SAL7783, Act: V°242.5-V°243.1 (486 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°242.5-V°243.1  
Act
Date: 1499-02-25

Transcription

2020-03-23 by Willy Stevens
Cont zij allen lieden dat henrick crabbe sone wijlen/
willems woenen(de) onder leefdale in p(rese)ntia heeft/
genomen ende bekint genome(n) te hebben(e) van/
conrarde de keyse(r) voir hem selve(n) ende van wegen
//
henricx de keyse(r) sijns brueders onder sijn dagen zijnde/
dien deselve conrart geloeft heeft hier inne te v(er)vange(n)/
alsulken sessendertich boende(re)n wynnents lants paulo/
als deselve gebruede(re)n liggen(de) hebben te stertbeke/
in diverse p(er)cheelen hen aengecome(n) van wijlen/
hee(re)n conrarde vander mee(re)n ridd(er) (et)c(etera) dair af jan/
vander mee(re)n de wederhelicht heeft Te houden te/
hebben ende te wynnen van half mey a(nn)[o] achten(de)nege(n)tich/
lestleden eene(n) termijn van tweelf ja(r)en lang due(re)nde/
deen nae dander sonder middel vervolgen(de) Elcx/
jairs d(air)enbynnen om ende voe(r) sesseendedertich/
mudden corens pag(abilis) cu(m) va(n)no bruesselsche mate/
zesse ziste(re)n bruessels voir elc mudde gerekent/
alle jare s(in)t andriesmesse te betalen(e) ende te bruessel/
oft te loeven(e) te leve(re)n dair af de voirs(creven) conrart/
den kuese sal hebben den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
quol(ibe)t ass(ecutu)[m] met conditien dat de voirs(creven) wynne/
te hemwerts hebben sal de weye aen dbosschelken/
groot omtrint v dach(maelen) sonder yet dair af te geven(e)/
It(em) dat deselve wynne sal hebben in hueringen/
de beempden der voirs(creven) gebruede(re)n behoiren(de) totten/
voirs(creven) goeden den t(er)mijn voirs(creven) Te weten(e) elck/
boender dair af om ende voir een mudde rogs pacht/
ende mate voirs(creven) te betalen(e) ende te leve(re)n als voe(r)/
uuytgenome(n) de ghene die conrart voir datu(m) van/
desen dair af verhuert heeft It(em) dat de voirs(reven)/
wynne tsijnen afscheyden de voirs(creven) lande sal/
laten besaeyt met wynter ende somer vruchten/
wel ende loflijck ende de brake op hue(r) tijdige/
voren gelijck regenoten bove(n) ende beneden ende/
men een meyhof es sculd(ich) te laten(e) en(de) gelijc hem/
dat gelev(er)t is ende hij dat aenveert heeft des sal
//
de wynne hem selve(n) moete(n) besorgen van schue(re)n/
huysen ende woenste ende des dair aen cleeft/
due(re)nde de voirs(creven) pechtinge sonder cost oft last/
der voirs(creven) gebruede(re)n It(em) dat de voirs(creven) wynne/
sal hebben van twee ja(r)en te twee ja(r)en eenen/
tabbart gelijck de voirs(creven) conrart zijnen ande(re)n/
dieneers ende pechters gheeft beginnen(de) in dit/
loopen(de) jair It(em) sal de voirs(creven) wynne sculdich sijn/
tonderhouden(e) de wegen grechten ende waterlope(n)/
aende voirs(creven) goede(n) liggen(de) ende die wel ende/
loflijck maken ruymen ende vegen alsoe dat /
behoirt ende dat dair bij gheene schade en come/
van beleyden(e) oft anderss(ins) It(em) dat de voirs(creven) gebruede(re)n/
ende de wynne doeft aldair wassen(de) ten gelijken/
coste ter erden doen sulle(n) ende te gelijke deylen/
ende des sal de wynne zijne(n) meesters hue(ren) helicht/
thuys vue(re)n ende sij sulle(n) hem alsdan met zijnen/
p(er)den den cost geven It(em) dat zij van malcande(re)n/
sullen moegen scheyden te neghen ja(r)en des sal/
de ghene die scheyden wilt dat den ande(re)n een/
half jair te voe(re)n moeten cundigen It(em) dat de/
wynne den voirs(creven) sijne(n) meest(er)s jairl(ijcks) sal vuede(n) ende/
houde(n) twee verken(e) van meye tot bamisse soe v(er)re/
zij hem die synden It(em) dat de wynne sijne(n) meest(er)s/
alle ja(r)e sal doen twee corweyen met zijne(n) wagen(e)/
en(de) p(er)den Ende om den selve(n) wynne in zijne(n) ae(n)comen(e)/
behulpich te wesen(e) soe hebbe(n) de voirs(creven) gebruede(re)n/
hem gelevert soe hij bekinde twee p(er)den eene(n) waghen/
twee eechden twee ploegen tsame(n) bij la(n)t wynne(n)/
getaxeert op sesthien ryns guld(en) te xx s(uvers) tstuck/
die hij geloeft heeft te betalen(e) bynne(n) den ix ja(r)en/
van des(en) pechting(en) te weten(e) alle ja(r)e tnegenste/
deel d(air) af Ende alle dese vorweerd(en) (et)c(etera) Cor(am) buetsele/
boechout febr(uarii) xxv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-26 by Jos Jonckheer