en vand(en) jairschae(re)n/
It(em) es vorweerde dat die voirs(creven) wynne jairlijx/
leve(re)n sal vierhondert walms van gemeynder grootte/
om te decken die huysinge vand(en) voirs(creven) hove ende/
alsmen die decken sal moet de wynne den werclieden/
den cost geven en(de) gielijs oft zijn sone sal die dachue(re)n/
betalen It(em) sal de voirs(creven) wynne halen allen den/
leem diemen int voirs(creven) hof behoeven sal uuytgenome(n)/
van nyeuwen wercke Voirts sal die wynne die/
huysingen houden vander onderste rijkelen nederwerts/
op sijne(n) cost cusbaerlijck van wanden It(em) sal die/
wynne alle ja(r)e moete(n) mergelen zesse dach(maelen) lants/
en(de) gielijs oft sijn sone moete(n) hem eene(n) man doen/
om den merghel hulpen te laden op des wynne(n) cost
//
ende gielijs oft sijn sone moet den man sijn dachhue(ren)/
betalen ende die wynne moet gielijse oft zijne(n)/
sone drie dagen te vore(n) laten weten wa(n)neer/
hij mergelen wilt Ende die wynne sal tweewerf/
tsjaers zijn mest uter messien vueren ende alsoe/
wel vuere(n) opt lant dat verre leyt als dat bij leyt/
slants meesten proffijte Ende die wynne sal/
allet stroo dat op dlant wassen sal te meste kee(re)n/
sonder enich dairaf te vercoopen It(em) es vorweerde/
dat die wynne alle die hoven heemigen pasturaigen/
en(de) alle ande(re) heymi(n)gen in zijnen afscheyden wel/
ende redelijck beheymt laten sal ende dair grechten/
sijn die geruymt moete(n) zijn het zij in velden oft/
in beempden ruymen sal ende desgelijcx wegen/
die gemaict moeten zijn oft geruymt sal die/
wynne ruymen ende maken sonder des voirs(creven) gielijs/
cost oft zijns soens It(em) die wynne sal betalen/
alle jare den hee(re)n cheins die uuyter voirs(creven) erve/
gaet gedragen(de) tusschen de v ende vi st(uvers) metten/
vlasse ende omtr(int) i mol(evat) have(re)n sonder gielijse oft/
zijnen sone dair schade oft last af te hebben(e) Ende/
oft dair cost oft last af quame dat soude sijn te schade/
ende te laste vand(en) voirs(creven) wynne sonder gielijse/
oft zijnen sone dair yet af te cortten(e) aen die pachtinge/
It(em) es vorweerde ende ondersproken dat die voirgenoemde/
wynne betalen sal alle jare den erfpacht ende rente/
uuyt den voirs(creven) hove gaende sonder gielijs oft sijns/
soens schade ende gielijs oft thomaes sijn sone sullen/
den wynne dat afcortten aende pachtinge It(em) noch/
is vorweerde ofter e(n)nige schade quame aen die vruchte(n)/
opt velt staende opte gelabourde coute(re)n van viere/
dat uuyter lucht compt geheete(n) blixeme dat dan/
die wynne sal laten weten gielijse oft zijne(n) sone/
bynnen drie dagen nae die tempeeste Ende aen
//
beyde zijden die p(ar)tien neme(n) sullen vie(r) goede ma(n)nen/
ende die schade estime(re)n nae lantrecht om den voirs(creven)/
wynne afschal te doene nae die gelegenth(eyt)/
vand(en) stucke alsoet geordineert sal wordden bij die/
voirs(creven) vie(r) goede ma(n)nen nae die rechte vand(en)/
lande ende gewoenten aldair ter playsen Ende/
en consten die vie(r) voirgenoemde ma(n)nen niet/
overcomen soe sullen zij dairtoe nemen meer ande(re)/
goede ma(n)nen om yegelijken ten zijne(n) te hulpe(n) r(e)chtv(er)dichlijc/
Ende opdat die wynne e(n)nigen cost oft last hadde/
van volke van wapen(en) dair af sal hem gielijs/
hulpen den cost dragen gelijck ander meesters/
hue(re)n wynne op ende neder doen sullen It(em) sal die/
wynne hebben opt voirs(creven) goet sijn berhout t(er) minster/
schaden ende gheen opgaende hout afhouwen/
aen die wynnen(de) landen mair truncken die eycken/
dat trunckeycken zijn It(em) sal die voirs(creven) gielijs/
den solder doen leggen boven die came(re) tusschen/
nu ende merte a(nn)[o] xcix Ende alle dese vorweerden (et)c(etera)/
renu(n)c(ierende) alle exceptien respijten qui(n)quernelle(n) liberteyt(en)/
oft ande(re) vrijdich(eyt) geimpetreert oft te impetreren(e)/
Et inde su(n)t fideiussores ut pri(ncipa)[les] d(i)c(t)us gerard[(us)] pater/
et martin(us) robbijns f(ilius) quond(am) jacobi a(m)bo co(m)moran(tes)/
in p(ar)rochia de overijssche et d(i)c(t)us henric(us) promisit/
eos releva(r)e Cor(am) hermeys boechout maii xxiiii
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer