SAL7783, Act: R°334.1-V°334.1 (643 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°334.1-V°334.1  
Act
Date: 1499-05-28

Transcription

2020-07-17 by Willy Stevens
It(em) eene scheydinge ende deylinge gedaen en(de)/
gemaict zijnde tusschen henricke vanden/
berghe ter eenre pauwelse vanden berghe zijne(n)/
brued(er) ter ande(r) denijse vanden berghe brued(er)/
der voirs(creven) gebruede(re)n ter derd(er) ende lijsbetten/
vanden berghe sust(er) der voirs(creven) gebruede(re)n met/
consente wille en(de) bijsijne (christ)iaens abs huers/
mans ter vierd(er) zijd(en) vanden goeden die hen/
bleven ende v(er)storven sijn nae de doot ende/
aflivich(eyt) wijlen marien van scaetsbroeck wed(uw)[e]/
jans wijlen vanden berghe moed(er) als zij leefde/
der voirs(creven) gebruede(re)n ende sust(er) als vand(en) goeden/
die nae huer doot gebleven sijn ende/
eensdeels vanden goeden die zij tege(n) malcande(re)n/
gema(n)gelt hebben die zij over eene wijle van/
jai(r)en beseten hebben ende gedeylt hebben gehadt/
te deylen(e)/
Ierst soe sijn bleven ende gevallen den voirs(creven)/
henricke in zijnd(er) deylinge(n) ierst een half/
boend(er) lants gelegen inde p(ro)chie van ov(er)ijssche/
ter plaetsen geheeten den gheertsrode hof paulo/
tusschen de goede yweyns steve(n)s ter eenre/
ende de goede der erfgename(n) jasp(er)s eernarts/
ter ande(re) ende de strate gaen(de) vand(er) lane(n)/
tijssche weert ter derd(er) zijden It(em) een dach(mael)/
lants gelegen opten vincoert inde voirs(creven) p(ro)chie/
tusschen de goede des voirs(creven) yweyns ter eenre/
en(de) der weduwen gheerts van scaetbroeck/
ter ande(re) It(em) een beemdeken alsoet belege(n)/
is inde scaetbroeckstrate omtrint een dach(mael)/
tusschen de goede van scaetbroeck ter eenre/
de goede des voirs(creven) yweyns steve(n)s ter ande(re)/
ende de strate ald(air) der derd(er) zijden opden co(m)mer/
en(de) last d(air) te voe(re)n uuytgaen(de) met condicie(n)
//
ende voirw(er)den dat nyet tegenstaen(de) der/
deylinge(n) die zij tsame(n) gedaen hebben/
s(in)t aechten rode d(air) inne in erfvoirw(er)den/
gecondicioneert ende ond(er)sproken is/
dat zij al tsamen dragen en(de) gelden soude(n)/
hue(re) chijsen uuyt hue(re)n goeden gaen(de) dat/
zij nochtan elc besund(er)t dragen en(de) gelde(n)/
sullen mits des(er) deylinge(n) elc hue(re)n/
chijs uuyt hue(re)n goeden gaen(de) Ende/
oft daer e(n)nige schade op ghinge dat elc/
de zijne dragen sal ende al eest soe dat[is vort voirweerde als vand(en)] /
yeman(de) van hen e(n)nige goeden [goeden elken van hen] alhier in/
deylinge(n) vallen dat zij en(de) hue(re) nacomeli(n)g(en)/
tot ewigen dage(n) die besitten gebruyken/
en(de) hue(re)n wille d(air)mede doen sullen gelijck/
ende in ald(er) manie(re)n oft die yerste deyli(n)ge/
niet gebuert en wa(r)e hanc quoq(ue) et sat(is)/
p(ro)ut Coram pynnock borch maii xxviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer