SAL7783, Act: V°13.3-R°15.1 (27 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°13.3-R°15.1  
Act
Date: 1498-07-09

Transcription

2020-01-10 by Willy Stevens
Cont zij alle(n) lieden dat mathijs van thuydekem sone/
wijlen jans in p(rese)ntia heeft genome(n) ende bekint genome(n)/
te hebben(e) tegen meester clase virili huys ende hof/
mette(n) wynnen(de) lande dair toe behoiren(de) houden(de) ts(ame)[n]/
deselve wynnen(de) landen xxii(½) boende(re)n geleg(en) torme(n)dale/
op de(n) driesch met oick vie(r) boende(re)n beempts oft dair/
omtrint te houden te hebben te wynne(n) ende te/
werve(n) van half merte lestleden eenen termijn
//
van tweelf jae(re)n lang due(re)nde deen nae dand(er) sonder/
middel vervolgen(de) elcx jairs dairenbynne(n) de voirscr(even)/
wynnen(de) landen elck boender voir twintich molevate(n) rogs/
pag(abilis) cu(m) va(n)no d(er) mate(n) van loeven(e) ende opde(n) selven/
gront gewassen op dats d(air) soe vele gewassen es alle/
jae(re) s(in)t andr(ies) ap(oste)ls te betalen(e) ende te loeven(e) op zijne(n)/
cost dairt meest(er) clase gelieve(n) sal te leve(re)n Ende/
de voirs(creven) beempden om ende voe(r) acht ryns guld(en)/
en(de) tweelf stuv(er)s jairl(ijcx) s(in)t mertens(miss)[e] te betalen(e) den/
voirs(creven) termijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Behalve(n) dat de/
voirs(creven) meest(er) claes ende de voirs(creven) wyn wien het/
belieft ten halve(n) tijde sulle(n) moegen scheyden dies sal/
de ghene die scheyden wilt gehouden sijn dat den/
ande(re)n een jair te voe(re)n te cundigen It(em) es vorweerde/
dat de voirs(creven) wyn nieman(t) int voirs(creven) hof en sal moeg(en)/
setten het en sij met consente des voirs(creven) meester claes/
It(em) es voirts vorweerde dat meest(er) claes voir uuyt/
hebben sal ende behouden de erve die hij nae gecregen/
heeft van robbeerde inden pollepel ende woute(re)n/
van thienen Te weten(e) inde poirte mette(n) huyse/
en(de) bogarde om dair mede sijne(n) vrijen wille te doene/
het sij dat hij dair selve quame liggen opt dat hij/
dair yemande anders inne stelde diet in zijne(n) name/
verwaerde ende sal nochtan deselve wyn gehouden/
sijn tselve erve te weten(e) thuys mette(n) bogarde te/
bevrijen ende te bescudde(n) van alle(n) laste(n) ende schaden/
nae sijn beste gelijck sijns selfs erve Ende in gevalle/
de voirs(creven) meest(er) claes dair e(n)nige arme vrouwe/
inne sette diet hem openhielt soe sal die vrouwe/
sonder begrijp moegen houden vive oft vi hoende(re)n/
opde messie aldair It(em) want de voirs(creven) wyn de/
landen voirs(creven) in zijne aencompst bevonden heeft ind(er)/
manie(re)n hier nae volgen(de) Te weten(e) den wynt(er)art/
op vie(r) getidige voren de stortte eens o(m)megedaen/
ende de brake geheel soe es vorweerde dat de/
voirs(creven) wyn de voirs(creven) landen in sijn scheyden alsoe/
laten sal besaeyt ende geart alsoe hijse vant
//
Ende deselve landen ende goede(n) wynne(n) ende werve(n)/
wel ende loflijck gelijck regenote(n) bove(n) ende beneden/
ende grebben maken opde velden dairt best te doen(e)/
sal wesen om den vloet te wachtene dair shij sal/
conne(n) ende moegen It(em) sal de voirs(creven) wyn de/
weegen moete(n) houden ende maken dair die voirs(creven)/
goeden voe(r) gehoude(n) mochten sijn ende desgelijcx/
de grechte(n) moeten ruymen bynne(n) ende buyte(n) ende/
de grecht int elsbroeck moete(n) ruyme(n) op sijne(n) cost/
ingaens en(de) den dijck nederworpe(n) ende slichte(n) ende/
elke grecht alsoe ruyme(n) op sijne(n) cost dat die niet/
