SAL7826, Act: V°12.3-R°13.1 (8 of 760)
Search Act
previous | next
Act V°12.3-R°13.1  
Act
Date: 1541-07-01
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-04 by Ezra Van Herzeele
Allen (et)c(etera) dat h(er) ende meester ghijsbrecht servatii prieste(r)/
canonick der collegiater kercken van sinte jacops opde/
biest bynnen des(er) stadt heeft mits eenre sommen van/
penn(ingen) de quibus sat(isfarere) vercocht en(de) dien naevolghen(de)/
gecedeert getransporteert en(de) overgegeven ende mits/
desen cedeerde transporteerde en(de) gaff over willeme/
celen sijnen swagher sone wijlen willems woonen(de)/
tot endoven alsulcken part deel ende portie als/
hem verstorven es nae doot wijlen jans van acht/
en(de) marien ghijsbrechs sijnd(er) huysvrouwen inde/
achtergelaten goeden ende erffrinten bijde voirs(creven)/
wijlen gehuysschen achtergelaten die som ende/
eensdeels beseten heeft wijlen meester jan de/
cock der selver marien leste man met oick het/
part ende deel hem competeren(de) ende verstorven/
inde goeden bijden voirs(creven) meesteren janne de/
cock ende marien ghijsbrechs staen(de) heeft/
hueren beyden huwelijcke vercreghen als yerst/
van seven en(de) een(en) halven rinsguld(en) te twintich/
st(uvers) stuck erffel(ic) opt dorp van aelst Item van/
vijf rinsg(ulden) erffel(ic) aen(de) stadt van endoven Item/
noch van sesse rinsguld(en) erffel(ic) tot gheldorp
//
Item noch van twee mudden cor(ens) erffpachs op/
janne thoons Item noch het part ende deel/
hem meesteren ghijsbrechte bij doode der voirs(creven)/
marien verstorven ende competeren(de) inde hopvelden/
bijder tselver marien achtergelaten Item noch/
alsulcken part ende deel als hem meesteren/
ghijsbrechte bijde doot ende afflyvicheyt des voirs(creven)/
jans van acht ende marien ghijsbrechs ende/
des voirs(creven) meester jans de cock verstorven es/
geweest inde beruerlijcke goeden bij hen achter/
gelaten Ende om den voirs(creven) willeme coelen/
van des voirs(creven) es bat te moghen versekeren heeft/
de voirs(creven) meester ghijsbrecht geconstitueert/
volcomen macht procuratie auctoriteyt ende/
irrevocabel bevel gegeven heeren gielissen/
buggenhout prieste(re) janne goessens behuwet/
sone des voirs(creven) willems celens aut om in/
sijnen name ende van sijnen wegen te co(m)pare(re)n/
voirde gerichten daer des naebescreven es behoiren/
sal gedaen te wordden(e) ende ald(air) van des voirs(creven)/
meester ghijsbrechs weghen het part ende deel/
hen inde voirsc(reven) goeden ende erffrinten verstorven/
met behoirlijcke verthijdenisse op te draghen(e)/
en(de) den voirs(creven) willeme celen dair inne te/
goeden(e) ende te erffven(e) ende te doen(e) goeden/
en(de) erffven Ende generalijck en(de) spe(ci)al(ijck)/
in des voirs(creven) es ende des dien aencleeft al te/
doen(e) ende te voirderen des de voirs(creven) constitueerde(r)/
selve soude mog(en) doen ende ter bewairnissen/
des voirs(creven) willems constitueerde(r) celen behoiren/
te doen(e) telcker tijt ende plaetsen tegewoirdich/
en(de) voir ooghen sijnde Promittens oblig(ando) et/
submitten(do) ac renu(n)t(iando) rat(um) coram borch/
colonia julii i[a]
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2022-05-19 by Jos Jonckheer