SAL7786, Act: V°38.3-R°41.1 (81 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°38.3-R°41.1  
Act
Date: 1501-07-28

Transcription

2021-10-25 by Walter De Smet
Condt zij allen lieden dat jan vand(er) hagen/
sone wijlen vrancx ende magriete/
van breetzijp zijne huysvr(ouw)[e] in p(rese)ntia/
hebbe(n) genome(n) en(de) bekint genome(n)/
te hebben(e) tegen pete(re)n thielma(n)s en(de)/
janne van glatte(n)niez als p(ro)cur(eur)s der/
edeld(er) ende voirsienig(er) vrouwe(n) vrouwe(n)/
anne(n) van trage(n)niez duwagie(re) van/
renes vrouwe van s(in)[te] mertens thof
//
der selver vrouwen gelegen tev(er)sb(er)ge/
geheeten thof van kersbeke metten/
beemde(n) d(air)aen gelegen dwelc/
merten yden in pechtingen gehoude(n)/
heeft Te houden te hebben en(de) in pechtinge(n)/
te besitten van halfm(er)te lestleden eene(n)/
t(er)mijn van twelf jai(r)en lanck due(re)nde/
deen nae dand(er) sond(er) middel v(er)volgen(de)/
behalve(n) oft den voirs(creven) gehuyssche(n) belieft/
te scheiden(e) ten yersten nege(n) jai(r)en dat/
zij dat doen mogen behoudelijc dat sij/
dat mijn(en) vrouwen sculdich sullen sijn/
soe v(er)re zij scheyden willen te cundige(n)/
een jair te voe(re)n Ende oft de wynne(n)de/
landen niet wel en(de) loflijc gewonne(n)/
en(de) geworve(n) en hadden bynnen den yerste(n)/
nege(n) jai(r)en soe sal mijn(en) vr(ouw)[e] de land(en)/
alsdan moge(n) ae(n)veerden elcx jairs/
dae(re)nbynne(n) om en(de) voir tachte(n)tich/
rinsch guld(en) te xx st(uvers) tstuck te weten(e)/
de vijftich rinsch guld(en) d(air)af te lichtmesse/
en(de) de dertich rinsch guld(en) te half meye te/
te betalen(e) voir dyerste jair der voirs(creven) vrouwe(n)/
oft hue(re)n p(ro)cur(eur)s ende dande(re) v(er)volgen(de)/
jai(r)en half te lichtmesse en(de) half te meye/
te betalen(e) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t/
ass(ecutu)[m] It(em) sele(n) de voirs(creven) wynne noch jairlijcx/
betalen sond(er) afslach vanden voirs(creven) tachte(n)tich/
rinsch guld(en) drie rinsch guld(en) en(de) vi st(uvers)/
dien van s(in)[t] jans baptisten te bruessele/
uten goeden gaen(de) soe in tijts dat m(ijn) vr(ouw)[e]/
d(air)af gheene schade en hebbe It(em) selen de/
voirs(creven) wynnen noch jairlijcx moete(n)/
betalen bove(n) des voirs(creven) es den heyl(ige) geest/
huyse van s(in)[te] goedele(n) te bruessele alsulke(n)/
pacht alsmen geeft vanden drie boende(re)n/
lants diemen te pachte van hen houden(de)/
is It(em) sullen de voirs(creven) wynnen m(ijn) vr(ouw)[en]/
jairlijcx moeten gheven en(de) leve(re)n vie(r)
//
steene(n) vlas van seve(n) ponden den steen wel/
bereydt behalve(n) dat zij dyerste jair gestae(n)/
sullen met twee steene(n) vlas It(em) sulle(n)/
noch de wynne(n) gehouden sijn alle jai(r)e/
de wijng(ar)tstaken dieme(n) totte(n) wijng(ar)de/
behoeft te halen(e) goets tijts soe dat bij hen/
in hue(r) ae(n)halen gheen gebreck en zij It(em) de/
wynne(n) sullen noch alle jai(r)e gehoude(n)/
sijn twee dage(n) mest oft eerde te vue(re)n/
opde wijng(ar)den ende de wijng(ar)de sal/
gehouden sijn dat te hulpen laden It(em) sulle(n)/
de voirs(creven) wynne(n) gehouden sijn alle jai(r)e/
een voed(er) wijns te nivele te vue(re)n vand(en)/
wijne(n) bijden voirs(creven) hove liggen(de) en(de) oic/
alle jai(r)e den wijn vanden wijngaerde/
inde persse vue(re)n ende de ydel vaten/
van nivele halen totte(n) wijne te vaten(e)/
