SAL7783, Act: R°329.1-V°329.1 (635 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°329.1-V°329.1  
Act
Date: 1499-05-27

Transcription

2020-05-25 by Willy Stevens
It(em) arnt van cutsegheem sone wijlen peeters in p(rese)ncia/
heeft genomen en(de) bekint genomen te hebben(e) tege(n) willem(me)/
van bierbeke geheeten van wildre thoff desselfs wille(m)s/
metten huysen hoven gelegen te mille aen de cappelle/
metten wynnen(de) landen wijlen roelants van deurne die/
de selve willem tegen janne marcelijs en(de) zijne(n) medeplege(re)n/
vercregen heeft met oick eene(n) cleynen beempdeken(e) dwelck hij gelegen/
aen thoff te weys desgelijcx noch thien boender lants die/
de selve willem tegen div(er)se p(er)soen(en) aldair v(er)crege(n) heeft/
Te houden te hebben en(de) te gebruycke(n)/
van half merte lestleden te weten(e) int jair van xcviii een(en)/
t(er)mijn van negen ja(r)en lang due(re)nde deen nae dande(r)/
sonder middel vervolgen(de) elcx jairs dae(re)nbynne(n) om en(de)/
voe(r) te weten(e) twoirs(creven) hof metten beempdeken(e) om en(de)/
voe(r) drien(de)twintich mudden rox en(de) sesse mudden t(ar)wen/
en(de) de vors(creven) thien boende(re)n om en(de) voe(r) sesse mudde(n) rocx/
en(de) twee halster goet en(de) payabel met wanne en(de) vede(re)n/
wel bereyt der maten van loeven(e) en(de) te loeven(e) daert/
den voirs(creven) willem(me) believen sal te leve(re)n den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] des sal de selve willem/
den voirs(creven) wynne van elcken vijf mudden corens die/
hij te loeven(e) leve(re)n sal geven voe(r) den cost vanden/
gesellen twee stuv(er)s It(em) sal de voirs(creven) wynne de/
huysingen houden zijne(n) t(er)mijn due(re)nde in goeden state/
vander onderster rijkelen nederweerts tsijnen coste en(de)/
jairlijcx sijnen meester leve(re)n ii[c] walmen om de huysinge/
dair mede te decken(e) en(de) alsmen dien verdect sal/
de wynne den deckers den montcost geven Ende/
alsmen anders aende selve huysinge ty(m)mert dect metst/
oft plect dan moet de wyn alle gereetscap nairde(r)/
halen It(em) allet stroo dat vanden landen comen sal dat/
moet de wynne te meste bekee(re)n ende ten gewoenlijcke(n)/
tijde uutvue(re)n opde voirs(creven) lande soe wel opte verste/
als opte naiste slants meesten prouffijte Ende de voirs(creven)/
wyn sal alle ja(r)e moeten mergelen twee boende(re)n lants
//
zoe voe(r) oft nae It(em) de voirs(creven) wynne sal zijne(n) t(er)mijn/
due(re)nde de voirs(creven) lande wel en(de) loflijck wynne(n) werve(n)/
en(de) mesten gelijck regenoten boven en(de) beneden It(em) sal/
de voirs(creven) wyn de wegen houden waterleyden vegen/
ende grechten richten wel en(de) loflijck ende die/
valveken(e) houden tsijnen coste dies sal de meester/
hem thout totten valveken(e) bewijsen ende de wynne/
salse doen maken ende de wynne sall moegen/
truncken opde vorlen vanden wynnen(de) lande soe verre/
hij die houden(de) es It(em) de wynne sal zijnen meester/
jairlijcx sayen twee molevaten lijsaets metten sijnen des/
sal de meester tsaet leve(re)n Item is vorweerde oft/
willem(me) e(n)nighe lande met rechte afgewonnen wordden/
dat die den wynne tafslage comen sullen aen zijnen/
pacht ter taxacien van eertwynnen van dair omtrint/
hen des verstaende Ende willem sal hem oprichten/
tgene des hij meer dair inne gedaen sall hebben/
dan doen hijt aenveerde It(em) sal de voirs(creven) wynne de/
voirs(creven) lande laten zoe hier nae volgt te weten(e) den/
wynt(er)aert met roggen besayt en(de) met tarwen d(air) onder/
besaeyt sullen blijven vier boender tarwen en(de) eest zoe/
dat de tarwe meer gelt die hij sayen sal dan den/
rogghe dat sal hem willem opleggen en(de) betalen oft hem/
cortten en(de) stortte en(de) brake op een vore It(em) de voirs(creven)/
wynne heeft bekint drie p(er)den tegen den voirs(creven) willem(me)/
gecocht te hebben(e) Te weten(e) een graewiken een vele/
en(de) een schimmele om en(de) voe(r) xxxiiii ryns gulden(en) te/
xx stuv(er)s stuck dair af hij alle ja(r)e den voirs(creven) willem(me)/
sint andriesmisse betalen sal vijf gelijcke ryns gulden/
tot dat de geheele so(m)me betalt sal zijn quol(ibe)t ass(ecutu)[m]/
Ende alle dese vorweerden geluften en(de) condicien/
voirs(creven) hebben gelooft de voirs(creven) willem en(de) de wynne/
malcande(re)n te houden en(de) te voldoen(e) telken t(er)mijne/
als die valle(n) zulle(n) in for(ma) Cor(am) pynnock h(er)meys maii xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer