SAL7786, Act: V°41.3-V°42.1 (82 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°41.3-V°42.1  
Act
Date: 1501-07-30

Transcription

2021-11-03 by Walter De Smet
Vand(er) questien gecomen voir den raide vand(er)/
stadt tusschen janne dauchy van metz p(ro)cur(eur)/
jans du boix geheeten de coulonigne ter/
eenre ende der weduwe(n) jans wijlen van/
boxelair ter ande(r) zijden Ald(air) de voirs(creven) p(ro)cur(eur)/
seyde hoe dat de voirs(creven) jan du boix zijn meest(er)/

//
tande(re)n tijden alhier geexhibeert hadde in rechte en(de)/
ond(er) ja(n)nese vasont gestelt twee cedullen deene/
spreken(de) van lii l(i)b(ra) gr(oten) vl(e)ms die jan van boxelair/
sculdich was janne wijlen du boix sijne(n) vad(er)/
en(de) de ande(re) van xi l(i)b(ra) gr(oten) vl(e)ms die de selve/
janne bekint hadde guille(lmus) collot porte(r) van/
metz coopman D(air)o(m)me hij te meer stonden/
alhier hadde geweest met brieve(n) van reco(m)/
me(n)datien der stadt van metz en(de) nu wed(er)o(m)me/
bracht brieve van ons(en) genad(ich) hee(re) en(de) oic/
vand(er) stadt van mets bege(re)nde acht(er)volgen(de)/
dien dat hem betalinge gedaen wordde/
oft bewijssenisse van betalinge(n) oft dat hem/
sijne cedullen wed(er)om wordden gerestitueert/
sustine(re)nde dat deen van tween hem sculdich/
wae(r) te gebue(re)n D(air)tegen de weduwe seyde dat/
des meer dan xvi jai(re)n was geleden dat hue(r)/
man en(de) de voirs(creven) jan du boix hier o(m)me in/
questien hadden gestaen voir meye(r) ende/
scepen(en) van des(er) stadt ende dat alsdoen de voirs(creven)/
cedulle van lii l(i)b(ra) gr(oten) was geexhibeert en(de)/
dat alsdoen de selve hue(r) man hadde div(er)se/
reden(en) gealleg(er)t soe van corruptie(n) die was/
inde cedullen soe van betalinge(n) en(de) ande(re)n/
hantteringe(n) die zij met malcande(re)n hadde(n)/
gehadt d(air)mede hij [zij] de voirs(creven) scult en(de) cedulle/
wel sustineerde te impugne(re)n en(de) vand(en) cedullen ongehouden te zijne en(de) haer d(air)af/
to(n)twercken(e) d(air)inne ald(air) soe v(er)re gep(ro)cedeert/
was dat p(ar)tien in wed(er)zijde wae(re)n gewesen/
tot hue(re)n thoone Alsoe zij dat dede blijken mette(n)/
regist(er) vanden jai(r)e lxxxiiii ulti(m)a augusti en(de)/
yesedert hadde de selve jan du boix de sake/
laten beruste(n) ende hinck alsoe ald(air) o(n)beslicht/
sustine(re)nde mits dien dat zij van des(en) saken/
soude(n) wordden gere(n)voyeert voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(e) dair die was begonnen/
en(de) dat de cedulle soude blive(n) berustende
//
ond(er) wet tot dat de mate(r)ie ald(air) soude sijn/
beslicht P(rese)nte(re)nde van dage de mate(r)ie aldair/
te continue(re)n ende tegen hem rechts te plege(n)/
totten ynde uuyt d(air)mede zij hoopte te gestaen(e)/
en(de) dat zij nerge(re)ns els d(air)o(m)me betogen en soude/
wordden het en wae(re) in cas van reformatien/
oft appellatie(n) nae tgewijsde daer dat behoirde/
den voirs(creven) p(ro)cur(eur) ter contra(r)ien p(er)siste(re)nde in zijne/
conclusie Es bijden raide vand(er) stadt get(er)mineert/
en(de) uuutgesproken voir recht dat zij p(ar)tien en(de) de/
sake remitte(re)n in justicien voir meye(r) ende/
scepen(en) van loven(e) daer die ierst is geinte(n)teert/
en(de) alnoch hanght onbeslicht om die acht(er)volgen(de)/
der p(rese)ntacien der weduwen te continue(re)n te/
verversschen en(de) te v(er)volgen(e) soe dat behoirt/
ende dat de cedulle sal blive(n) berusten(de)/
ond(er) wet tott(er) tijt toe de mate(r)ie sal sijn beslicht/
Act(um) in (con)s(ili)[o] opidi julii penult(ima)
Contributors
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer