SAL7783, Act: R°345.2-V°345.1 (664 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°345.2-V°345.1  
Act
Date: 1499-06-06

Transcription

2020-06-19 by Willy Stevens
Nae dien arndt spaens behoirlijck met nae/
des(er) recht met drie rastemente(n) gevolght/
heeft op seke(re) haeffelijke goede vand(er) wed(uw)[en]/
willems wijlen swilden tot eenen huyse/
naist den pelgrijm inde bieststrate voir/
seke(re) scult die hij der voirs(creven) weduwen/
eysschen(de) was ende de conde heeft doen/
doen der voirs(creven) weduwen met janne/
zedele(re) vorste(r) in des(er) stadt en(de) der voirs(creven)/
weduwen dach bescheyden dienen(de)/
op heden te mistijde inde banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) om dat te/
v(er)antw(er)den Ald(air) nyema(n)t en compareerde/
den voirs(creven) arnde compare(re)nde en(de) trecht/
versueken(de) soe hebben de scepen(en) van loven(e)/
ter manissen smeyers nae dien hij gebleken/
was bij cleernissen bij cleernissen des voirs(creven)/
jans de conde en(de) dach bescheydinge soe/
voirs(creven) is geschiet te sijne gewesen met/
vo(n)nisse dat de voirs(creven) arndt sculdich/
soude sijn sijn schult te ve(r)ifice(re)n bij eede/
en(de) dae(re)ntynden recht dwelc deselve arndt/
peter dede en(de) cleerde sijn schult bij eede/
op vii rinsch guld(en) sonder de costen d(aer)op
//
scepen(en) vorts gemae(n)t hebben gewesen/
met vo(n)nisse dat de voirs(creven) arndt sijn/
voirs(creven) geve(r)ificeerde schult mette(n) costen/
sal mog(en) v(er)halen aen de voirs(creven) gerasteerde/
goede ende dae(re)entijnden recht behalve(n)/
ofter yet overt dat hij dat wed(er)kee(re)n/
sal en(de) ofter gebrect dat hij dat sal moge(n)/
volgen met rechte in sca(m)pno Cor(am) o(mn)ib(us)/
dempt(is) pynnock crol junii vi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer