SAL7783, Act: R°348.1 (669 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°348.1  
Act
Date: 1499-06-12

Transcription

2020-06-16 by Willy Stevens
Eene scheydinge ende deylinge gedaen ende gemaect/
zijnde tusschen katlijnen ouderogs weduwe jans wijlen/
amelrijcx ende janne amelrijcx hue(re)n sone margrieten/
amelrijcx sust(er) desselfs jans met consente en(de) ov(er)stane/
adriaens van boecler haers mans en(de) magdaleenen/
amelrijcx beyde gesuste(re)n des voirs(creven) jans/
amelrijcx en(de) ki(n)de(re)n d(er) voirs(creven) katlijne(n) ouderogs en(de) wijle(n) jans/
amelrijcx met weten(e) ende co(n)sente peeters van ijssche ende/
willems van leefdale huer(er) magen en(de) vrienden van/
haers vaders wegen ende jacops ouderogge haers ooms/
vander voirs(creven) huer(er) moeder wegen ter eenre jacoppe ouderogge/
brueder des voirs(creven) wijlen jans ter ande(re) ende lodewijke/
de mu(n)te(re) met lodewijke katlijnen ende lijsbett(en) smu(n)ters/
sijne(n) wettigen kinde(re)n die hij behouden heeft van wijlen/
magrieten amelrijcx sust(er) als zij leefde d(er) voirs(creven) jans/
ende jacops voir hen selven ende oick van wegen/
cornelijs ende b(er)telmeeus smu(n)ters huer(er) brueders die/
lod(ewijke) ende dande(re) kinde(re)n h(ier)inne geloven te verva(n)gen/
Te weten(e) lodewijck hem affirme(re)nde out te zijne xxv/
ja(r)en ende dae(re)nboven ende de voirs(creven) katlijne met co(n)se(n)te/
ende overstaen(e) lyebrechts van hove en(de) lijsbeth met/
consente en(de) overstane h(er)mans van pamele huer(er) wettig(er)/
ma(n)nen en(de) mo(m)boe(re)n vanden goeden rinten ende pachten/
hen verstorven ende verschenen nae de doot ende/
aflivich(eyt) barth(elmeeusen) wijlen amelrijcx ende margrieten van/
scaffenen vader ende moeder d(er) voirs(creven) wijlen jans jacops/
ende wijlen margrieten amelrijcx oic mede nae daflivich(eyt)/
katlijnen amelrijcx sust(er) des voirs(creven) wijlen barth(elmeeus) huer(er)/
moeyen te deylen(e)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer