SAL7826, Act: V°8.3-R°9.1 (6 of 760)
Search Act
previous | next
Act V°8.3-R°9.1  
Act
Date: 1541-06-26
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-11 by Ezra Van Herzeele
Condt zij allen lieden dat om te comen/
totten zoenen vand(en) dootslaghe gebuert en(de)/
gep(er)petreert bij peeteren arts sone wijlen peeters/
woenen(de) te loven(e) op de veedemerct ind(en) p(er)soon/
van andriese vand(er) hulst sijn symon vander/
hulst brueder des voirs(creven) wijlen andries en(de) de v(oir)s(creven)/
peeter bij middele van goede vrienden zoe zij/
vercleerden veraccordeert de condicien en(de) voerw(eer)d(en)/
naebescr(even) Te wetene ierst dat de voirs(creven)/
peeter aerts van nu voertaen alle vrijdage naist/
comen(de) tot xv vrijdagen incluys gehouden sal wes(en)/
van uuyt zijn(en) huyse bervoets bloetshoofs en(de) in/
sijne liynen cleederen telcker reysen met eender/
wasser kerssen van eenen vierendeel in sijn hant te/
ghaene ind(er) cappellen vand(en) berghe van calvarien/
gelegen buyten en(de) omtr(int) loven en(de) aldair de/
selve kerssen tontfaen en(de) aldair oyck telcker/
der selver vrijdagen te hoiren de singen(de) misse/
die men aldair doende sal wesen en(de) te bidden/
voer de ziele des voirs(creven) aflivighen ten waere/
dat de selve peeter aerts op eenige vanden/
selven vrijdage eenich nootelijck letsel hadde soe/
dat hij aldair nyet gecomen en conste in welcken
//
gevalle hij peeter aerts dat sal moegen metten/
tyde dair nae verhalen soe wanneer hem dat doenl(ic)/
sal wesen moegen Item dat de selve peeter/
gehoud(en) sal wesen voer de siele des voirs(creven) andries/
vand(er) hulst te doen doen het cloester gebet nae/
der ouder gewoenten Item dat hij peeter gehoud(en)/
sal wesen het meester ghelt en(de) kerckrecht des v(oir)s(creven)/
andries te betalen Item dat hij peeter op d(en)/
dach van des(en) zoene gehoud(en) sal wesen den/
voirs(creven) symoene vand(er) hulst te betalen(e) voer den/
hoeren vrede twee karolus ghuld(en) eens Item dat/
hij peeter gehouden sal wesen te stellen op sinte/
quintens kerckhoff alhier ter plaetsen dair den/
voirs(creven) symoene gelieven zal een(en) yseren cruys gel(ijck)/
en(de) van alsulcken couleure als es tcruys staen(de)/
vast gemaict ind(en) muer vand(er) kercken van sinte/
peeters te loven(e) tegen over thuys aldair jan van/
weert alsnu woenen(de) es voer dmaken en(de) setten/
van welcken cruyce margriete wed(uw)[e] peeters/
wijlen [vacat] en(de) moeder des voirs(creven) peeters huer/
in desen voer den voirs(creven) peeteren hueren sone als/
principael schuldene(r) v(er)bond(en) heeft Item dat de/
voirs(creven) peeter al des voirs(creven) es gehouden sal wesen/
te volbringene bynnen jairs oft voer dexpireren/
van desen jaire gelyck oyck de selve selve peeter dien/
achtervolgen(de) al des voirs(creven) es alsoe geloeft heeft/
gehadt te voldoene als verreycte schult soe dat/
de voirs(creven) symoen vand(er) hulst op tselve toeseggen/
en(de) ghelufte den voirs(creven) peeteren de doot des v(oir)s(creven)/
andries vand(er) hulst sns brueders tyerst en(de)/
voer al dair aff gedaen hebben(de) den behoirlycken/
voetval v(er)gheven heeft welck tractaet van zoene/
en(de) peyse de voirs(creven) symoen vand(er) hulst ter eenre/
en(de) peeter geloeft hebben en(de) gheloefden mits desen/
voer vast gestentich en(de) van weerden te houden/
en(de) te hebben sonder hier tegen eenichss(ins) te doene/
bij hem selven oft yemand(e) anders in eeniger/
manieren en(de) dat opt lantszoen Presentibus ruyssche/
forestario colonia heyd(en) junii xxvi
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2022-05-19 by Jos Jonckheer