SAL7873, Act: R°5.1-V°5.1 (5 of 109)
Search Act
previous | next
Act R°5.1-V°5.1  
Act
Date: 1596-06-22

Transcription

2019-07-01 by Dieter Cammaerts
Item die voers(creven) respective partijen in p(rese)ntia p(er)/
hebben v(er)cleert den rechtveerdigen coop der/
voers(creven) rente te bedraegen ter sommen van/
hondert en(de) tachentich rins g(ulden) eens sonder/
slachgelt en(de) hoochgelt los en(de) vrij van/
pontpen(ningen) clercken en(de) sroepers loon guedingelt/
ende anderssins die de coopersse theuren last/
alleen moeten dragen en(de) betaelen en(de) dat/
naerdijen de v(oer)s(creven) rente openbaerl(ijck) met/
voergaen(de) proclamatie ende sitdaghen v(er)cocht/
is geweest Geloven(de) voirts de v(oer)s(creven)/
franchois de brier in conformiteijt vande/
voers(creven) appostille consent en(de) auctorizatie/
de pen(ningen) commen(de) van(den) v(er)coope van(den) zeven r(ins) g(ulden)/
voerde hellicht des v(oer)s(creven) franchois de brier/
uuijte v(oer)s(creven) xiiii guld(en) erffel(ijck) over te leveren/
in handen van(den) heeren borgem(eeste)ren der v(oer)s(creven)/
stadt aersschot en(de) mombours van zijn(en)/
v(oer)s(creven) kinderen ten eijnde als in de voers(creven)/
appostille Ende voirts ter manisse der/
voers(creven) lijsbeth oft haers actie hebbende/
alhier over te bringen behoirl(ijck) ende/
wettich bescheet van(den) voers(creven) pen(ningen) geco(n)verteert/
en(de) geemployeert te zijn(e) tot behoeff der zelver/
zijn(en) kinderen Coram eisdem/
Hiernaer volght den teneur van(den) v(oer)s(creven)/
appostille op de v(oer)s(creven) req(ues)[te] gestelt/
Hierop naerder geleth hebben(de) ende midts
//
die voers(creven) suppl(ian)t is pretenderen(de) op zijn(en)/
swagere philips van espen seeckere/
schult daertoe hij nijet en can gecommen/
midts de veerthien rinsg(ulden) erffelijck een/
constitutie is wordt daeromme den/
suppl(ian)t geaccordeert ende gepermitteert/
de versochte zeven rinsg(ulden) erffelijck/
eensaementlijck mette andere zeven guld(en)/
erffelijck philips van espen competeren(de)/
te mogen vercoopen salvo dat deselve/
rente ten hoochsten en(de) metten uuijtgaen(de)/
vander berrendere keerssen zal wordden/
vercocht en(de) dat die pen(ningen) van deen zeven/
rinsg(ulden) erffel(ijck) comme(re)n zullen wordden/
gebracht in handen vande momboirs/
van zijn(en) kinderen en(de) de borgemeesteren/
van deser stadt als oppermomboiren om/
die ten meesten voirdeele en(de) proffijte/
van(den) zelve weesen geemploijeert te/
wordden Actum coram iisdem burgim(agist)ris/
seets en(de) geele schepen(en) xxii junii/
1596 Ende was onderteeckent/
j standaerts
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus , Mi-Je Van Gils , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-02-19 by The Administrator