SAL7786, Act: V°106.2 (210 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°106.2  
Act
Date: 1501-01-004

Transcription

2022-11-08 by Walter De Smet
Allen (et)c(etera) doen condt dat meest(er) jan wynckel notar(is)/
der aerwerdig univ(er)siteyt inder stadt van loeven(e)/
en(de) peet(er) colkies als executeurs vand(en) testame(n)te/
en(de) uut(er)ste(n) wille vrou katlijne(n) wijle(n) absoloens/
wed(uwen) he(r)en jans wijle(n) van ranshem ridders in p(rese)ntia/
hebbe(n) inde(n) name en(de) va(n) wege(n) der selver executie(n)/
gecedeert getransporteert en(de) ov(er)geg(even) en(de) mits des(en)/
cede(re)n transporte(r)en en(de) ov(er)geg(even) bruede(re)n severijne/
mathijs p(ro)cur(eur) des godshuys va(n) bethleem bij loeven(e)/
tot behoef desselfs godshuys alsulke vijf rinsguld(en)/
te xx st(uvers) tstuck erflijc vallen(de) jairlijcx half xxvii ja(nua)[rii]/
en(de) halff xxvii julii als de selve vrouwe katlijne/
ander meer rente(n) met brieve(n) d(er) stadt va(n) loeven(e)/
hadde en(de) houden(de) was opde stadt va(n) loeven(e) met/
brieve(n) ond(er) der selver stadt zegele d(air)op gemaect/
vand(en) xxvii julii a(nn)[o] xv[c] ende hebbe(n) d(air)om de selve/
brieve met alle den rechte en(de) actie(n) die de selve/
vrouwe d(air) af hadde ov(er)gegeve(n) ten selve(n) rechte/
en(de) dat in voldoeni(n)gen en(de) bewijssenisse(n) va(n) alsulcke(n)/
vijf r(ins)guld(en) erflijc als de selve wijle(n) vrouwe/
katlijne in hue(re)n testame(n)te den selve(n) goshuyse/
gemaect en(de) gelaten heeft voe(r) seke(re) lasten/
die tselve godshuyse d(air) voe(r) gehoude(n) is te doen(e)/
nae inhoude(n) des testame(n)ts eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer