SAL7783, Act: V°292.2-V°293.1 (576 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°292.2-V°293.1  
Act
Date: 1499-04-18

Transcription

2020-05-05 by Willy Stevens
It(em) eene deylinge ende scheydinge gedaen ende/
gemaict zijnde tusschen arnde vynck ende peete(re)n/
vanden zande rintmeeste(re)n der stad van loeven(e) als mo(m)boe(re)n/
des godshuys vander heyliger drivuldich(eyt) inden langhen/
bruel van wegen desselfs godshuys ter eenre ende/
katlijnen vanden bossche wed(uw)[e] qui(n)tens wijlen vander/
carneleren met consente ende overstane claes vander/
beken nu tertijt haers mans als tochtersse jan vander/
carnelen haer sone p(ri)us ema(ncipa)[t(us)] de (con)s(en)s[u] uts(upra) met/
consente oick van ja(n)ne van rosmer borg(er)meester/
der stad van loeven(e) hier over staende inde stad van
//
eene(n) vand(en) vrienden desselfs jans van sijns vaders/
wegen ende gielijs vanden bossche sijns ooms vand(er)/
moederweg(en) de selve jan van rosmer borg(er)meest(er) ende/
gielijs inden name ende van wegen henricx arts/
goirts ende joes vander carnelien alle bruede(re)n des/
voirs(creven) jans ende kinde(re)n der voirs(creven) katlijne(n) vanden/
yersten bedde affirman(tium) ter ande(r) zijden van eenen/
stucke lants erfs eensdeels bosch ende eensdeels beempt/
int geheele geleg(en) inde p(ro)chie van erps int tweebroeck/
tusschen de goede des cloest(er)s van oudregem t(er) eenre/
de goede des voirs(creven) godshuys vand(er) heylig(er) drivuldicht(eyt)/
ter ande(re) wout(er)s gheerts en(de) h(er) vranck meys priest(er)s/
ter derder ende de goede des voirs(creven) godshuys vander/
dryvuldicheyt en(de) de goede alle der huysarmen va(n) loeven(e)/
ter vierder zijden In welck stuck erfs tvoirs(creven) godshuys/
vander drivuldich(eyt) mits vercrige tegen gielijse vand(en)/
bossche voirs(creven) gedaen gericht is in deen derdendeel/
ende de voirs(creven) wed(uw)[e] met hue(re)n voirs(creven) kinde(re)n vand(en) yersten/
bedde in dande(re) twee deele Soe sijn bleve(n) ende/
gevallen den voirs(creven) godshuyse in huer(er) loting(en) ende/
deylingen vand(en) voirs(creven) stucke erfs wat meer dan tderde(n)deel/
vanden selven stucke erfs overmits dat inder weerden/
soe vele min gepresen was dan de weerde vand(en)/
ande(re)n twee deelen dair tegen gedeylt Te weten(e)/
tstuck soet aldair geleg(en) is ter zijden van meerbeke wert/
tusschen de goede tscloost(er)s van oudregem ter eenre dande(re)/
voirs(creven) twee deele d(er) voirs(creven) wed(uw)[en] en(de) hue(re)n kinde(re)n/
in deylingen gevallen t(er) ande(re) de goede h(er) vranx meys/
priesters ter derder ende de goede der voirs(creven) huysarme(n)/
ter iiii[er] zijden Item sijn bleve(n) ende gevallen/
der voirs(creven) wed(uw)[en] ende kinde(re)n vander carnielien de/
ande(re) twee deelen vand(en) voirs(creven) stucke erfs wat min/
soe vele als dande(re) derdendeel meerde(r) es geleg(en)/
tusschen tvoirs(creven) ande(re) derdendeel den voirs(creven) godshuyse/
in deylingen gevallen ter eenre de goede desselfs/
godshuys ter ii[er] ende derder zijden en(de) wout(er) gheerts/
kinde(re)n goede ter iiii[er] Op sulken vuege dat
//
tvoirs(creven) godshuys ende de wed(uw)[e] met hue(re)n kinde(re)n/
den vrede tusschen huer(er) beyder erve staen(de) nu gedeylt/
wesende sullen voirtane houden ende maken half/
ende half ten gelijken coste Ende dese deylinge en(de)/
scheydinge aldus behoirlijck gedaen zijnde hebben de voirs(creven)/
p(ar)tien te weten(e) de voirs(creven) mo(m)boirs van svoirs(creven) godshuys/
wegen renu(n)c(ierende) ende de wed(uw)[e] met consente als voe(r)/
ende de voirs(creven) jan hue(re) sone met consente vand(en) voirs(creven)/
sijne(n) magen ende vrienden geloven(de) de voirs(creven) ande(re)/
kinde(ren) te vervangen(e) dat zij ter stont ende ter maniss(en)/
als zij tot hue(re)n dagen comen sulle(n) sijn genoech doen/
sullen ende dese deylinge approbe(re)n malcande(re)n geloeft/
genoech te doene en(de) op malcanders gedeelte behoirl(ijck)/
gerenu(n)cieert geworpen ende vertegen p(ro)ut Cor(am) borch/
boechout aprilis xviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-28 by Jos Jonckheer