tege(n) datme(n) se besigen sal ende al sond(er)/
argelist It(em) alle dooft dat bynne(n) den/
wynhove wast dat sal de wynne alleen(e)/
hebben ende dooft dat int hoefke(n) wast/
voe(r) de brugghe en(de) acht(er) swynne(n) schue(r)/
dat aen dwat(er) is d(air)inne en sulle(n) de/
wynne(n) gheene(n) sacht hebben noch/
desgelijcx inde plaetse It(em) alle tstroo dat/
vanden voirs(creven) lande come(n) sal den/
voirs(creven) hove toebehoi(r)ende en(de) oic vand(en)/
pachtlande dat sulle(n) de wynne(n) int/
hof bringe(n) en(de) met hue(re)n beesten/
d(air)inne slijten en(de) mest d(air)af moete(n)/
make(n) en(de) opde lande vue(re)n slants meeste(n)/
p(ro)ffijte alsoe wel opde verste als opde/
naiste It(em) de wynne(n) moete(n) alle jai(r)e/
een boend(er) lants oft meer en(de) alsoe/
dats noot wae(r) mergele(n) met m(er)ghele/
die zij op huers selfs lant grave(n) sulle(n)/
oft met witte(n) m(er)ghele oft ten mi(n)sten
//
een boend(er) lants mesten met meste dat/
zij buyte(n) sullen moete(n) coopen sond(er) vande(n)/
meste vande(n) hove te nemen(e) Ende dat/
moete(n) zij doen slants meeste(n) p(ro)ffijte alsoe/
wel opde verste lande als op de naeste en(de)/
dat bij weten(e) van m(ijn) vrouwe(n) rintmeest(er)/
Ende alle de beken grechten en(de) wat(er)loopen/
aen de voirs(creven) goeden gaen(de) sullen de wynne(n)/
gehoude(n) sijn te ruymen(e) te v(er)heffen(e) ende/
te v(er)maken(e) Ende des sullen de wynne(n)/
moge(n) truncken alle de tru(n)cboome(n) die/
de wynne(n) gewoe(n)lijc sijn te tru(n)cken(e) een/
yegelijc in zijne(n) tijde mair die willige(n)/
niet ond(er) de drie jai(r)en en(de) tru(n)chout/
niet ond(er) de zesse jai(r)en Ende alle/
drooge willige(n) sulle(n) de wynne(n) moge(n)/
afhouwe(n) ende v(er)berren mair des moete(n)/
de wynne(n) alle jai(r)e setten vive(n)twintich/
leven(de) pote(n) ende die houde(n) wassende/
nae zijn macht It(em) de wynne(n) sulle(n)/
moge(n) houwe(n) alsulken scaerhout als/
staet opde beemdeke(n)s die zij houden/
en(de) tcleyn hout moge(n) zij sleene(n) mair/
aen de groote eyken niet dan die aen/
dlant staen ende inde wijden int scoubroeck/
en(de) acht(er) den eyken berch daer inne en/
sulle(n) de wynne(n) gheene(n) sacht hebbe(n)/
ende tscaerhout sullen de wynne(n) bynne(n)/
hue(re)n tijde twee werve(n) moge(n) houwen/
soe v(er)re zij d(air)op twelf jai(r)en woene(n)/
It(em) noch sullen de wynne(n) geve(n) en(de)/
leve(re)n alle jai(r)e een hondert bussele(n)/
walms goet en(de) cusbaer om de huysinge(n)/
vanden voirs(creven) hove d(air)mede te decken(e)/
en(de) te r(e)pare(re)n Ende de wynne(n) moete(n)/

//
ende sijn gehouden den deckers die den selven/
walm v(er)decken sullen den cost te geven(e) te doen/
dyenen de roeden en(de) leene(n) te besorgen(e) en(de)/
mijn(en) vrouwe sal de dachue(re)n betalen It(em) mits/
dien dat de voirs(creven) wynne(n) alsnu jairlijcx niet/
meer en leve(re)n dan een hondert busselen/
walms daer dande(re) hier voirmaels plage(n)/
te leve(re)n twee hondert gelijke bussele(n) walms/
ende de selve wynne(n) plage(n) te halen jairlijcx/
allet sout drooge(n) visch case en(de) alle p(ro)va(n)de/
die m(ijn) vrouwe bynne(n) hue(re)n huyse besige(n)/
soude d(air)af dese wynne(n) ongehouden sijn/
sullen en(de) blive(n) Soe sullen zij d(air)voe(r) jairlijcx/
moeten hanghe(n) in r(e)p(ar)atien vanden huysen/
soe in dachue(re)n oft and(er)ssins de weerde van/
