SAL7873, Act: V°18.2-R°21.1 (20 of 109)
Search Act
previous | next
Act V°18.2-R°21.1  
Act

Transcription

2019-12-29 by Dieter Cammaerts
Alzoo m(eeste)r laureijs van boesem als/
meijer en(de) procur(eur) en(de) tot hem m(eeste)r/
gregorius otten als rentm(eeste)re van(den)/
eerweerdighen heere heer libert de/
schalon abt des goidshuijs van vlierbeke/
hadde behoirl(ijck) voer ende inden naem/
desselffs heer prelaets en(de) goidtshuijs/
nae deser stadt recht voer en(de) inden/
naem van(den) zelffven goidtshuijse en(de) heeren/
prelaets gedaecht en(de) geclaecht op/
een vierendeel wijngaert gelegen/
binnen deser stadt gecompeteert hebben(de)
//
t groot gasthuijs van loven regenoten/
de goeden van(de) wittevrouwen ter eenre/
heer en(de) m(eeste)r jan beeven ter andere/
de straete beneden ter derdere en(de)/
franchisco de sainct victores ter/
vierdere zijden ende dat om te/
commen tot betaelinghe van(den) achterstellen/
van een halster terwe erffpacht v(er)schen(en)/
van diversche jaeren oft zoo vele als/
t recht v(er)mach hebben(de) voer d ierste/
reijse ten gronde gedaecht opden derden/
appril met liebrechts hoeven schepen(en)/
ende opden vierden appril gedaecht/
voerde tweede reijse zoo dat behoirde/
metten voers(creven) schepen(en) en(de) d(aer)naer/
behoirl(ijck) gewacht voerde tweede reijse/
opden xviii[en] appril met beringhen/
liebrechts Item gedaecht voerde/
derde reijse metten voers(creven) beringhen/
liebrechts en(de) d(aer)nae gewacht opden/
derden maii met beringhen liebrechts/
schepen(en) Item gedaecht voerde vierde/
reijse uuijt gratie met rijcke liebrechts/
schepen(en) en(de) behoirl(ijck) d(aer)nae insgelijcx
//
uuijt gratien gewacht den xviii[en] maii/
met beringhen liebrechts schepenen/
ende want binnen de voers(creven) vier daegen/
van daeghementen en(de) wachten nijemant/
en is gecompareert t zij in persoone/
ofte bij procureur recht ofte actie/
totte voers(creven) goeden pretenderen(de) oft/
den voers(creven) boesem inden naeme ende/
tot behoeff als voere hantvullinghe/
betaelinghe ofte pandt gepresenteert/
oft geboden hebben(de) noch oijck teghen/
de voers(creven) procedure hem geopponeert/
Bij reden(en) van(den) welcke is bij en(de) van/
weghen des voers(creven) gregorius otten/
als rentm(eeste)re des heeren prelaets/
van vlierbeke naer v(er)moghen van(den)/
v(oer)s(creven) previlegien als voer deser stadt/
v(er)leent en(de) naer maniere van doene/
voorts geprocedeert geweest tot openbaere/
v(er)coopinghe van(den) v(oer)s(creven) vierendeel wijngaerts/
en(de) t selve naer behoirl(ijcke) proclamatien/
en(de) affictie van(den) billetten en(de) twee/
distinckte sitdaghen op hooghen ende/
metten uuijtgaen(en) van(der) berrender keerssen
//
vercocht en(de) gebleven machiel van/
thienen beenhoudere als leste v(er)dierder/
d(aer)aff geweest zijn(de) om en(de) voer de som(m)e/
van xlv rinsguldens eens los gelts/
van allen ongelt voerden welcken prijs/
nijet voirder de v(oer)s(creven) otten inden naem/
van(den) voers(creven) goidtshuijse doet en(de) geloeft/
waerschap volgen(de) de conditie daeraff/
zijnde en(de) voirts opden last van jaerl(ijx)/
en(de) erffel(ijx) te draeghen en(de) daeruuijt/
te betaelen aen t voers(creven) goidtshuijs van/
vlierbeke t voers(creven) een halster terwe/
erffpachts jaerl(ijx) te v(er)schijnen ende/
leveren opden [vacat]/
als wesen(de) den termijn van(den) valdach/
van(den) zelven erfspacht en(de) om voirts te/
procederen totter interpositie vande/
decrete zijn d(aer)toe voerts geroepen/
allen de ghene recht totten voers(creven)/
vierendeel zouden willen pretenderen/
ofte behoirlijcke hantvullinghe tot/
behoeff van(den) v(oer)s(creven) goidtshuijse doen dat/
zij t zelve alsnoch zoude commen doen/
maer want daer nijemant en is/
gecompareert om zulcx te doene is
//
alzoo tegen allen deselve versocht ende/
v(er)leent deffault en(de) voer t proffijt/
van dijen is bij vonnisse der voerscreven/
schepen(en) bij voergaen(de) manisse des meijers/
gewesen en(de) v(er)cleert dat de voerscreven/
gesommeerde oft alle andere die eenich/
recht oft actie nu oft in toecommen(de)/
tijden aen oft totten voers(creven) wijngaert/
zouden weeten ofte mogen pretenderen/
daeraff te zijn ende blijven versteken/
en(de) voer zulcx affgewesen gel(ijck) zij/
deselve v(er)steken en(de) affwijsen bij desen/
ende is dijen volgen(de) den v(oer)s(creven) machiel/
van thienen als leste verdierder en(de)/
cooper int zelffve vierendeel wijngaerts/
zoo tot behoeff van hem als [vacat]/
[vacat] zijn(en) huijsvr(ouwe) bijden meijer/
van loeven daerover staen(de) van heerheijden/
weghen van weghen des hertoghen van/
brabant bij voergaen(de) manisse en(de) wijsdom/
der voers(creven) schepenen behoirl(ijck) gegoet/
en(de) geerft met allen solemniteijten van/
recht daertoe gerequireert ende dat/
op conditien lasten en(de) voerweerden/
hiervoer gespecificeert d(aer)oppe den
//
voers(creven) machiel nae inhouden der v(oer)s(creven)/
conditien is gebleven en(de) voerts naerden/
vercleren vanden erffvers over t voers(creven)/
vercoop geweest hebbende naerden relaes/
ende vercleren als nu ons daervan/
ghedaen Coram angelis duffele/
roeloffs borcht broecke rijcke/
beringhen hoeven liebrechts oude en(de)/
nieuwe schepen(en) des xiii[en] julii 1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-02-19 by The Administrator