SAL7873, Act: V°38.2-R°39.1 (41 of 109)
Search Act
previous | next
Act V°38.2-R°39.1  
Act
Date: 1596-08-05

Transcription

2019-07-03 by Dieter Cammaerts
Item joos de pape sone jans de pape/
in desen geassisteert bijden zelven zijnen/
vadere in p(rese)ntie heeft gheloeft ende/
/ gheloeft midts desen te betaelen jannen/
de welde en(de) reijnier staes tegenwoerdighe/
dekens van(den) ticheldeckers ambachte tot/
behoeff van(den) zelven ambachte de somme/
van vier r(ins)g(uldens) en(de) thien stuijvers eens ter/
zaecken en(de) voer het innecomgelt vanden/
zelven ambachte en(de) dat in drije paijementen/
te weeten d ierste paijement te sinte/
laureijs dach nu naestcommen(de) de tweede/
paije opden zelven sinte laureijs dach/
over een jaer en(de) de leste paije op gel(ijcker)/
s(in)[te] laureijs dach over een jaer daernaer/
telcken termijn als vereijcte schult/
Geloven(de) voerts die keersse te draegen/
en(de) d ambachts rolle in alles tachtervolgen(e)/
en(de) te voldoen ende hiervoer zijn borghe/
ghebleven als principael die voers(creven) jan/
de pape en(de) jeroen de costere en(de) d(aer)aff/
hebben die v(oer)s(creven) joos en(de) jan(ne) de pape/
den selven jeroen(en) costeloos en(de) schadeloos/
te ontheffen oblig(ando) et submitt(endo) Coram/
roelofs broecke augusti v[a] 1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-04 by The Administrator