drie rinsch guld(en) en(de) eene(n) halven sond(er) afslach/
van sijnd(er) pechtinge(n) voirs(creven) It(em) is voirweerde dat/
m(ijn) vrouwe den wynne(n) de huysinge(n) leve(re)n/
sal in hue(r) aencomen wel en(de) loflijc gere/
pareert sond(er) hue(re)n last Ende van dan/
vortaen(en) sullen de wynne(n) jairlijcx gehouden/
sijn inde plaetse van dat ande(re) wynne(n)/
plage(n) de huysen te houde(n) vand(er) ond(er)ster/
rijkele(n) ned(er)weerts alle jai(r)e aen de selve/
huysen tot hue(re)n coste te doen wercken eene(n)/
man drie dage(n) lang oft d(air)voe(r) betale(n)/
drie dachue(re)n ende alle den leem diemen/
behoeve(n) sal bynne(n) den hove te v(er)besigen/
dien sullen de wynne(n) sculdich sijn aen te/
halen(e) en(de) alsmen plect aen de huysinge(n)/
die de wynne(n) besige(n) soe moete(n) zij den/
pleckers den cost gheven en(de) doen dienen/
en(de) alsmen [aen] den selve(n) hove yet metsen/
plecken ty(m)me(re)n oft lappen woude oft moeste/
van ouden wercke soe sullen de wynne(n) /
sculdich sijn den calck savel leem oft thout/
aen te halen ende oftmen e(n)nige steene(n)/
behoefde daer en soude(n) de wynne(n) niet/
inne gehouden sijn aen te halen vorde(r) dan
//
drie voed(er) eens It(em) hier nae volgen de p(er)ceelen/
die mijn vrouwe hue(re)n voirs(creven) wynne toegeseet/
heeft die ande(re) wynnen hier voermaels/
niet en plagen te hebben Inden yerste(n) soe/
sullen zij hebben den eyken berch soe hij gelege(n)/
is It(em) de vivers sullen de wynne(n) oic hebben/
om hue(r) p(ro)ffijt mede te doen(e) mair des/
moete(n) zij den selven spijsen thue(re)n afscheiden(en)/
met hondert a(n)thenoise It(em) sulle(n) noch/
hebben eene(n) beempt sesse dach(mael) groot/
zijnde om hue(re)n wille d(air)mede te doen(e)/
It(em) sullen de voirs(creven) wynne(n) hue(re)n t(er)mijn due(re)nde/
de voirs(creven) lande wel en(de) loflijc gehouden/
sijn te wynne(n) te werve(n) en(de) te mesten/
gelijc regenooten boven ende beneden/
ende en sullen gheen stroo vande(n) lande(n)/
moge(n) v(er)coope(n) mair dat al te meste/
bringhe(n) ende op die lande vue(re)n slants/
meesten p(ro)ffijte soe wel op de verste als/
op de naiste ende en sullen de selve lande/
ten lesten drie jai(r)en niet moge(n) hoervruchte(n)/
It(em) sullen de wynnen de voirs(creven) landen tot/
hue(re)n afscheyden(en) moete(n) laten soe hier nae/
volght Te weten(e) vijf boende(re)n lants met/
t(ar)wen besaeydt ende tsurplus vanden selve(n)/
arde omtri(n)t tot xiii boende(re)n met rogghe/
besaeydt op sijn getidige voe(re)n alle de stortte/
eens o(m)me te doen(e) ende de brake half/
o(m)me te doen(e) ende alle dmest int hof/
wesen(de) uuyt den hove te vue(re)n voir licht/
messe in sijn leste jair It(em) de wynne(n)/
sullen gehoude(n) sijn hue(re)n t(er)mijn due(re)nde/
m(ijn) vrouwen wijng(ar)de(n) eene coe en(de)/
een vercken te winte(re)n en(de) te some(re)n/
gelijc sijns selfs beesten Ende alle dese/
voirweerden (et)c(etera) Coram butsele boech(out)/
julii xxviii Sen(tentiatum) p(er) joh(ann)em de glatte(n)niez als p(ro)cur(eur) d(er) edelre vrouwen annen vrouwe van trag(er)niez coram h(er)meys boech(out) xiiii juni a(n)no xv[c] v[o] Et est adductus eisd(em) Sen(tentiatum) per joh(ann)em vand(er) haghen cor(am) veken(en) coloma v[a] may a(nn)[o] xv[c] q(ua)rto Et est add(uc)[t(us)] eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer