SAL7873, Act: R°17.1-R°18.1 (18 of 109)
Search Act
previous | next
Act R°17.1-R°18.1  
Act

Transcription

2019-07-03 by Dieter Cammaerts
Item in tegenwoerdicheyt der schepenen/
van loeven gestaen jouffr(ouwe) elisabeth/
des marez met consent en(de) overstaen van/
m(eester) mathijs de prooffts haer man ende/
momboir en(de) jouffr(ouwe) johanna des marez/
suster der voergen(oemde) jouffr(ouwe) elisabeth/
oudt ontrent xl jaeren cum tutore/
en(de) hebben verclaert dat hoe wel zijluyden/
onlancx opden naem des goidtshuys vande/
graususters staende inden ham binnen/
loeven hebben inden raede van brabant/
geimpetreert gehadt mainleve van sekere/
stuck erve gelegen buyten deser stadts/
mechelsche poorte toebehoirende m(eester)/
ambrosius martini En(de) dyen volgende/
geprocedeert bij daghementen opt selve/
stuck van meijninghe zijn(de) t zelve/
daeghement te vervolghen opden naeme/
als voere om te commen tot betaelin(gen)/
van(der) hellicht van een rente van xxii r(insgulden)/
en(de) thien st(uvers) mette v(er)loopen van dijen/
dewelcke t voerseijde goidtshuys/
daerop en(de) andere panden trecken(de) is/
hebben nochtans altsaemen en(de) eeijege(lijck)/
van haer geloeft en(de) geloven bij desen/
/ t voerseijde goidtshuys van als te garanderen/
en(de) costeloos en schadeloos te ontheffen van/
allen t gene d welck inde v(oer)s(creven) procedure/
tot noch toe gedaen is en(de) gedaen zal wordden/
zulcx dat het voers(creven) goidtshuys ten eeuwigen/
daeghe d(aer)van zal ombeschadicht wesen/
Daervoer v(er)obligeren de respective hunne/
persoonen en(de) alle hun goederen en(de) tot/
meerder verseeckerheyt der v(oer)s(creven) gelueften/
van ontheffinghe hebben de voernoempde/
jouffr(ouwe) elisabeth met consente ende/
overstaen des voerseyde m(eester) mathijs haers/
mans en(de) jouffrouwe johanna hun sustere/
cum tutore in plaetse van cautie/
opgedraeghen met behoir(lijcke) v(er)thijdenisse/
hun huys met alle zijn(en) toebehoirten gestaen/
alhier inde borchstraete regenoten t huys/
jaspar roeloffs in d een zijde en(de) d erffgen(aemen)/
goris pannebrugge cum suis ter andere/
zijde exp(osito) imp(ositus) m(eeste)r nicolaes foxius/
licentiaet inden rechten inden naem/
des voers(creven) goidtshuijs te dijen eijnde/
en(de) voirder nijet om daeraen te v(er)halen/
t zij bij v(er)coope van(den) zelven huyse oft/
anderssins allen t gene d(aer)inne t voers(creven)/
/ goidtshuys namaels zoude mogen bevonden/
wordden ter oirsaecken voers(creven) beschadicht/
wordden te wesen metten costen d(aer)omme/
gedaen Quo sub pig(no)[re] satis de voers(creven) opdrage(r)/
oblig(ando) et war(as) voer ombelast behoude(lijck)/
de voers(creven) rente van tweentwintich r(insgulden)/
thien st(uvers) d(aer)tselve huys als mede pandt/
voer v(er)obligeert staet p(ro)ut Coram angelis/
duffle julii xii[a] 1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus , Mi-Je Van Gils , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-02-19 by The Administrator