SAL7873, Act: V°27.2-V°28.1 (26 of 109)
Search Act
previous | next
Act V°27.2-V°28.1  
Act

Transcription

2019-07-04 by Dieter Cammaerts
Item heer jeronimus welle priestere/
in p(rese)ntia (etcetera) heeft v(er)cleert ende/
v(er)claerde bij desen in het erffuuijtgeven/
ende overgoedinghe bij hem voer schepen(en)/
deser stadt opden xii[en] deser jegenwoirdige/
maent tot behoeff cornelis van breevelt/
gedaen vande huijsinghen ende toebehoirten/
gestaen binnen deser stadt inde/
hoelstraete v(er)staen te hebben ghelijck/
hij jegenwoerdel(ijck) v(er)cleert te v(er)staen/
ende de coopmanschap vande zelve/
huijsinghe zoo aengegaen te zijne/
vanden zelven breevelt metten/
zelven contracte overgegeven ende/
/ getransporteert te hebben alle ende/
iegewelcke gherechticheijden ende/
servituijten mette actie en(de) voirdere/
gerechticheijden die hij hebbende was/
ende hem eenichsints competerende/
in ende totter andere huijssinghen/
muer ende wandt toeganghen ende/
andere daer beneffens gestaen deselve/
voer zoo vele noot zij anderwerffven/
mits desen aenden voerscreven breevelt/
cederende transporterende ende/
overgevende welcke gerechticheden/
actien ende andere der voerscreven/
huijsinghen naerdere worden gespecificeert/
en(de) v(er)melt inde contracten ende/
overgoedinghen daeraff zijnde tot/
behoeff des v(oer)s(creven) van welle eenichsints/
gedaen daervan tot behoeff des v(oer)s(creven)/
van breevelt present en(de) dat accepteren(de)/
renunchieren(de) en(de) oijck voer sulcx in/
allen gevalle die opdraeghende tot/
int sheeren handen en(de) d(aer)van v(er)thijen(de)/
exp(osito) imp(ositus) est die voerscreven/
cornelis van breevelt per mon(itionem)/
et satis die voerschreven welle/
/ et waras opde gespecificeerde lasten/
zoo wel tot zijnen als anderen behoeffve/
gereserveert prout Coram iisdem
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-02-19 by The Administrator