SAL7873, Act: V°31.1-R°32.1 (32 of 109)
Search Act
previous | next
Act V°31.1-R°32.1  
Act
Date: 1596-07-31

Transcription

2019-07-03 by Dieter Cammaerts
Item nicolaes van opstal uuijt crachte/
en(de) naer v(er)mogen van zekere procuratie/
en(de) commisse irrevocable hem gegheven/
bij m(eeste)re willemen van opstal doctoir/
inde medecijnen ende jouffrouwe anna/
van(den) borcht zijn(en) tegenwoirdighe huijsvr(ouwe)/
gepasseert voerden prevoest ghezwoiren(en)/
en(de) schepen(en) der stadt van valenchien/
onder den zeghel der zelver stadt den/
naestlesten dach der maent van/
meerte int jaer xv[c] en(de) lxxxviii[tich]/
gheteeckent pliseau hier ghesien/
ende den naerbescreven schepenen/
gebleken in p(rese)ntia heeft opgedraghen/
met behoir(lijcke) v(er)thijden(issen) een stucxken/
wijngaerts d welck nu lant is in/
vuegen en(de) grootte ge(lijck) t zelve plecxken/
gelegen is buijten deser stadts/
bruesselsche poirte opden bollenslach/
regenooten dierick van berckele ter/
eenre d erffgenaemen elias ter andere/
van loven peeter fredricx ter derdere/
ende beneden s heeren straete ter/
vierder zijden exp(osito) imp(ositus) est die/
voerscreven m(eeste)r dierick van berckel/
/ sone wijlen m(eeste)r niclaes p(er) mon(itionem) et satis/
die voerscreven niclaes van opstal/
uuijt crachte ende naer vermoghen/
der voers(creven) procuratie obligan(do) et/
submitt(endo) den persoon(en) ende goeden der/
voers(creven) constituan(ten) et waras voer/
ombelast prout Coram duffle borcht/
julii ultima 1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus , Mi-Je Van Gils , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-04 by The Administrator