beleyt en wordde(n) wa(n)t dat op sijne(n) cost wese(n) soude/
It(em) es vorweerde dat de voirs(creven) wyn tuyne(n) sal moete(n)/
luyken int hof ende inde beempden die den hove/
toebehoire(n) dairt behoeft sonder meest(er) claes cost It(em)/
dat de voirs(creven) wyn int yerste jair stelle(n) en(de) plante(n)/
sal moete(n) vijftich poten ende die altijt leven(de) houde(n)/
ende voir elke verdroochde willige twee poten/
sette(n) vande(n) selve(n) It(em) es oic vorweerde dat de/
voirs(creven) wyn jairlijcx leve(re)n sal vijftich bussele(n) walms/
om thof ende huysen mede te deckene ende de wyn/
sal den deckers den mo(n)tcost geve(n) alsoe langhe als/
zij dair over decken ende meest(er) claes sal de dachue(re)n/
betale(n) It(em) sal de wyn de huys(en) stalle(n) ende schue(re)n/
onderhouden tsijnen coste vander onderster rijkelen/
nederwerts ende in alle oude wercken die te maken/
ende te repare(re)n sijn sal de wyn den werckluden/
den mo(n)tcost geve(n) ende den leem halen dieme(n) dair/
verwerken sal It(em) de wyn sal jairlijcx dappelboome(n)/
vande(n) groote(n) en(de) cleyne(n) boogarden moete(n) ontgrave(n)/
en(de) mesten ende de wyn sal hebben alle de ooftboome(n)/
ende willigen die dair verdrooge(n) sulle(n) des sal hij/
voir elken verdroochden boom sculd(ich) sijn te stellen(e)/
twee jonge vander selver natue(re)n It(em) noch es vorw(er)de/
dat meest(er) claes hebben sal voir sijn deel alle de vruchte(n)/
die wassen sullen inden cleynen boogart die hij/
vercregen heeft tegen robbeerde inden pollepel en(de)
//
woute(re)n van thiene(n) Ende de wyn sal voir sijn deel/
hebbe(n) alle de vruchte(n) die wassen sulle(n) inden groote(n)/
boogart en(de) de weye vand(en) groote(n) boogarde aen de/
messie mair de wyn sal dair inne gehoude(n) sijn dat/
hij meest(er) clase sijne vruchte(n) die in zijne(n) boog(ar)t wasse(n)/
sullen sal moeten te loeven(e) leve(re)n mair meest(er) claes/
sal sijne vruchte(n) selve op sijne(n) cost doen lesen ende/
de wyn de sijne It(em) es noch vorweerde dat de/
voirs(creven) wyn de pachten vuere(n) sal bynne(n) ende buyten/
loeven(e) dair meest(er) claes die sculd(ich) es It(em) de wyn/
sal gehoude(n) sijn alle de chijsen uuyte(n) voirs(creven) goeden/
gaende in tijts te betalen(e) tot sijne(n) laste in afcorting(en)/
van sijnen weyghelde It(em) es noch vorweerde als/
meest(er) claes tormendale liggen(de) heeft berhout wijn/
oft coren dat de wyn dat sal moete(n) te loeven(e) leve(re)n/
tot meest(er) claes huyse en(de) telke(n) jae(re) twee corweyen/
doen It(em) de wyn en sal gheen opgaen(de) hout moege(n)/
afhouwen dan tru(n)cken ten behoirlijken tijde gelijc/
voirwynne(n) dat geplogen hebben te doene ende/
int elsbroeck sal de pachte(r) houwe(n) alsoe dat profitelijc/
es en(de) behoirlijc es om sijn berringe jairlijcx It(em)/
de wyn sal den duyven te wynt(er)tijde sculd(ich) sijn/
teten te geven(e) als sijs behoeven en(de) dair voe(r)/
sal hij tduyve(n)mest hebben It(em) noch es vorweerde/
oft den voirs(creven) meest(er) clase beliefde te(n)nige(n) tijde/
scapen uuyt te stellen soe sal de wyn die ter helicht/
neme(n) alsoe dat gewoenlijck es te doene Item/
de wyn sal gehoude(n) sijn tsijne(n) afscheyden(en) tvoirs(creven)/
hof besaeyt ende bevreet te laten(e) soe hij dat vonden/
heeft tsijne(n) aencomen(en) en(de) al sonder argelist Ende/
alle dese vorweerde(n) (et)c(etera) renu(n)c(ians) cor(am) buetsele/
boechout julii ix
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-07-15 by Jos Jonckheer