SAL7873, Act: R°21.2-V°23.1 (21 of 109)
Search Act
previous | next
Act R°21.2-V°23.1  
Act

Transcription

2019-07-03 by Dieter Cammaerts
Alzoo m(eeste)r laureijs van boesem als/
meijer en(de) procur(eur) en(de) tot hem m(eeste)r/
gregorius otten als rentm(eeste)re van(den)/
eerw(eerdige) heere heere liebert de schallon/
abt des goidtshuijs van vlierbeke hadde/
behoirl(ijck) nae deser stadt recht voer/
en(de) inden naem desselffs heer(e) prelaets/
en(de) goidtshuijs gedaecht en(de) geclaecht/
op twee vierendeelen wijngaert gecompeteert/
hebben(de) heer en(de) m(eeste)r jan bieven doctoir/
in beijden den rechten in een stuck/
ghelegen bij des(er) stadt regen(oten) t groot
//
gasthuijs van loven ter eenre helijas/
nest ter andere de wijngaert straete ter/
derdere ende s(in)[t] victores ter vierder zijden/
ende dat om te commen tot betaelinghe van/
twee halsteren terwe verloopen van thien/
jaeren oft zoo vele alst recht vermach/
ende ierst gedaecht voer d ierste reijse/
opden derden april met librechts hoeven/
schepen(en) ende opden vierden april gedaecht/
voerde tweede reijse zoe dat behoirden/
metten voerscreven schepenen ende/
daernae behoirlijck gewacht voer de/
tweede reijse opden achthiensten april/
met beringhen liebrechts Item/
gedaecht voerde derde reijse mette/
voers(creven) beringhen liebrechts ende/
daernae behoirl(ijck) gewacht opden derden/
maii met beringhen liebrechts schepen(en)/
Item gedaecht voerde vierde reijse uuijt/
gratien met rijcke liebrechts schepen(en)/
ende behoirlijck daernae insgelijckx/
uuijt gratien gewacht den xviii[en] maii/
met beringhen liebrechts schepen(en)/
ende want binnen de voerscreven vier/
daeghen van daegementen ende wachten
//
nijemandt en is gecompareert voerts/
geroepen zijnde t zij in persoone oft bij/
procureur recht oft actie totte voers(creven)/
goeden pretenderen(de) oft den voers(creven) boesem/
inden naem ende tot behoeff als voere/
handtvullinghe oft betaelinghe doende/
oft pandt oft betaelinghe presenterende/
oft oijck hen teghen de voers(creven) proceduere/
opponerende Bij redenen van(den) welcke/
is bij en(de) van weghen des voers(creven) gregorius/
otten als rentmeester des heeren/
prelaets van vlierbeke naer v(er)mogen/
van(den) v(oer)s(creven) previlegie als voer deser stadt/
v(er)leent voirts geprocedeert geweest/
tot vercoopinghe van(den) v(oer)s(creven) twee vierendeelen/
wijngaert ende deselve nae twee/
behoirlijcke zitdaeghen op hoogen ende/
metten uuijtgaen(en) van(der) berrender keerssen/
vercocht ende gebleven gregorius/
zeleers als leste verdierder om/
en(de) voer de somme van lvi rinsg(ulden) eens/
los gelts van allen ongelt volgen(de) de/
conditie daeraff zijnde en(de) voerts op/
twee halsteren terwe erfspachts
//
jaerlijcx te betaelen en(de) dragen uuijtte v(oer)s(creven)/
twee bunderen wijngaerts aen t voerscreven/
goidtshuijs jaerl(ijx) te v(er)schijnen ende te/
leveren opden [vacat] ende om voirts/
te procederen totte interpositie van(den) decrete/
zijnde voirts geroepen allen de ghene eenich/
recht tot de v(oer)s(creven) twee vierendeelen/
pretenderen(de) ofte behoirl(ijcke) hantvullinghe/
begeren(de) te doen dat zij tselve alnoch/
zouden commen doen en(de) alzoo ten geprefigeerden/
dage dienen(de) dijen was xxii junii 1596/
doer aengeven alsdoen aen schepenen/
gedaen van dat eenighe geactioneerde/
oft renten pretenderende hantvullinghe/
te doen van cost ende commer d(aer)omme/
gedaen hoewel nijemant voirtsgeroepen/
zijn(de) hem en presenteerden ende dat de/
voers(creven) goeris hadde oncosten betaelt/
ende den prijs van(den) coope hier gereet/
hebben(de) die hij ten reg(ist)re depositeerden/
ten eijnde om die selve pen(ningen) bijden v(oer)s(creven)/
v(er)cooperen te mogen gelicht wordde Zoo/
wordde om alle voerder cavillatie te/
eviteren ende den v(oer)s(creven) zedeleers zekerh(eij)[t]
//
te doen de selve goedinghe oepen gehouden/
totter naester oportuniteijt en(de) v(er)gaderinge/
ten eijnde de selve geactioneerde zouden/
mogen commen en(de) oepen doen henne reden(en)/
op pene van daervan te vervallen ende/
dat de goedinghe zoe naer recht behoirde/
zoude geschieden zoe nad(en) notel d(aer)aff/
gehouden ons is gebleken inden v(er)stande/
van hem coopere te doen guarandtschap/
van(den) penn(inge) d(aer)van t ontberen oft anderssints/
hem van alles rembourssement te doen(e)/
niet zoe behoirde en(de) bevonden wordde/
naer recht te moeten van(den) coop restitueren/
maer wandt nijemant middeler tijt/
en is gecompareert om zulcx te doen(e)/
is alsoe tegen tegen alle deselve gedaechde/
ende gesommeerde gegeven ende v(er)leent/
deffault en(de) voer t proffijt van dijen/
bijde v(oer)s(creven) schepen(en) bij voergaen(de) manisse/
des meijers en(de) vonnisse der schepen(en)/
van loven gewesen en(de) v(er)cleert dat/
de v(oer)s(creven) gesommeerde en(de) alle andere/
die eenich recht oft actie nu oft/
in toecommen(de) tijden souden moghen
//
pretenderen daeraff te zijn en(de) blijven/
versteken en(de) die voer zulcx affgewesen/
en(de) die affwijst midts desen en(de) is/
dijen volgen(de) de v(oer)s(creven) gooris zeleers zoe/
tot behoeff van zijn zelven als tot behoeff/
van [vacat] van dormaele zijn huijsvr(ouw)[e]/
inde v(oer)s(creven) twee vierendeelen wijngaert/
bijden meijer van loven daerover staen(de)/
van heerheijden weghen van weghen des/
hertoghen van brabant bij voergaen(de) manisse/
en(de) decrete der v(oer)s(creven) schepen(en) behoirl(ijck)/
gegoijt en(de) geerft met allen solempniteijten/
van rechten daertoe gerequireert en(de)/
dat opde conditien lasten en(de) voerweerden/
hiervoer gesprecificeert daeroppe/
den voerscreven gooris de selve/
vierendeelen wijngaert sijn gebleven/
naeder conditien v(oer)s(creven) d(aer)aff zijn(de) en(de) den v(er)cleren/
van(den) officiers over tv(oer)s(creven) v(er)coop geweest/
zijn(de) die ons allen tselve ghestonden/
Hier hebben overgeweest als schepen(en)/
te loven jo(nker) willem de angelis duffele roeloffs/
borcht broucke rijcke beringhen hoeven/
liebrechts oude en(de) nijeuwe schepen(en) des xiii/
julii a(nn)[o] 1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-02-19 by The Administrator