SAL7783, Act: R°348.2-V°349.1 (670 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°348.2-V°349.1  
Act
Date: 1499-06-15

Transcription

2020-06-16 by Willy Stevens
Soe sijn bleven ende gevallen der voirs(creven) weduwen/
jans wijlen amelrijcx ende hue(re)n kinde(re)n voirs(creven) in huer(er)/
deylingen de goede chijsen rinten ende pachten nae/
bescreven Te weten(e) yerst een dach(mael) lants geleg(en)
//
opden grooten couther te roosbeke tusschen de goede jans/
de welde ter eenre ende lodewijcx de mu(n)te(re) ter ande(r)/
zijd(en) It(em) tderdendeel van eenen stucke lants geheeten/
de steynen brugge tusschen de goede tsgoidshuys vand(er)/
came(re)n ende arnts zannen Item eenen beempt houden(de) seven/
vierdel geh(eeten) den heymoelen beempt tusschen de velpe t(er)/
eenre matheeus van wersbeke t(er) ande(re) ende gheerts bastarts/
ter derder zijden It(em) de helicht van eenen stucke lants/
opt thiensche velt aen den valgart tusschen die coutergrecht/
op deene en(de) de goede der erfgename(n) willems wijlen van/
berlair d(air)af de wed(er)helicht heeft de weduwe willems/
van berlaer voirs(creven) ende dit goet es eensdeels dertscoef/
ende desen scoef moet men gelijck ghelden metter selver/
weduwen van berlaer It(em) (½) dach(mael) lants opden cleynen/
couthe(r) tusschen de goeden vanden grooten beghijnhove/
te loeven(e) in beyden zijden It(em) een dachmael lants geleg(en)/
d(air)men vand(en) dorneken van cumptich te hoxhem wert/
gaet tusschen de goeden tsgoidshuys van vrouwe(n)p(er)cke/
ende gielijs robbijns It(em) noch een halster rocx erfs/
pachts op een huys ende hoff metten toebehoirten/
jans alen gelegen te roosbeke Sijn der selver/
weduwen ende kinde(re)n bleven iii(½) dach(mael) lants geleg(en)/
opt langrodevelt tusschen de goede lodewijcx de/
rijke ter eenre willems dibbout t(er) ande(re) willems/
baten ter derder en(de) h(er) jans van dyeven t(er) vierder/
zijden Item (½) dach(mael) lants gelegen opten reywech tusschen/
de strate aldair in beyden zijden It(em) xxv roeden lants geleg(en)/
opten berch tusschen de goede arts van pee ende raes de/
rijke It(em) een dach(mael) lants gelegen aende moelen tusschen/
de selve moelen ende de goede raes de rijke Item/
(½) dach(mael) lants gelegen opt selve velt tusschen de goeden/
raes de rijke ende de strate aldaer It(em) een dach(mael)/
lants geleg(en) opt selve velt tusschen den grooten mole(n)wech/
ende de goeden vanden heylig(en) gheest van s(in)t jacops opde/
byest te loeven(e) It(em) (½) vierdel lants gelegen opt cleyn/
broecvelt tusschen de goeden raes de rijke en(de) cornelijs/
roelofs It(em) i vierdel lants opt selve velt tusschen de
//
goeden raes de rijke en(de) der weduwen switten It(em) noch/
(½) vierdel lants geleg(en) opt tselve velt tusschen de goede(n)/
raes de rijke ende arnts van pe It(em) i vie(re)ndeel wijng(ar)ts/
gelegen opt steenwech tusschen thuys geheeten den/
zwertten lelie ende de goede des groot gasthuys te/
loeven(e) It(em) de helicht van drie huysen neven een/
gelegen inde vetterie It(em) eenen hof gelegen inde vetterie/
tusschen de goede jans van bo(m)male ende mathijs van/
arsschot It(em) de helicht van eenen stucke beempts houden(de)/
int geheele seven dach(mael) d(air)aff dander helicht heeft jacop/
