SAL7783, Act: V°299.1-R°300.1 (588 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°299.1-R°300.1  
Act
Date: 1499-04-22

Transcription

2020-05-06 by Willy Stevens
It(em) merten de vadde(re) sone wijlen henricx in p(rese)ntia heeft/
genome(n) en(de) bekint genome(n) te hebben(e) van margrieten/
wasscharts wed(uw)[e] willems wijlen van dyeven en(de) willem(me)/
de witte hue(re)n behouden sone den core(n)moelen metten/
slachmoelen(e) ende sluysen te wijchmale geleg(en) metten/
boogarde ende allen ande(re)n toebehoirt(en) te houden te hebbe(n)/
en(de) in hueri(n)gen te besitten van s(in)t jans(miss)[e] naistc(omende) eene(n)/
t(er)mijn van twee ja(r)en ende een vie(re)ndeel jairs lang/
due(re)nde deen nae dander sonder middel vervolgen(de)/
elcx jairs d(air)enbynnen om ende voe(r) sessen(de)tsestich/
mudd(en) corens pacht ende mate van loeven(e) pag(abilis) cu(m)/
va(n)no vie(re)ntwintich rins g(ulden) te xx st(uvers) tstuck een ame/
raepsmouts ende een duysent raepbroots Te weten(e)/
alle vie(re)ndeele jairs tvierdel dairaf te betalen(e) ende te/
loeven(e) ten huyse der voirs(creven) margrieten ende willems/
te leve(re)n quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Met vorweerden dat de voirs(creven)/
merten den voirs(creven) moelen ende sluysen houden sal vand(en)/
slete van alle gaende ende rue(re)nde wercke Ende wes/
die beter geschat wordden tsijnen afscheyden(e) dan die/
geschat was ten aenveerden(e) van goirde de bubbele(re) dat/
sal merten(e) te baten comen ende wes die arge(r) geschat/
wordden dat sal merten opleggen van elken duyme/
steens xlviii stuvers It(em) de voirs(creven) merten sal jairlijcx/
in afslage van sijnen pachte sculdich sijn te betalen(e)/
den godshuyse van bethleem xxii mudd(en) rogs en(de) xviii/
ryns guld(en) en(de) den godshuyse van vrouwe(n)p(er)cke sesse/
mudd(en) rogs soe in tijts dat de goede niet beschadicht/
en wordden dair bij tsijnen laste It(em) sal de voirs(creven) m(er)ten/
jairlijcx betalen de voirs(creven) raepcoeken te kersmisse half/
der wed(uw)[en] ende half willem(me) voirs(creven) quol(ibe)t ass(ecutu)[m] It(em)/
sal noch de voirs(creven) merten hebben in huering(en) den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde een huys mette(n) boogarde metter vesscherien/
den voirs(creven) moelen(en) toebehoiren(de) geleg(en) tusschen de/
sluyse ende den core(n)moelen van wijchmale elcx/
jairs om ende voe(r) sesse ryns guld(en) te xx st(uvers) tstuck/
ten voirs(creven) t(er)mijne te betalen(e) Ende alle dese vorweerd(en) (et)c(etera)/
hier voe(r) sijn borghen des voirs(creven) m(er)tens ind(ivisim) jan de
//
vadde(re) lambrecht van ghoten woenen(de) te saventhen/
gielijs de prince woenen(de) s(in)t stevens woluwe bernart/
de vadde(re) brued(er) des voirs(creven) mertens ende goirt/
de bubbele(re) sone wijlen mertens Et p(ri)mi quatuor/
insup(er) p(ri)m(us) Cor(am) buetsele boechout ap(ri)lis xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-28 by Jos Jonckheer