SAL7848, Act: R°411.3-R°412.1 (1 of 1)
Search Act
previous | next
Act R°411.3-R°412.1  
Act
Date: 1564--4--15
LanguageNederlands

Transcription

2019-01-11 by Marika Ceunen
Condt zij een(en) ijegel(ijcken) hoe dat kaerle de cuijp(er)e sone/
wijlen geerts woonen(de) te loeven(en) heeft aengenomen/
en(de) verdinght te maken tegen geerde boels als/
meije(r) mathijsen reijniers will(em)en vanden broecke
//
claesen berthijns lambrechten van huldegaerden en(de) peeteren/
wagemans capelmeesters van sinte barbelen capelle binnen/
loeven(en) die welcke oyck bekende tselve tegen hem verdinght/
te hebben(en) te schilderen een taeffele van sinte barbelen/
capelle autaer ind(e)[r] selver capelle metten voete/
beyde de dueren buyten en(de) binnen al even goet werckel(ijck)/
werck tot boven metten capitelen en(de) de drije santinne(n)/
boven opde voers(creven) taeffel staen(de) te weten(en) sinte barbel/
sinte kathlijn(en) ende sinte agneete al wel en(de) loffel(ijck)/
te stofferen en(de) vergulden wel en(de) werckel(ijck) naeden/
eijsch vander selver taefelen en(de) noch sal de voers(creven)/
kaerle schuldich zijn en(de) gehouden zijn de voers(creven) zesse/
meesters te conterfeijten nae dleven voer den selven/
autaer goet loffel(ijck) werck als boven met goede vaste/
coluere en(de) verwe naden eijsch en(de) advenant vand(er) wercke/
vand(er) taeffelen staen(de) inder capelle van(den) collegie(n) van savoye(n)/
en(de) boven dijen noch beter en(de) costel(ijck) verchiert die drije/
beelden en(de) taefffele nae advenant oft e(m)mers zoe goet en(de)/
beter van die taeffel van sinte (christ)offel inder kercken van sinte/
peeters es ende dit moet al volmaect en(de) geschildert/
zijn en(de) gelevert van sinte barbelen dach naestcomen(de) bijnnen ee(nen)/
jae(r) oft een maent daer voere ten waere bij ongevalle/
van siecten en(de) dat voer en(de) o(m)me de so(m)me van twee/
hondert en(de) vijff en(de) twintich carolusguld(en) te xx st(uvers) tstuck/
eens te betaelen(e) in vier termijn(en) te weten(en) te loven/
kermisse naestcomen(de) vijftich carolusguld(en) d(aer)aff te paessche(n)/
daer naestvolgen(de) noch vijftich carolusguld(en) d(aer)aff ende/
te love(n) kermisse daer naestvolgen(de) noch vijftich ca(rolus) g(ulden)/
daeraff en(de) tsurplus inde ganghinghe van sinte barbelen/
daer nae oft ombegrepen acht daghen daernae telcken/
termijn als verreijcte schult Met noch co(n)ditie ende/
voerwaerde dat de voers(creven) kaerle sal laeten maeken op/
zijn(en) cost een patroen alzoo groet wesen(de) als den/
back en(de) beyde de dueren vander selver taeffelen/
van ee(nen) excellenten meeste(r) waer nae hij sal moeten/
wercken beter en(de) nyet argere en(de) dat ter visitatien/
vanden meesters voers(creven) ende op dijen tselve patroen/
den meesters nyet aen en stont [stont] dat die selve kaerle
//

//
dat de selve carel dat zal moeten beteren op zijn(en) cost/
om alzoe een loffel(ijck) werck te hebben Item es noch/
conditie hoe wel tvoers(creven) werck bestaet is voerde so(m)me/
van twee hondert vijff en(de) twintich carolusguld(en) eens dat/
nochtans dijen nijet tegenstaen(de) de voers(creven) meesters tselve/
werck sullen mogen doen visiteren bij vier meester te/
weten(e) van elcker zijden twee die hen p(ar)tijen gelieven/
sal te nemen ten coste van(der) voers(creven) capelle en(de) op/
dijen vercleert wordde aen tselve werck min verdinght te zijn(e) dan die so(m)me voers(creven) dat die selve karel dat/
min sal moeten voldoen oft sal hem gecort wordde/
aen(de) voers(creven) so(m)me en(de) soe verre tselve werck oijck/
beter geestimeert wordde bijd(en) voers(creven) vier meesters/
achtervolgen(de) deser conditien soe sullen de voers(creven)/
meesters hem kaerle voer een sunderlinghe speciale/
gratie boven de voers(creven) so(m)me noch geven twelff k(arolus) g(ulden)/
eens en(de) dat zo verre de voers(creven) meesters begere(n)/
dwerck gevisiteert te hebben dwelck zij zullen/
mogen doen soe verre het hen gelieft en(de) anders nijet/
met oijck conditie dat de voers(creven) karel na datu(m)/
van desen nijet en sal mogen aenveerden eenich groot/
merckel(ijck) werck daer voe(r) dit voers(creven) werck soude/
mogen verachtert wordden en(de) daer voe(r) hij hem/
mits desen verobligeren(de) en(de) verbinden(de) Ende oft gebuerde/
dat de voers(creven) kaerle bijnnen middelen tijde quame afflivich/
te wordden eer tvoers(creven) werck al volmaect sal wesen/
soe sal men met meesters van schilders hen des wel/
verstaen(de) tselve werck doen visiteren om te moghen/
weten wat hij daer aen soude mogen verdient hebbe(n)/
en(de) dat zijn(e) huijsvrouwe oft erffgen(amen) te betaelen/
sonder dat tselve tot hueren coste voert soude moete(n)/
volmaect werdden en(de) innegevalle dat de voers(creven)/
kaerle meer penn(ingen) geheven sal hebben dan aen tselve/
werck verdient sal [soude] wesen dat selve te restituere(n)/
en(de) int selve hem selven in als verobligerende/
ende allen dese cond(itie)[n] en hebben de voers(creven)/
p(ar)tijen in wederzijden malcanderen geloeft te/
voldoen(e) tanquam asseguntum obligan(do) (et)c(etera) cora(m)/
schoer caverson xv aprilis
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus

Signer

  • Peeter van Caverson
  • Jan van Schore
Last update: 2012-09-14 by Marika Ceunen