amelrijcx voirs(creven) opde co(m)me(re)n ende lasten uuyten voirs(creven)/
goeden gaen(de) ten behoirlijken tijde te betalen(e) It(em) noch/
sijn den selven bleven ende gevallen tweendertich stuvers/
erflijck op een huys naist den odenvae(r) inde bieststrate/
doer de bynnen poirte It(em) xiiii stuv(er)s erflijck op eenen/
boogairt toebehoiren(de) der jouffrouwen vand(en) tymple geleg(en)/
opde vlake tusschen de dijle ende de veste aldair It(em)/
sesthien stuvers erflijck op i stuck wijngaerts arnts/
van balen gelegen opden voldriesch It(em) acht stuvers erfl(ijck)/
op eenen beempt gelegen te ricxvonde(r) It(em) een halve/
ame wijns erfs pachts op seke(re) goede wijlen arts mo(m)mairt/
geleg(en) ter hergrecht It(em) eenen bourgoensschen schilt op/
seke(re) goeden te wespelair den heyl(igen) gheest aldair toebehoiren(de)/
It(em) drie cap(uynen) erflijck ende drie oude groote opde smisse/
te herent It(em) xviii stuvers erflijck vand(en) ii(½) bourg(oensschen)/
guld(en) erflijck op seke(re) goede geleg(en) te gheertsvonde(r)/
onder werchte(r) toebehoiren(de) janne vand(en) elsbroeke Item/
vii(½) mol(evaten) rogs erfs pachts op seke(re) goede wijlen jans/
vand(en) boome geleg(en) te winxele aen tsteynen cruyce It(em)/
sesse halster rogs erfs pachts op seke(re) goede geleg(en)/
te thuydekem toebehoiren(de) gielijse van thuydekem It(em)/
noch (½) mudde rocx erfs pachts op seke(re) goede scosters/
van winxele gelegen te winxele It(em) vii(½) halst(er) rogs/
erfs pachts op vijf boende(re)n lants geheete(n) den sla(n)ge(n)poel/
geleg(en) te berthem tusschen den wech gaende van duysborch/
te loeve(n) wert ter eenre en(de) gerardus duys op dande(re)/
ende jans van boech(out) ter derder en(de) robbeerts diericx ter
//
vierder zijd(en) It(em) noch (½) mudde rogs erflijck op een boend(er)/
lants geheeten de cleyn lasendelle metter toebehoirten/
tusschen de goede jans peetersels der vrouwen vander/
voe(re)n en(de) jans van dyeven It(em) iiii(½) mol(evaten) en(de) tvijfste deel/
van eenen mol(evat) en(de) de helicht vand(en) v[te(n)] deele van i mol(evat)/
rocx erfs pachts op een bloc met huyse en(de) hove te/
cortbeke gelegen tusschen de strate te loeven(e) weert/
gaen(de) en(de) willems smismans goede It(em) noch i(½) mol(evat)/
rogs erfs pachts op (½) dach(mael) lants geleg(en) te cortbeke/
d(air)af s(in)t steven te cortbeke de wederhelicht heeft/
tusschen de st(ra)te van cortbeke te loeven(e) wert gaende/
ende des voirs(creven) s(in)t stevens goede It(em) sesse stuvers/
erflijck opden thienden beempt te roosbeke willems/
van kersbeke It(em) de ca(m)me geheeten den papegay met/
allen der toebehoirten en(de) metten huyse d(air) naist geleg(en)/
opde(n) co(m)mer d(air) te voe(re)n uuter selver ca(m)men metten ande(re)n/
huyse d(air) naest uuytgaen(de) Ende voirtmeer op v(½) peet(er)s/
tstuck te xviii stuvers mu(n)ten nu loop hebben(de) jaerlijcx/
s(in)t jans(miss)[e] te betalen(e) jacoppe amelrijcx de iii(½) d(air)aff/
ende dande(r) twee lod(ewijcke) ende sijne(n) kinde(re)n staen(de) te/
lossen(e) den d(enier) xviii elcx gedeelte smaels hanc quoq(ue)/
Cor(am) borch boechout junii xv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer